Kierunek Informatyka i Ekonometria


Specjalność: Inżynieria Systemów Informatycznych Zarządzania (I stopień)


Zdobyta wiedza:
Dynamika rozwoju przedsiębiorstw oraz coraz większa konkurencyjność rynkowa wymaga kształcenia specjalistów posiadających wiedzę dotyczącą najnowszych rozwiązań technologicznych oraz metodycznych w zakresie projektowania, tworzenia, wdrażania oraz utrzymania systemów informatycznych. Z tego względu celem kształcenia specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Zarządzania jest wyposażenie studenta w wiedzę dotyczącą:

 • systemów operacyjnych oraz systemów bazodanowych
 • projektowania, wyboru, wdrażania systemów informatycznych zarządzania
 • inżynierii Business Intelligence w szczególności inżynierii hurtowni danych, struktur wielowymiarowych oraz procesów odkrywania wiedzy
 • zarządzania wiedzą oraz projektami informatycznymi w organizacji

 

Umiejętności:
Szerokie zastosowanie różnorodnych systemów informatycznych w organizacjach wymaga od absolwentów kierunków informatycznych dobrego przygotowania w sferze znajomości aktualnych rozwiązań technologicznych. Zaproponowany plan specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Zarządzania zapewnia jej absolwentom posiadanie umiejętności w zakresie:

 • projektowania oraz zastosowania relacyjnych baz danych i języka SQL
 • wykorzystania systemów informatycznych zarządzania w organizacji w oparciu o rozwiązania firmy SAP oraz IFS
 • projektowania systemów informatycznych z bazą danych (np. Oracle, SQL Server) przy użyciu narzędzi CASE
 • inżynierii hurtowni danych w systemie firmy SAS
 • projektowania i tworzenia kostek wielowymiarowych OLAP w rozwiązaniach firmy SAS oraz Microsoft
 • przeprowadzania procesów odkrywania wiedzy w systemie firmy SAS

Kim będziesz:
Absolwenci specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Zarządzania posiadają niezbędną wiedzę oraz umiejętności samodzielnego projektowania, wdrażania oraz eksploatowania różnorodnych systemów informatycznych stosowanych w organizacjach. Potencjalnymi pracodawcami są przedsiębiorstwa w których następuje tworzenie, rozwój oraz wdrażanie oprogramowania dla firm, a także organizacje wykorzystujące systemy informatyczne, wymagające specjalistów do spraw informatyki, potrafiących realizować bieżące zadania związane z utrzymaniem i administrowania posiadanymi zasobami teleinformatycznymi. W przyszłości absolwent tej specjalności może pracować jako specjalista do spraw projektowania i wdrażania systemów informatycznych, specjalista modyfikacji i doskonalenia istniejących systemów, projektant procesów biznesowych, administrator systemów komputerowych.


Dlaczego warto:
Na rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na specjalistów nowych technologii informatycznych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach. Rosną także wymagania firm w stosunku do wiedzy i umiejętności ich pracowników. Zgodnie z porozumieniem zawartym z firmą SAS Institute Polska studenci specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Zarządzania mają możliwość otrzymania certyfikatu „Analityk SAS Business Intelligence”.


Kierunek: Informatyka i Ekonometria


Specjalność: Inżynieria Systemów Informatycznych Zarządzania (II stopień)


Zdobyta wiedza:
Wymagana konkurencyjność rynkowa przedsiębiorstw powoduje iż, pojawia się silna potrzeba zatrudniania specjalistów, którzy potrafią być kreatywni w tworzeniu i zastosowaniu nowych i innowacyjnych technologii w zmiennym technologicznie, ekonomicznie i legislacyjnie środowisku. W szczególności porządne staje się posiadanie wiedzy analityczno informatycznej pozwalającej na sprawne stosowanie różnorodnych rozwiązań programowych wspomagających procesy decyzyjne. W odpowiedzi na te potrzeby specjalność Inżynieria Systemów Informatycznych Zarządzania powala słuchaczom na zdobycie wiedzy z zakresu:

 • projektowania i tworzenia sieci informatycznych
 • architektur korporacyjnych oraz projektowania organizacji
 • systemów informatycznych zarządzania oraz ich integracji i administracji
 • metod statystycznych oraz ekonometrycznych w systemach wspomagania decyzji
 • analiz wielowymiarowych oraz eksploracji danych
 • sztucznej inteligencji

Umiejętności:
Absolwenci specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Zarządzania posiadają umiejętności w zakresie zastosowania technologii informacyjnych w obszarze systemowym, aplikacyjnym oraz biznesowym. W szczególności podczas studiów mają możliwość poznania najnowszego oprogramowania takich znanych firm jak Microsoft, Oracle, SAS, SAP, SPSS, VenSim dzięki czemu możliwe staje się zdobycie umiejętności w zakresie:

 • projektowania i tworzenia infrastruktury teleinformatycznej w zakresie sieci komputerowych
 • wykorzystania paradygmatu obiektowego w projektowaniu i tworzeniu oprogramowania
 • metod wielopoziomowej integracji systemów informatycznych w organizacji
 • wykorzystania metody reprezentacyjnej, metod aktuarialnych oraz sztucznej inteligencji
 • zastosowania zaawansowanych technik eksploracji danych oraz prognozowania i symulacji dla celów wspomagania decyzji

Kim będziesz:
Ukierunkowanie specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Zarządzania na powiązanie wiedzy i umiejętności dotyczących różnych dziedzin nauki, daje niezbędne kompetencje wymagane w dynamicznie zmieniających się realiach rynku pracy. Absolwent studiów II stopnia specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Zarządzania ma możliwość podjąć pracę jako specjalista ds. reinżynierii organizacji wspomaganej komputerowo, lider informatyki w firmie, projektant – analityk systemów informatycznych zarządzania, konsultant Business Intelligence, projektant inteligentnych systemów informatycznych, analityk procesu odkrywania wiedzy w systemach bankowych.


Dlaczego warto:
Na rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na specjalistów nowych technologii informatycznych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach. Rosną także wymagania firm w stosunku do wiedzy i umiejętności ich pracowników. Zgodnie z porozumieniem zawartym z firmą SAS Institute Polska studenci specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Zarządzania mają możliwość otrzymania certyfikatu „Analityk SAS Business Intelligence”.