Przejdź do menu Przejdź do treści

Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego: RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119 poz. 1) i z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), informujemy, iż zgodność przetwarzania z prawem wypełnia przesłanki określone w art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze) oraz, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z siedzibą przy ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, zwany dalej: Administratorem;

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ue.katowice.pl;

3) podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne oraz służy do ich przetwarzania w celu realizacji wszelkich czynności związanych z realizacją konferencji o charakterze naukowym, zwanej dalej: konferencją, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym wewnętrznymi przepisami prawnymi Administratora a niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w konferencji, natomiast podanie danych kontaktowych jest dobrowolne;

4) przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię, nazwisko, tytuł, instytucja, podpis…………………..

5) posiadanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z realizacji konferencji oraz z obowiązków wynikających z przepisów prawa a dane osobowe są wykorzystywane do wszelkich czynności związanych z realizacją konferencji;

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, ewentualne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora oraz podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa (m. in. przez okres czasu niezbędny do rozpatrzenia ewentualnych roszczeń);

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, a także w dowolnym momencie wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

10) nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane;

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;

12) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca