Przejdź do menu Przejdź do treści

Historia Katedry

Historia Katedry Informatyki sięga 1972 roku, kiedy to w wyniku podziału Instytutu Finansów i Rachunkowości powstała Katedra Finansów oraz Instytut Organizacji Przetwarzania Danych z trzema zakładami: Zakładem Informatyki, Zakładem Rachunkowości i Ośrodkiem Obliczeniowym. Instytutem Organizacji Przetwarzania Danych kierował wówczas prof. dr hab. Zbigniew Messner wraz z dwoma zastępcami: prof. dr hab. Janem Bujakiem i doc. dr hab. Zdzisławem Stropkiem.
Kierownikiem Zakładu Informatyki została dr Doris Buchta, a kierownikiem Zakładu Rachunkowości prof. dr hab. Paweł Tendera. w późniejszych latach Instytutem Organizacji Przetwarzania Danych zarządzał doc. dr Bernard Bińkowski, natomiast Zakładem Informatyki mgr Edyta Tron, a od 1984 roku dr Henryk Sroka. Ośrodkiem Obliczeniowym kierowali w kolejnych latach: mgr inż. Michał Grabe, mgr inż. Maciej Musiał, dr Bogumił Galica, dr Krystian Gembala, doc. dr Aleksander Górny, mgr Sławomir Sztuka.
w 1992 roku na bazie Instytutu Organizacji Przetwarzania Danych powstały dwie niezależne katedry: Katedra Informatyki i Katedra Rachunkowości, którymi kierują do dziś: prof. zw. dr hab. Henryk Sroka oraz prof. zw. dr hab. Zbigniew Messner.
Inicjatorem i realizatorem stworzenia podstaw do budowy bazy informatycznej w Uczelni oraz jej włączenia do procesu dydaktycznego i badawczego był Profesor Messner ówczesny Rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Okres ten łączy się z niezwykłymi staraniami o pozyskiwanie najnowszego sprzętu komputerowego (komputer ODRA, Mera, R-32), budową klimatyzowanego ośrodka informatycznego oraz wprowadzeniem pierwszych wykładów i laboratoriów z informatyki do procesu dydaktycznego. Zakład Informatyki, oprócz kształtowania podstaw dydaktyki z zakresu informatyki jako dyscypliny akademickiej służącej kształceniu specjalistów z ekonomii i zarządzania, uruchomił prace badawcze w obszarze zastosowania informatyki w organizacjach gospodarczych (Organizacja przetwarzania danych. red. Z. Messner, D. Buchta. PWE, Warszawa 1978; Podstawy informatyki. red. Z. Messner, D. Buchta. AE, Katowice 1977, 1981, 1987)! .
w latach 1984-1992 podjęto wysiłki w zakresie sformułowania kierunku kształcenia informatyki ekonomicznej kładącego akcent na przekazywanie wiedzy i zdobywanie umiejętności praktycznych w budowie, wdrażaniu i eksploatacji systemów informatycznych zarządzania w gospodarce narodowej. Cel ten został osiągnięty w pełni, dzięki podjętym w tym okresie najnowszym badaniom w zakresie metodologii i wdrażania systemów informatycznych zarządzania.
Realizowane w tym okresie pierwsze w kraju prace badawcze obejmujące kreowanie metodologii budowy oraz wdrażania komputerowych systemów wspomagania decyzji oraz później systemów ekspertowych i inteligentnych systemów wspomagania decyzji w ramach koordynowanych problemów badawczych centralnych pozwoliły Zakładowi Informatyki na pełnienie roli przodującego ośrodka naukowego w kraju. Działania rozpoczęte w 1984 roku przez Profesora Srokę zakończone były wieloma ważnymi osiągnięciami między innymi sformułowaniem:

  • metodologii budowy i wdrażania komputerowych systemów wspomagania decyzji (książka - H. Sroka: Systemy wspomagania decyzji kierowniczych. AE, Katowice 1986), 
  • zarysu budowy i wdrażania systemów informatycznych zarządzania w organizacjach wytwórczych (cykle artykułów, publikacji i konferencji 1984-1992).

