Seminaria dyplomowe / magisterskie

Finanse menedżerskie

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr D. Kołodziej

Problematyka: Zarządzanie zasobami ludzkimi; Zarządzanie przedsiębiorstwem; Społeczno-kulturowe aspekty współczesnej organizacji; Zachowania pracowników w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw; Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny w JST

 

Wybrane tematy prac:

 • Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw
 • Motywowanie pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Kultura organizacyjna jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości
dr A. Kwiecień

Problematyka: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa; Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa; Wartości niematerialne w przedsiębiorstwie; Analiza ekonomiczno - finansowa przedsiębiorstwa; Ocena opłacalności inwestycji

 

Wybrane tematy prac:

 • Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa franczyzowego
 • Kredyty jako specyficzna forma finansowania
 • Cash flow jako determinanta kondycji finansowej firmy
 • Motywowanie jako czynnik wpływający na zaangażowanie pracowników
 • Wpływ wizerunku na pozycję rynkową przedsiębiorstwa
dr M. Smuda-Kocoń

Problematyka: Finanse przedsiębiorstw, finanse jst; Wycena kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa; Sprawozdawczość finansowa i ujawnianie informacji niefinansowych; Analiza ekonomiczno-finansowa

 

Przykładowe tematy prac:

 • Innowacje w bankowości elektronicznej
 • Bariery i możliwości finansowania przedsiębiorstw MSP
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności banku
 • Aktywa niematerialne jako generator wartości przedsiębiorstwa
 • Wycena kapitału intelektualnego na przykładzie ...
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności banku
 • Innowacje w bankowości elektronicznej
 • Bariery i możliwość finansowania przedsiębiorstw MSP

 

dr K. Żak

Problematyka: Controlling jako metoda wspierająca zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem/Implementacja controllingu i jego narzędzi w przedsiębiorstwie krajowym/międzynarodowym; Finanse przedsiębiorstwa; Zarządzanie strategiczne i operacyjne w organizacji; Budowanie relacji z interesariuszami współczesnej organizacji; Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

 

Wybrane tematy prac:

 • Audyt finansowy jako narzędzie budowania relacji z interesariuszami przedsiębiorstwa.
 • Ocena efektywności ekonomicznej z wykorzystaniem analizy finansowej w przedsiębiorstwie branży X.
 • Bankowość elektroniczna w zarządzaniu finansami osobistymi klienta.
 • Finansowanie strategii rozwoju w organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa....
 • Wpływ zielonej transformacji na strategie przedsiębiorstwa X.
 • Realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie X.
 • Analiza scenariuszowa jako narzędzie controllingu w przedsiębiorstwie X.
dr A. Lejman-Gąska  

Problematyka: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw; Finanse JST, Giełdy papierów wartościowych, Rynki finansowe, Instrumenty finansowe, Analiza finansowa spółki, Inwestycje alternatywne, Analiza techniczna, Instrumenty pochodne, FOREX, Pozyskanie kapitału, Budowa portfeli inwestycyjnych Pozostałe tematy do uzgodnienia.

 

Wybrane tematy prac:

 • Analiza finansowa spółki 
 • Faktoring jako źródło finansowania działalności
 • Sposoby wykorzystania i podziału wyniku finansowego przez przedsiębiorstwa
 • Źródła finansowania działalności sektora MŚP
 • Preferencje konsumentów w sektorze e-commerce jako czynnik wpływający na zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Ocena efektywności wykorzystania analizy technicznej i fundamentalnej przy transakcjach na rynku towarowym

Zarządzanie

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. A. Samborski, prof. UE

Problematyka: Zarządzanie przedsiębiorstwem; Zarządzanie strategiczne; Ład organizacyjny w przedsiębiorstwie (różne formy organizacyjno-prawne); Ład organizacyjny w instytucji publicznej (różne instytucje); Ład organizacyjny w klubie sportowym; Zarządzanie projektami; Zarządzanie ryzykiem; Zarządzanie finansami przedsiębiorstw; Zarządzanie podatkami

 

Nie wykluczam również innych obszarów eksploracji naukowej

 

Wybrane tematy prac:

 • Rola rady nadzorczej w spółce akcyjnej. Perspektywa teorii agencji
 • Zarządzanie strategiczne w klubie sportowym
 • Fuzje i przejęcia w budownictwie
 • Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie handlowym
 • Zarządzanie ryzykiem kontrahenta
 • Ład organizacyjny w szkole wyższej

 

dr hab. P. Kosiń, prof. UE

Problematyka: Analiza ekonomiczno – finansowa; Procesy restrukturyzacji/Restrukturyzacja przedsiębiorstw; Controlling/Controlling finansowy; Zarządzanie projektami ; Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

 

Wybrane tematy prac:

 • Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie
 • Ocena procesu upadłościowego w przedsiębiorstwie Diagnoza systemu controllingu w organizacji
 • Wpływ innowacji na efektywność przedsiębiorstwa
 • Analiza wybranych źródeł kapitału w przedsiębiorstwie
dr hab. W. Rudny, prof. UE

Problematyka: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw; Rynki i instrumenty finansowe; Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa; Analiza strategiczna przedsiębiorstw; Ocena efektywności inwestycji

 

Wybrane tematy prac:

 • Ocena efektywności inwestycji w przedsiębiorstwie X
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
 • Rozwój e-commerce w Polsce i na świecie
 • Strategie alternatywny w decyzjach inwestora
dr K. Serafin

Problematyka: Zarządzanie zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji ; Trudne problemy w organizacji (mobbing, stres, wypalenie zawodowe); Zarządzanie strategiczne; Budowanie przewagi konkurencyjnej; Menedżer we współczesnej organizacji (podejmowanie decyzji, negocjacje, konflikt w organizacji); Społeczno – kulturowe aspekty współczesnej organizacji (CSR, etyka menedżera/biznesu, kultura organizacyjna)

 

Wybrane tematy prac:

 • Wybrane aspekty polityki personalnej we współczesnej organizacji
 • Style kierowania a umiejętności przywódcze menedżera
 • Specyfika zarządzania małą firmą
 • Wypalenie zawodowe jako trudne zjawisko we współczesnej organizacji
 • Motywacja jako istotny obszar zarządzania we współczesnej organizacji
dr A. Lejman-Gąska

Problematyka: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw; Finanse JST, Giełdy papierów wartościowych, Rynki finansowe, Instrumenty finansowe, Analiza finansowa spółki, Inwestycje alternatywne, Analiza techniczna, Instrumenty pochodne, FOREX, Pozyskanie kapitału, Budowa portfeli inwestycyjnych Pozostałe tematy do uzgodnienia.

 

Wybrane tematy prac:

 • Analiza finansowa spółki 
 • Faktoring jako źródło finansowania działalności
 • Sposoby wykorzystania i podziału wyniku finansowego przez przedsiębiorstwa
 • Źródła finansowania działalności sektora MŚP
 • Preferencje konsumentów w sektorze e-commerce jako czynnik wpływający na zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Ocena efektywności wykorzystania analizy technicznej i fundamentalnej przy transakcjach na rynku towarowym
 dr K. Żak

Problematyka: Controlling jako metoda wspierająca zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem/Implementacja controllingu i jego narzędzi w przedsiębiorstwie krajowym/międzynarodowym; Finanse przedsiębiorstwa; Zarządzanie strategiczne i operacyjne w organizacji; Budowanie relacji z interesariuszami współczesnej organizacji; Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Wybrane tematy prac: 

 • Rola kapitału intelektualnego w kreowaniu wartości współczesnego przedsiębiorstwa.
 • Efektywna realizacja funkcji menadżerskich w przedsiębiorstwie X.
 • Analiza scenariuszowa jako narzędzie controllingu w przedsiębiorstwie X.
 • Strategiczna karta wyników jako instrument zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie X.
 • Realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie X.
 • Wpływ zielonej transformacji na strategie przedsiębiorstwa X.

Przedsiębiorczość i finanse

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. A. Samborski, prof. UE

Problematyka: Zarządzanie przedsiębiorstwem; Zarządzanie finansami przedsiębiorstw; Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych; Rynki i instrumenty finansowe; Zarządzanie podatkami; Business angels; Venture capital; Private equity.

 

Wybrane tematy prac:

 • Finansowanie działalności innowacyjnej
 • Nadzór korporacyjny a przedsiębiorczość organizacyjna
 • Bariery fiskalne rozwoju przedsiębiorczości w Polsce
 • Struktura finansowa gospodarki a rozwój przedsiębiorczości
 • Prawo przedsiębiorców – stymulator czy bariera rozwoju przedsiębiorczości
 • Działalność gospodarcza w Polsce i Republice Czeskiej – obciążenia fiskalne