Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacja wstępna

Katedra Projektowania i Analizy Komunikacji została utworzoną decyzją JM Rektora UE dr hab. Roberta Tomanka (Zarządzenie nr 127/2017 z dnia 11.10.2017) i rozpoczęła działalność 1 listopada 2017 r. Przesłanką do powołania Katedry na ówczesnym Wydziale Informatyki i Komunikacji był rozwój transdyscyplinarnych badań nad komunikacją społeczną, zwłaszcza cyfrową (computer mediated communication) oraz postępująca systematycznie specjalizacja tych badań prowadzonych na Wydziale w dwóch Katedrach: Katedrze Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów (DEiNM) oraz Katedrze Inżynierii Wiedzy (KIW). Nowy zespół badawczy stworzyli pracownicy WIiK zajmujący się podobnymi zagadnieniami naukowymi z dwóch licznych i niejednorodnych badawczo Katedr: DEiNM oraz KIW. Utworzenie Katedry było reakcją na potrzebę integracji badań naukowych pracowników tych katedr oraz ściślejszej współpracy w realizacji interdyscyplinarnego kształcenia studentów w zakresie komunikacji w dobie mediów cyfrowych.

Od 1 października 2020 r. do dziesięcioosobowego zespołu kierowanego przez  prof. dr. hab. Jerzego Gołuchowskiego dołączyła grupa pracowników Katedry Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów (prof. Aleksandra Pethe, dr Anna Musialik-Chmiel, dr Aleksandra Fudala-Barańska i dr Jakub Parnes), koncentrująca swoją działalność naukową wokół analizy zagadnień dotyczących komunikacji społecznej i mediów elektronicznych w kontekście ekonomicznej, społecznej, politycznej, kulturowej i aksjologicznej rzeczywistości XXI wieku.

Misją zespołu jest prowadzenie badań nad komunikacją społeczną (w szczególności elektroniczną, cyfrową) oraz kształcenie projektantów i analityków komunikacji, media researchers, infobrokerów, jak również dziennikarzy oraz twórców narracji efektywnie wykorzystywanych w reklamie i biznesie (m.in. marketing narracyjny, digital storytelling).

Badania naukowe Katedry prowadzone są interdyscyplinarnie, na styku nauk humanistycznych, społecznych (nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz nauk o zarzadzaniu i jakością a także informatyki). Badania koncentrują się głównie na projektowaniu komunikacji cyfrowej (wizualnej i narracji), modelowaniu dialogu, tworzeniu i zastosowaniu inteligentnych systemów konwersacyjnych, zarządzaniu zaufaniem w komunikacji, analizie argumentacji i dyskursu, historii i ontologii mediów, genologii multimedialnej, relacji media – religia, analizie działań promocyjnych i strategii marketingowych wykorzystywanych przez instytucje kultury i organizacje medialne, studiach nad wykorzystaniem ICT w lokalnym dialogu społecznym.

Wyniki badań nad komunikacją przedstawiono na konferencjach krajowych i zagranicznych. Zostały także opublikowane m.in. w artykułach oraz książkach zagranicznych. Swoistą syntezę stanowi monografia: „Cyfrowa komunikacja organizacji”, wydana przez Wydawnictwo UE w Katowicach w 2020 r.

Badania naukowe nad komunikowaniem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Badania nad komunikowaniem były przedmiotem zainteresowania pracowników naszej Uczelni już w latach 60. i 70. XX w. Wspomnimy tutaj jednego z pionierów badań nad komunikacją organizacji w naszej Uczelni – prof. Mariana Franka, który opublikował m.in. prace takie jak:

●       „Organizowanie narad i konferencji”, Warszawa, Wydaw. CRZZ, 1966;

●       „Komunikowanie się w praktyce przedsiębiorstwa”, Warszawa, Wydaw. CRZZ, 1970.

Zainteresowania badaniami nad komunikacją w organizacji kontynuowała na Wydziale Przemysłu (później na Wydziale Zarządzania) m.in. prof. Urszula Gross oraz zespół kierowany przez prof. Henryka Bienioka.

Od początków działalności Wydziału Informatyki i Komunikacji (Wydział rozpoczął działalność 29 stycznia 2009 roku, a w 2019 został przekształcony w Kolegium Informatyki i Komunikacji) grupa jego pracowników zajmowała się podstawami teoretycznymi i metodologicznymi projektowania oraz analizą komunikacji sieciowej, powiązanej z nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Projektowanie i analiza komunikacji, w kontekście informatyzacji zarządzania w biznesie (tworzenia rozwiązań ułatwiających menedżerom podejmowanie decyzji oraz zespołowego podejmowania decyzji) były obecne w badaniach zwłaszcza pracowników Katedry Inżynierii Wiedzy. Po powstaniu Katedry Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów dołączyła do nich kolejna grupa badaczy wywodzących się z różnych dziedzin nauki, ale zintegrowanych wokół wspólnego obszaru badań –  komunikacji. Już przed powstaniem nowej Katedry prowadzono wspólnie prace badawcze nad dyskursem organizacyjnym, dialogiem, narracją, grami, zaufaniem w mediach społecznościowych. Świadczą o tym publikacje pracowników Kolegium Informatyki i Komunikacji, w tym publikacje wspólne, m.in. prof. Jerzego  Gołuchowskiego, dr Barbary Filipczyk, dr Doroty Koniecznej (Marquardt), dr Anny Losy-Jonczyk oraz dr Katarzyny Zdanowicz-Cyganiak.  

Badania Katedry Projektowania i Analizy Komunikacji, ukierunkowane na interdyscyplinarne zagadnienia komunikacji, zintegrowały rozproszone dotąd prace badawcze pracowników Wydziału/Kolegium Informatyki i Komunikacji nad tworzeniem, analizą i zarządzaniem komunikacją cyfrową, m.in. nad projektowaniem gier komputerowych, portali korporacyjnych, tworzeniem multimedialnych treści w Internecie, kokpitami menedżerskimi, systemami automatycznej analizy treści, systemami analizy argumentacji, wizualizacją wiedzy w organizacjach oraz systemami konwersacyjnymi (dialogowymi), a także narracjami cyfrowymi oraz dziennikarstwem cyfrowym.

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3