Artykuł naszego pracownika w prestiżowym czasopiśmie

Artykuł naukowy pt. The “snowball effect” in the transmission of disruptions in supply chains: The role of intensity and span of integration autorstwa Prof. UE dr hab. Artura Świerczka z Katedry Logistyki Ekonomicznej został opublikowany w czasopiśmie International Journal of Logistics Management, Vol. 27, Iss: 3, pp. 1002-1038 (5-Year IF: 1.879), umieszczonym na liście JCR (tzw. lista filadelfijska).


Publikacja przedstawia wyniki badań uzyskane w ramach projektu realizowanego pod kierunkiem Prof. UE dr hab. Artura Świerczka i finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Więcej informacji na temat artykułu można znaleźć na stronie czasopisma:
www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/IJLM-08-2015-0133