Trzeci okres działalności rozpoczyna się w 1992 roku wraz z powołaniem Katedry Informatyki w nowej strukturze Wydziału Zarządzania. Najnowszy okres charakteryzował się wzrostem ilościowym (około 30 pracowników dydaktycznych) oraz jakościowym Katedry (uzyskano 1 tytuł naukowy profesora, 1 stanowisko profesora, 2 stopnie doktora habilitowanego oraz 10 stopni doktora nauk ekonomicznych).
w tym okresie koordynowano badania, we współpracy z ośrodkami zagranicznymi, w zakresie wykorzystania najnowszych technologii informatycznych w systemach wspomagania decyzji tj. multimediów, hurtowni danych, OLAP, software agent, Internetu, web, narzędzi mobile (C. Olszak, H. Sroka: Zarys metodologii tworzenia systemów mulimedialnych, 1997; H. Sroka, S. Stanek: Inteligentna komputerowa gra strategiczna w Internecie AE 2000, 1999; S. Stanek: Metodologia budowy komputerowych systemów wspomagania organizacji, 1999).
Podjęto realizację najnowszych badań dotyczących sformułowania metodyki budowy i wdrażania systemów ekspertowych w finansach, bankowości, rachunkowości i zarządzaniu (H. Sroka: Systemy ekspertowe w finansach i rachunkowości, 1994, dziesiątki artykułów i referatów pracowników Katedry).
Rozwijano badania i zastosowania w zakresie systemów informatycznych zarządzania w różnych dziedzinach życia gospodarczego, szczególnie podatnych w dynamicznym rozwoju, tj. bankowości, finansach, w firmach z kapitałem zagranicznym (H. Sroka, M. Pańkowska: Systemy informatyczne bankowości, 1997; J. Gołuchowski: Inteligentne systemy diagnoz ekonomicznych, 1997; J. Kisielnicki, H. Sroka: Systemy informatyczne biznesu, 1999; H. Sroka, C. Olszak: Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu, 2001).
Utrwalając przodującą pozycję Katedry w zakresie kreowania teorii, metodologii i zastosowania SIZ, ZSIKP, SWD i SE w latach dziewięćdziesiątych podjęto prace badawcze w zakresie wykorzystania Internetu i sieci WWW w systemach informatycznych organizacji. Koniec lat dziewięćdziesiątych i początek XXI wieku charakteryzuje się w Katedrze zwiększonym tempem prac badawczych skupionych wokół problematyki budowy społeczeństwa informacyjnego, a w szczególności systemów informatycznych wirtualnej organizacji, e-biznesu, e-commerce, e-marketing, e-banking, e-learning itp. (H. Sroka, M. Pańkowska: Systemy informatyczne organizacji wirtualnej, 2002; H. Sroka, T. Bui, S. Stanek, J. Gołuchowski,: Decision Support Systems in the Uncertainty of the Internet Age, 2003, oraz dziesiątki artykułów i referatów).
w latach dziewięćdziesiątych zintensyfikowano powiązania ze znanymi ośrodkami zagranicznymi Japonii, USA, Australii, Niemiec, Anglii, Holandii, Danii, Szwecji, Austrii, Włoch, Belgii, Czech, Słowacji. Współpraca ta była realizowana w formie projektów badawczych, staży naukowych wielomiesięcznych, aktywnego udziału w konferencjach itp. (między innymi profesorowie: H. Sroka i J. Gołuchowski, dr hab. inż. S. Stanek).
Nasi absolwenci zajmują dziś kierownicze stanowiska w różnych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. Wielu z nich sprawdziło się nie tylko jako projektanci systemów informatycznych czy też programiści, ale także na stanowiskach wymagających zarówno wiedzy informatycznej, jak i ekonomicznej.
Na zakończenie można powiedzieć, że wykorzystaliśmy czas i warunki do utworzenia silnego środowiska informatyki w zarządzaniu i ekonomii, znanego w kraju i za granicą. Jakościowy rozwój kadry pracującej w Katedrze umożliwia podjęcie realnych rozważań o utworzeniu nowego wydziału o profilu informatyki ekonomicznej i e-biznesu.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca