Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacja ogólna o Katedrze

Katedra Zarządzania Międzynarodowego rozpoczęła swoją działalność w 2011 roku pod kierunkiem prof. dr hab. Mai Szymury-Tyc. Główną przesłanką utworzenia tej Katedry było istnienie luki w profilu naukowo-badawczym Uczelni w zakresie biznesu i zarządzania międzynarodowego. Procesy globalizacji i integracji regionalnej zachodzące w gospodarce światowej i europejskiej implikują konieczność uwzględniania kontekstu międzynarodowego w naukach o zarządzaniu, dydaktyce oraz w praktyce gospodarczej. Prowadzenie badań w zakresie biznesu i zarządzania  międzynarodowego daje szansę na rozwój wiedzy i kompetencji niezbędnych do rozwoju nauki i praktyki w obszarze biznesu międzynarodowego. Drugim, ale nie mniej ważnym, celem powołania Katedry było stworzenie anglojęzycznego kierunku studiów z zakresu biznesu międzynarodowego – oferty programowej skierowanej zarówno do studentów polskich, jak i zagranicznych, z potencjałem jego umiędzynarodowienia. Przyświecało temu założenie, że taka oferta dydaktyczna powinna być opracowana i wdrażana przez zespół prowadzący badania w zakresie biznesu międzynarodowego. Posiadana wiedza i relacje w środowisku naukowym biznesu międzynarodowego powinna sprzyjać identyfikacji aktualnych i ważnych zagadnień prowadzenia działalności gospodarczej na rynku międzynarodowym, wpływając na program kształcenia i jego formy.  

Realizacja tak sformułowanych celów była możliwa dzięki stworzeniu zespołu Katedry, w skład którego weszli pracownicy Uczelni mający już wcześniej dorobek badawczo-naukowy i dydaktyczny w zakresie zarządzania i marketingu międzynarodowego oraz doświadczenie we współpracy międzynarodowej. Od początku istnienia Katedry wyróżniającą cechą jej zespołu jest zaangażowanie w przedsięwzięcia o wymiarze międzynarodowym.

Od momentu powstania zespół Katedry podejmuje badania w głównym nurcie biznesu i zarządzania międzynarodowego (teoria internacjonalizacji przedsiębiorstwa, kulturowe i zasobowe uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw). Członkowie zespołu zaangażowali się również w pozyskanie i realizację indywidualnych i zespołowych projektów badawczych – 3 grantów finansowanych ze środków NCN, w ramach których prowadzili badania internacjonalizacji  polskich przedsiębiorstw w różnych kontekstach. Pracownicy Katedry upowszechniają wyniki swoich badań poprzez publikacje (w większości anglojęzyczne) oraz udział w konferencjach międzynarodowych dedykowanych biznesowi międzynarodowemu oraz organizację takich konferencji. Nawiązują relacje w środowisku naukowym biznesu międzynarodowego w kraju i zagranicą, stopniowo budując swoją pozycję naukową w nowym otoczeniu.

Zespół Katedry podjął także prace organizacyjne nad stworzeniem programu kierunku studiów International Business. Kierunek ten, oparty na autorskim programie zespołu, wzbogacił ofertę dydaktyczną Uczelni w roku akademickim 2012/13, i do dziś cieszy się bardzo dużą popularnością i uznaniem ze strony studentów i absolwentów. Za opracowanie i rozwój tego programu w latach 2012-2019 odpowiadała prof. dr hab. Maja Szymura-Tyc jako kurator kierunku. Funkcję koordynatora / menadżera kierunku do roku akad. 2017/2018 pełniła dr Danuta Babińska, a później -  do końca roku akad. 2019/2020 - dr hab. Monika Sulimowska-Formowicz. Członkowie zespołu katedry byli zaangażowanie w prace prowadzące do uzyskania międzynarodowej akredytacji EPAS kierunku International Business. Akredytacja EPAS została przyznana kierunkowi IB w 2022 roku, co stanowiło realizację celu przyjętego przez zespół Katedry w czasie tworzenia programu tego kierunku.

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3