Przejdź do menu Przejdź do treści

Profesorzy honorowi

Prof. zw. dr hab. Teodor Kramer był absolwentem Akademii Handlowej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). 

- w 1953r. obronił rozprawę doktorską;

- w 1962r. został habilitowany w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie;

- w 1969r. uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego;

- w 1974r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego;

- w 2001r. został wyróżniony tytułem doktora honoris causa Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

 Prof. Teodor Kramer był autorem 186 publikacji naukowych w języku polskim, angielskim i niemieckim. Wykładał na uczelniach zagranicznych w Agricultural Centre Wageningen,  Uniwersytet Ekonomicznym w Budapeszcie, Wiedniu, Helsinkach oraz Mediolanie.  Ponadto odbył naukowe staże zagraniczne (British Council w Londynie oraz DAAD w Dortmundzie).

  Ponadto pełnił funkcję prodziekana na Wydziale Ekonomiki Przedsiębiorstwa i w latach 1967-1972 funkcję prorektora do spraw nauki a w latach 1973-1979 zajmował stanowisko dyrektora w Instytucie Resortowo-Uczelnianego Handlu i Usług Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, którego był inicjatorem. Profesor Teodor Kramer pełnił również funkcje społeczne, tj: przewodniczący Komisji Handlu Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług w Warszawie, był też członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN w latach 1987-1990 oraz 1996-1999. 

Od 1979 roku prof. Teodor Kramer w Akademii Ekonomicznej w Katowicach zajmował stanowisko dyrektora Instytutu Obrotu Towarowego i Usług a od 1987 roku, zajmował stanowisko prorektora ds. współpracy z zagranicą (1987-1990), ponadto w latach 1990-1996 był kierownikiem Katedry Marketingu. W Akademii Ekonomicznej pełnił również liczne funkcje społeczne, tj.: w latach 1985-1989 zajmował stanowisko prezesa Oddziału Wojewódzkiego PTE w Katowicach, przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej PTE, a w ramach uznania zasług dla Towarzystwa pełnił funkcję Prezesa Honorowego Oddziału Katowickiej PTE oraz był wiceprezesem sekcji ekonomicznej Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw Kadr Naukowych w latach 1973-1979. 

Prof. Teodor Kramer był cenionym dydaktykiem, w sposób kompetentny przekazującym rozległą wiedzę studentom jak i współpracownikom. Prof. Teodor Kramer wypromował 10 profesorów, 20 doktorów oraz ponad 700 dyplomantów. Został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w 2001 r., nagrodami naukowymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz najwyższymi odznaczeniami państwowymi (Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski), resortowymi (Medalem Komisji Edukacji Narodowej) oraz społecznymi (Odznaką Złotą z Wieńcem PTE). 

W pamięci współpracowników jak i studentów Profesor Kramer pozostaje jako ważna i wybitna postać. 

 

 

Prof. zw. dr hab. Krystyna Śliwińska jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) w Katowicach, a od 1972 r. jego pracownikiem.

  • w 1981 r. obroniła rozprawę doktorską uzupełniając stopień doktora nauk ekonomicznych; 
  • w 1993r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych ;  
  • w 2007 r. uzyskała tytuł profesora nauk ekonomicznych. 

          Prof. jest autorem 127 opublikowanych prac naukowych oraz ok. 100 nie opublikowanych.  Prace nieopublikowane to przede wszystkim:

  • recenzje, w tym 13 recenzji prac doktorskich, 6 w przewodach habilitacyjnych, 1 w postępowaniu o nadanie tytuły profesora. Była też recenzentem wewnętrznych projektów badawczych i wniosków o granty na zlecenie KBN; 
  • referaty nieopublikowane i prace naukowo-badawcze wykonane w ramach środków uczelni (badania własne i statutowe) oraz pozauczelnianych w głównej mierze oparte na badaniach pierwotnych. 

Prof. Krystyna Śliwińska przez cały okres pracy podwyższała swoje kwalifikacje i tak: ukończyła studium pedagogiki szkoły wyższej (1975) oraz kurs wsparcia procesu kształcenia studentów i doktorantów z niepełnosprawnością(2019), a także doskonaliła warsztat naukowy w czasie staży krajowych ( m.in. w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w Warszawie (1985-1986), czy zagranicznych w Instytucie Gospodarki Narodowej w Moskwie(1978), i Uniwersytecie ekonomicznym w Warnie ( na przestrzeni lat 1982 do 2000). 

           Prof. Krystyna Śliwińska była też kierownikiem wielu projektów badawczych oraz redaktorem naukowym 13 książek. Wypromowała 497 magistrów i licencjatów oraz 9 doktorów. Prowadziła szkolenia, treningi i warsztaty dla kadry menadżerskiej wielu przedsiębiorstw i organizacji z zakresu marketingu, strategii marketingowych, merchandisingu i negocjacji. Za zasługi w kształceniu kadry kierowniczej dla spółdzielczości została wyróżniona przez Krajową Radę Spółdzielczą odznaką Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego. 

W ciekawy i kompetentny sposób przekazywała swoją wiedzę. Wypromowała 497 magistrów i licencjatów oraz 9 doktorów.  Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną prof. Krystyna Śliwińska otrzymała 13 nagród IM Rektora, a także została uhonorowana Srebrnym Krzyżem Zasługi (1994). Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1996), Złotym Krzyżem Zasługi (1998), Medalem Zasługi dla ZNP (2006) i Medalem Złotym za Długoletnią Służbę (2010).

  Prof. Krystyna Śliwińska jest cenionym dydaktykiem i wybitną postacią.

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca