Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacja wstępna

Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki powstała w 2017 roku.

Kierownikiem Katedry jest Prof. zw. dr hab. Janusz Wywiał

 

Profil naukowo-badawczy

Badania naukowo-badawcze Katedry Statystyki, Ekonometrii i Matematyki skupiają się wokół następujących zagadnień teoretycznych lub ich zastosowań w ekonomii, finansach lub zarządzaniu: 

Estymacja, testowanie hipotez statystycznych, konstrukcja modeli ekonometrycznych i ich weryfikacji, metody predykcji ekonometrycznej, metoda reprezentacyjna, procedury grupowania i klasyfikacji danych, metody statystyczne w audycie finansowym, metody bootstrapowe, metody symulacji komputerowej, statystyczna kontrola jakości, graficzna prezentacja danych, statystyka małych obszarów, badania wielookresowe, chaos deterministyczny, analiza szeregów czasowych, procesy stochastyczne, optymalizacja decyzji inwestycyjnych, analizy fundamentalnej, statystyka i ekonometria przestrzenna, wielokryterialne wspomaganie decyzji, modele autoregresyjne lub adaptacyjne. 

W szczególności pracownicy Katedry zajmują się następującymi problemami naukowo-badawczymi:

testy permutacyjne, testy na normalność rozkładu jednowymiarowej i wielowymiarowej zmiennej losowej, testowanie jednorodności danych statystycznych; testowanie nieobciążoności predyktorów, dyskretne lub ciągłe plany i schematy losowania prób nieprostych i optymalizacja ich rozmiarów, estymacja wektorowa, analizy symulacyjne własności metod wnioskowania statystycznego; wnioskowanie na podstawie danych przekrojowych i przekrojowo-czasowych, estymacja i predykcja charakterystyk domen, ocena dokładności estymacji i predykcji, mieszane modele liniowe, algorytmy bootstrapowe w zagadnieniach predykcji, algorytmy bootstrapowe dla prób nieprostych, modelowanie wektorowo-autoregresyjne, analizy społeczno-ekonomiczne, problemy optymalizacyjne w ekonomii matematycznej, autokorelacja przestrzenna, nieliniowe systemy dynamiczne, analiza portfelowa, estymatory kalibrowane, optymalizacja statystycznych  rozmiarów prób nieprostych, kwantyfikacja ryzyka, modele finansowe, metody regresji kwantylowej i panelowej, funkcje łączące, statystyczno-ekonometryczne metody przestrzenno-czasowe, budowa portfela przy użyciu metod wielokryterialnych, analizy portfelowej, liczb rozmytych oraz narzędzi niepełnej informacji liniowej, wycena instrumentów i optymalizacja strategii inwestycyjnych,  wycena instrumentów pochodnych na rynkach finansowych z czasem dyskretnym, problem transportowy z ograniczeniami, optymalizacja progu rentowności dla sprzedaży niejednorodnej.

 

Profil dydaktyczny

Pracownicy   Katedry Statystyki, Ekonometrii i Matematyki prowadzą wykłady, ćwiczenia lub laboratoria m.in. z następujących przedmiotów:

Matematyka, matematyka finansowa, statystyka matematyczna, statystyka opisowa i ekonomiczna, statystyka małych obszarów, Statystyka przestrzenna w analizach ekonomicznych, badania próbkowe w analizach ekonomicznych, ekonometria, ekonometria dynamiczna i finansowa, Mathematica w badaniach ekonomicznych, analizy statystyczne z pakietem SPSS, logika, algebra liniowa, analiza matematyczna, rachunek prawdopodobieństwa, nieklasyczne metody analizy danych, projektowanie internetowych badań ankietowych, analiza danych z programem R, Metody statystyczne w analizie jakości, Analiza szeregów przekrojowo-czasowych, Modelowanie i wycena instrumentów finansowych, Metody aktuarialne, Metody techniczne, fundamentalne i portfelowe w inwestowaniu, Metody estymacji modeli ekonometrycznych, Analizy statystyczne z pakietem SAS. 

 

 

 

Przydatne linki:

Strona dydaktyczna Katedry:

www.stat.ue.katowice.pl

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3