Przejdź do menu Przejdź do treści

Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek International Business

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
Prof. dr hab. Maja Szymura-Tyc

Problematyka: theories of firm's internationalization, international business strategies of transational corporations, international entrepreneurship  - global startups and international new ventures, alliances, mergers and acquisitions in IB, foreign direct investment, foreign market entry strategies, international management, cross-culture management, global leadership, international marketing, global marketing strategies and marketing mix, international marketing strategies for European markets

 

Wybrane tematy prac:

 • Strategic alliances in the global computer/aircraft/automotive sector
 • Mergers and acquisitions in global food/beverages/automotive industry
 • Entry strategies of leading e-commerce firms on advanced and emerging markets
 • Market entry strategies of foreign firms to a given market in Poland. Multiple case study
 • Market entry strategies of a given firm to foreign markets. Case study
 • Foreign direct investments in the Polish/European banking/insurance/automotive sector
 • Foreign direct investments of Chinese firms in Polish/European/global markets
 • Internationalization of Polish tech start-ups. Multiple case study
 • Start-ups as a new form of international entrepreneurship in a given region. Multiple case study
 • Global strategy of a given transnational corporation. Case study
 • Leadership and leadership skills in global crisis time
 • International marketing strategy of a firm in a given market. Case study
 • Marketing communication in creating global brand image. Case study
 • Comparative analysis of international climate policy: European Union, USA and China
Prof. UE dr hab. Monika Sulimowska-Formowicz

Problematyka:inter-organizational relationships in international business, international competitiveness of firms / industries, international business strategy, international management, international trade management, cross-culture management issues, human resources management in IB, international marketing


Wybrane tematy prac:

 • Cooperation as a way to grow internationally – case study of a firm
 • Increasing firm’s competitiveness through international cooperation – case study
 • Trust building in international cooperation
 • Management tools and practices in inter-organizational cooperation – case study of a firm
 • Determinants of firm’s  success in international cooperation – case study
 • Internationalization strategy of a company – case study
 • Competitive strategy of a firm on international markets
 • Market entry strategy of a company – motives, determinants of choice, critical success factors
 • Analysis of internationalization path of a company
 • Organization of export-import activities of a company, strategic and operational aspects
 • The role of intermediary in effective international trade actions of a company
 • International marketing strategy of a company on chosen foreign market(s)
 • Cultural differences' impact on business negotiations
 • Determinants of effective motivation systems for cross-cultural teams
 • Product/promotion/distribution strategy on international markets on the example of company
Dr hab. Michał Kucia    

Problematyka:  cross-culture management issues, international marketing, international retailing, international management, digital transformation, cross-border trade, cross-border e-commerce, foreign market entry strategies, international business strategy, consumer behavior, customer engagement, social media


Wybrane tematy prac:

 • The digital transformation and the transformation of international retailing
 • The digital transformation in the international context
 • Development of cross-border e-commerce in Poland – case study
 • Market entry strategies of a given firm to foreign markets
 • Cross-border e-commerce strategies of a given firm to foreign markets
 • International marketing strategy of a firm in a given market – case study
 • Stimuli of online impulse purchases among academic employees of public universities of economics
 • Consumer behavior on the electronic book market during the pandemic
 • Internationalisation capacity of family-owned enterprise – case study
 • Building the image of the InPost brand based on selected social media
 • The evolution of the customer purchase journey in the age of digital transformation
Dr Paulina Żmijowska

Problematyka: 

international business, international marketing, intercultural communication, e-commerce issues, communication in new media, intercultural management, social media, consumer behavior

 

Wybrane tematy prac:

 • The development of the e-commerce market in Poland - a case study
 • The company's international marketing strategy
 • Building the company's image in new media
 • Intercultural communication - a case study of two different cultures
 • Cultural differences and intercultural communication in business/workplace - comparison of two given cultures
 • Marketing communication on the example of the Pointpack S.A. brand
 • Management in conditions of uncertainty (pandemic, war, economic crisis) - a case study
 • E-consumer on the e-commerce market in the era of digital transformation - a case study
 • Product / service strategies of the selected company / companies on international markets
 

Kierunek Zarządzanie/Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
Prof. dr hab. Maja Szymura-Tyc  

Problematyka: internacjonalizacja sektorów i rynków, internacjonalizacja przedsiębiorstwa – czynniki, formy, przedsiębiorczość międzynarodowa i jej formy, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, strategie wejścia na rynki zagraniczne, zarządzanie międzynarodowe, zarządzanie międzykulturowe, marketing międzynarodowy

 

Wybrane tematy prac licencjackich:

 •  Internacjonalizacja rynku X i jego główne segmenty
 •  Proces i strategia internacjonalizacji przedsiębiorstwa   X - studium przypadku
 •  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w   polskim/europejskim sektorze X
 •  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przedsiębiorstw   chińskich na rynkach polskim/europejskim/globalnym
 •  Strategie wejścia przedsiębiorstw zagranicznych na   polski rynek X - studium przypadku
 •  Strategia wejścia przedsiębiorstwa X na rynki   zagraniczne
 •  Strategie konkurencji przedsiębiorstw zagranicznych   na rynku polskim / polskich na rynkach europejskich
 •  Międzynarodowa strategia marketingowa   przedsiębiorstwa X na rynku Y
 •  Międzynarodowa strategia produktu przedsiębiorstwa   X
Prof. UE dr hab. Monika Sulimowska-Formowicz  

Problematyka: zarządzanie międzynarodowe – strategie umiędzynarodowienia, organizacja działalności na rynkach zagranicznych; marketing międzynarodowy, zarządzanie zasobami ludzkimi, międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, relacje międzyorganizacyjne – zarządzanie i uwarunkowania powodzenia, zarządzanie wiedzą w kontekście zarządzania kadrami

 

Wybrane tematy prac:

 • Kluczowe czynniki sukcesu w branży X na przykładzie przedsiębiorstwa
 • Strategie konkurencji w branży X – analiza porównawcza
 • Strategia wejścia na rynki zagraniczne na przykładzie przedsiębiorstwa X z branży Y
 • Współpraca produkcyjna jako forma umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa
 • Struktury organizacyjne przedsiębiorstw międzynarodowych – studium przypadku
 • Narzędzia budowania zaufania w relacjach międzyorganizacyjnych
 • Komunikacja w międzykulturowych zespołach roboczych
 • Skuteczny system motywacyjny w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy X
 • Employer branding jako narzędzie budowania pozycji firmy na rynku pracy
 • Skuteczne procedury rekrutacji i selekcji – studium przypadku
 • Zapobieganie i przeciwdziałanie mobbingowi na przykładzie organizacji X
 • Zarządzanie wiedzą organizacji a zarządzanie rozwojem kadry – studium przypadku
 • Rozwijanie kompetencji pracowników jako narzędzie budowania wiedzy organizacji
 • Analiza systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie wybranej branży
 • Uwarunkowania motywacji i zaangażowania w pracę w kontekście pracy zdalnej
Dr hab. Michał Kucia     

Problematyka: zarządzanie marketingowe, strategie marketingowe, marketing przedsiębiorstw handlowych, techniki sprzedaży, analiza rynku, systemy dystrybucji, transformacja cyfrowa, handel transgraniczny, handel elektroniczny, przemysł 4.0, zaangażowanie klientów, media społecznościowe, zachowania konsumentów, chatGPT

 

Wybrane tematy prac:

 • Proces sprzedaży usług w przedsiębiorstwie na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Analiza rynku handlu elektronicznego w Polsce - wybrane zagadnienia
 • Analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych na rynku pierwotnym w Polsce w latach 2014-2019
 • Transformacja cyfrowa a przemiany międzynarodowego handlu detalicznego
 • Handel elektroniczny jako współczesna forma handlu Modele logistyczne w handlu elektronicznym - studium przypadku
 • Transgraniczne strategie e-commerce danej firmy na rynki zagraniczne
 • Zachowania konsumentów na rynku książki elektronicznej w okresie pandemii
 • Budowanie wizerunku marki InPost w oparciu o wybrane media społecznościowe
 • Zastosowanie ChatGPT w zarządzaniu relacjami z klientem
 • Wpływ ChatGPT na innowacyjność i przedsiębiorczość w MŚP
Dr Paulina Żmijowska

Problematyka: biznes międzynarodowy, marketing międzynarodowy, komunikacja międzykulturowa, zagadnienia e-commerce, komunikacja w nowych mediach, zarządzanie międzykulturowe, social media, zachowania konsumenckie

 

Wybrane tematy prac:

 • Rozwój rynku e-commerce w Polsce – studium przypadku
 • Międzynarodowa strategia marketingowa firmy
 • Budowanie wizerunku firmy w nowych mediach
 • Komunikacja międzykulturowa – studium przypadku dwóch różnych kultur
 • Różnice kulturowe i komunikacja międzykulturowa w biznesie/miejscu pracy - porównanie dwóch danych kultur
 • Komunikacja marketingowa na przykładzie marki Pointpack S.A.
 • Zarządzanie w warunkach niepewności (pandemia, wojna, kryzys gospodarczy) – studium przypadku
 • E-konsument na rynku e-commerce w dobie transformacji cyfrowej – studium przypadku
 • Strategie produktowe/usługowe wybranej firmy/firm na rynkach międzynarodowych
 • Międzykulturowa komunikacja biznesowa w nowych mediach
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca