dr hab. Beata Reformat, prof. UE

1.      B. Reformat, Delikatesy internetowe jako nowa forma sprzedaży na rynku FMCG, Handel Wewnętrzny, wrzesień- październik 2012, s.427-433, ISSN0438-5403,
2.      B. Reformat, (współautor K. Bilińska-Reformat), Marketing sieciowy organizacji handlowych w kształtowaniu i promocji ofert sprzedażowych dla konsumenta, w: Marketing Produktów Systemowych, red. L. Żabiński, PWE, Warszawa 2012, roz.6, s.132-156, ISBN 978-83-208-2016-4
3.      B. Reformat, Budowa przewagi konkurencyjnej w oparciu o asortyment bazujący na produktach lokalnych oferowanych przez krajowe sieci handlu detalicznego, w: Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych – gastronomia, handel detaliczny, e-commerce, red.  Z. Waśkowski, M. Sznajder, Zeszyty Naukowe nr 237, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, ss.265-273, ISSN 1689-7374, ISBN 978-83-7417-732-0               
4.      B. Reformat, Zakupy grupowe jako nowy obszar badań marketingowych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, nr10 (753), październik 2012, s.3-11, ISSN 0860-6846,
5.      B. Reformat, (współautor K. Bilińska-Reformat), Relationship determinants on group-buying markets – Polish case, 12th, International Conference Marketing Trends  Paris,  January 17th-19th 2013, s.16,  ISBN CD-ROM 978-2-9532811-3-2
6.      B. Reformat, Wpływ innowacji zachodzących w handlu detalicznym na zachowania polskich konsumentów, np. rynku zakupów grupowych, Handel Wewnętrzny, styczeń-luty 2013, s. 222-229, ISSN 0438-5403 
7.      B. Reformat, Konsumenci jako źródło wiedzy dla tworzenia strategii innowacji krajowych przedsiębiorstw handlowych - wyniki badań empirycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 776, Szczecin 2013, s.351-363, ISSN 1509-0507
8.      B. Reformat, The Idea of Smart Shopping that is, the Generation of " Smart” Consumers, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 149, pt.” La Societe de L’Information. Perspective Europeenne et Globale. Les Usages et les Risiques d’Internet pour les Citoyens et les Consommateurs”, red. Claude Martin, G. Maciejewski, s. 166-174, Katowice 2013, ISSN 2083-8611
9.      B. Reformat, E-usługi jako element zintegrowanych procesów innowacyjnych, w: Usługi profesjonalne, red. J. Matysiewicz, Wyd. Placet, Warszawa 2014, s.253-268, ISBN 978-83-7488-182-1
10.  B. Reformat, Nowe pokolenie „sprytnych” konsumentów, jako efekt zjawiska „smart-shoppingu, Marketing i Rynek, nr 6/2014 - płyta CD, s. 611-624, ISSN 1231-7853
11.  B. Reformat, Wykorzystanie mediów społecznościowych w działaniach promocyjnych sieci handlowych, (współautor K. Bilińska-Reformat), Marketing i Rynek, nr 4/2014, s.208-214, ISSN 1231-7853
12.  B. Reformat, Zmiany w procesach internacjonalizacji handlu detalicznego w Polsce – uwarunkowania lokalne i konkurencyjne, Marketing i Rynek, nr 8/2014, s. 906-911, ISSN 1231-7853
13.  B. Reformat, Marketing krajowych przedsiębiorstw handlowych w warunkach globalnej konkurencji, w: Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, red. A. Czubała, P. Hadrian, J.W. Wiktor, PWE, Warszawa 2014, s.451-469, ISBN 978-83-208-2163-5
14.  B. Reformat, (współautor K. Bilińska-Reformat), New models of e-commerce on group buying example, Global Journal of Commerce & Management Perspective, (Published By: Global Institute for Research & Education), January-March 2014, s. 106-113, ISSN 2319 -7285
15.  B. Reformat, Innowacyjne narzędzia sprzedaży usług turystycznych w Internecie, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2, luty 2015, s. 56-68, ISSN 0860 6846
16.  B. Reformat, Wzrost znaczenia wirtualnych społeczności w handlu detalicznym- szanse i wyzwania dla sieci handlowych, Logistyka, nr 2/2015, płyta CD nr 2, s.6, ISNN 1231-5478
17.  B. Reformat, E-turystyka i uwarunkowania jej rozwoju w Polsce - wybrane aspekty analizy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, seria: Studia Ekonomiczne, nr 215, Katowice 2015, s. 4- 89, ISNN 2083-8611
18.  B. Reformat, (współautor K. Bilińska-Reformat), Knowledge about the Customer in Developing Marketing Strategies of Retail Chains - Polish Perspective, The proceedings of the LCBR European Marketing Conference, ed. Lupcon Center for Business Research,2015, ISSN 2190-7935
19.  B. Reformat (współautor M. Kieżel), Geolocation as a marketing innovation in communication and determinants of its application in Polish sector of retail trade and retail banking, The proceedings of the LCBR European Marketing Conference, ed. Lupcon Center for Business Research,2015, ISSN 2190-7935
20.  B. Reformat, Otoczenie przedsiębiorstwa turystycznego. Analiza na cele zarządzania strategicznego i operacyjnego, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym. Zarys problematyki, red. L. Żabiński, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, rozdział II, s.59- 84, ISBN 978-83-7875-252-3
21.  B. Reformat, Majątek trwały i obrotowy przedsiębiorstwa turystycznego, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym. Zarys problematyki, red. L. Żabiński, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, rozdz. VII, p.7.1, s. 223-229, ISBN 978-83-7875-252-3
22.  B. Reformat, Struktura i funkcje zaplecza materialnego przedsiębiorstw turystycznych, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym. Zarys problematyki, red. L. Żabiński, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, rozdz. VII, p.7.2, s. 229-233, ISBN 978-83-7875-252-3
23.  B. Reformat, I CON- Ja konsument, czyli era nowego, inteligentnego, wielokanałowego i konsumenta w handlu detalicznym, Handel wewnętrzny, nr 3 (355), maj-czerwiec 2015, s. 205-215, ISNN 0438-5403
24.  B. Reformat, Innowacje w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji handlu detalicznego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s.218, ISBN 978-83-7875-27
25.  Biznes w kulturze - Kultura w biznesie. Wybrane problemy, (red.). B. Reformat, A. Kwiecień, 2016, s. 142, ISBN 978-83-7875-299-8
26.  B. Reformat, Unijne dofinansowanie kultury, jako szansa na rozwój biznesu kreatywnego, w: Biznes w kulturze - Kultura w biznesie. Wybrane problemy (red.) B. Reformat, A. Kwiecień 2016, s.69-80, ISBN 978-83-7875-299-8
27.  B. Reformat, Information and Communications Technologies as a Source of Marketing Innovations in Retail - Trends, “Journal of Economics and Management”, Vol. 23 (1), 2016, s. 45-53,  ISNN 1732-1948
28.  B. Reformat, Geolokalizacja, jako nowe wyzwanie dla podmiotów handlu detalicznego w Polsce, Handel Wewnętrzny nr 2 (361), 2016, s. 355-363, ISNN 0438-5403
29.  Problemy Zarządzania jednostkami kultury w warunkach kryzysu gospodarczego, Zeszyty Naukowe serii: Studia Ekonomiczne Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 256, 2016, s. 91, (red.) B. Reformat, S. Smyczek, A. Kwiecień, ISNN 2083-8611;
30.  B. Reformat, Funkcje i znaczenie menedżerów w zarządzaniu jednostkami kultury w dobie kryzysu gospodarczego, w: Problemy zarządzania jednostkami kultury w warunkach kryzysu gospodarczego, (red.) B. Reformat, S. Smyczek, A. Kwiecień, Zeszyty Naukowe serii: Studia Ekonomiczne Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 256, 2016, s. 20-29, ISNN 2083-8611
31.  B. Reformat, K. Bilińska-Reformat, Wiedza na temat zachowań klientów jako podstawa budowy strategii marketingowych przedsiębiorstw handlu detalicznego, Handel Wewnętrzny w Polsce 2011-2016, Wyd. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2016, s.180 - 195, ISSN 1899-7988
32.      Monografia: Biznes w kulturze - Kultura w biznesie. Nowoczesne technologie komunikacyjno-informacyjne, (red.). Beata Reformat, Anna Kwiecień, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice,  2017.
33.      B. Reformat, Nowe Technologie informacyjno-komunikacyjne na rynku kultury - Aplikacja Beacon, w: Biznes w kulturze - Kultura w biznesie. Nowoczesne technologie komunikacyjno-informacyjne, (red.). Beata Reformat, Anna Kwiecień, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2017, s.39-50;
34.      B. Reformat, Innowacje marketingowe w sieciach handlowych - rodzaje, obszary zastosowań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, seria: Studia Ekonomiczne nr 321, 2017 (10), s.20-37;
35.      B. Reformat, P. Reformat, Implementacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w sieciach handlu detalicznego w Polsce  -  wybrane praktyki działań- „Marketing i Rynek” nr 12, 2017, CD
36.      B. Reformat, Marketing practices of retail chains focussed on changes in eating habits of Polish consumers, Conference Proceedings’ 17th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences, University of Zilina, 4th – 5th October 2017,  part V, pp. 2127-2134 (15 points) 
37.      B. Reformat, I. Sztangret, ECO-innowacyjny model biznesu firm handlowych w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju, w: Budowanie łańcuchów dostaw jutra - w świetle teorii i wyników badań. Praca zbiorowa pod red. D. Kisperskiej -Moroń, K. Niestroja, M. Świtały, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, s . 214-226 
38.      B. Reformat, K. Bilińska-Reformat, Knowledge about customers behaviours as the basis for developing loyalty programmes of retail chains, Proceedings of the International Conference Theory and Applications in the Knowledge Economy. TAKE 2017 - Zagreb, Croatia, 12 to 14 July 2017/ ed. Eduardo Tome, Gaby Neumann, Blazenka Knezevic, s. 263-272, ISBN: 978-989-20-7714-7
39.      Monografia: Innowacje w turystyce. Wybrane praktyki działań, red. Beata Reformat, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017;
40.      B. Reformat, Enoturystyka jako nowa forma turystyki specjalistycznej w Polsce, w: Innowacje w turystyce. Wybrane praktyki działań, red. Beata Reformat, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, s. 83-94
 41.   B. Reformat, K. Bilińska-Reformat, Działania promocyjne sieci handlowych w zakresie upowszechniania żywnościowych produktów ekologicznych, Handel Wewnętrzny w Polsce 2012-2017, Wydawnictwo Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie, Warszawa 2017, s. 267-282