Seminaria dyplomowe / magisterskie

Finanse menedżerskie

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. A. Samborski, prof. UE

Problematyka: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw; Przedsiębiorstwo bankowe; Rynki i instrumenty finansowe; Zarządzanie podatkami;

 

Wybrane tytuły prac:

 • Rola obligacji w finansowaniu działalności rozwojowej przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym
 • Rozwój rynku papierów wartościowych w Unii Europejskiej
 • Optymalizacja obciążeń podatkowych w badanym przedsiębiorstwie
prof. K. Jędralska

Problematyka: Controlling - Instrumenty; Warunki wdrażania; Organizacja w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach. Analiza ekonomiczno – finansowa - metodyka; zastosowanie procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwach.  Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa wytwórcze, banki, firmy ubezpieczeniowe). Zarządzanie strategiczne


Wybrane tytuły prac:

 • Ryzyko inwestycji w energetykę jądrową w Polsce
 • Bariery i stymulatory rozwoju firm rodzinnych W Polsce
 • Analiza interesariuszy na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
 • Analiza czynników sukcesu w wybranym przedsiębiorstwie
dr hab. P. Kosiń, prof. UE

Problematyka: Analiza ekonomiczno – finansowa; Procesy restrukturyzacji/Restrukturyzacja przedsiębiorstw; Controlling/Controlling finansowy; Zarządzanie projektami ; Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

 

Wybrane tytuły prac:

 • Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie
 • Ocena procesu upadłościowego w przedsiębiorstwie Diagnoza systemu controllingu w organizacji
 • Wpływ innowacji na efektywność przedsiębiorstwa
 • Analiza wybranych źródeł kapitału w przedsiębiorstwie
dr hab. W. Rudny, prof. UE

Problematyka: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw; Rynki i instrumenty finansowe; Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa; Analiza strategiczna przedsiębiorstw; Ocena efektywności inwestycji

 

Wybrane tytuły prac:

 • Wsparcie dla firm nowych technologii w krajach nowych technologii
 • Ocena efektywności inwestycji w przedsiębiorstwie
 • Wykorzystanie instrumentów finansowych w inwestycjach giełdowych
 • Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa przemysłowego
 • Analiza fundamentalna i techniczna w decyzjach inwestycyjnych
dr E. Czyż-Gwiazda 

Problematyka: Pomiar efektywności działania organizacji – finansowe i pozafinansowe metody oceny; Zarządzanie jakością, międzynarodowe standardy jakości w systemach zarządzani; Zarządzanie procesami biznesowymi w organizacjach; Zarządzanie projektami; Zarządzanie ryzykiem

 

Wybrane tytuły prac:

 • Analiza finansowa jako metoda badania i oceny efektywności przedsiębiorstwa
 • Doskonalenie zarządzania przedsiębiorstwem poprzez analizę i ocenę systemu zarządzania jakością na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Ocena dojrzałości procesowej organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie gastronomicznym
 • Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie produkcyjnym
dr A. Dziubińska

Problematyka: Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa; Metody analizy strategicznej; Uczenie się organizacji; Finansowe aspekty zarządzania strategicznego; Zarządzanie przedsiębiorstwami międzynarodowymi

 

Wybrane tytuły prac:

 • Sposoby domykania luki finansowej w Polsce na przykładzie programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój
 • Wykorzystanie koncepcji orientacji na klienta w budowaniu pozycji konkurencyjnej na przykładzie banku
 • Zarządzanie płynnością finansową na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Zastosowanie analizy finansowej w ocenie zagrożenia upadłością na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Finansowanie strategicznych inicjatyw w zakresie rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie spółki X
 • Crowdfunding jako źródło pozyskiwania kapitału dla rozwoju przedsiębiorczych inicjatyw
 • Strategie w podatku dochodowym przedsiębiorstw w Polsce
 • Strategiczna karta wyników jako narzędzie zarządzania strategicznego w małych przedsiębiorstwach. Przykład firmy X
 • Styl kierowania jako czynnik skuteczności procesów decyzyjnych
 • Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie wybranego przypadku z branży energetycznej
 • Zdobywanie przewagi konkurencyjnej na podstawie strategii zróżnicowania. Przykład przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej 
 • Born globals jako strategiczna forma internacjonalizacji współczesnych przedsiębiorstw
dr A. Janiszewski

Problematyka: Zarządzanie wiedzą i innowacjami, organizacja ucząca się ; Przewaga konkurencyjna organizacji, metody analizy strategicznej; Zarządzanie środowiskiem i zarządzanie ekologiczne

 

Przykładowe tytuły prac:

 • Bariery rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw
 • Wiedza i uczenie się jako determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Uwarunkowania i efekty wdrażania ekoinnowacji w organizacjach
 • Transfer wiedzy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami naukowo-badawczymi
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
dr D. Kołodziej

Problematyka: Zarządzanie zasobami ludzkimi; Zarządzanie przedsiębiorstwem; Społeczno-kulturowe aspekty współczesnej organizacji; Zachowania pracowników w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw; Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny w JST

 

Wybrane tytuły prac:

 • Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw
 • Motywowanie pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Kultura organizacyjna jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości
dr A. Kwiecień

Problematyka: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa; Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa; Wartości niematerialne w przedsiębiorstwie; Analiza ekonomiczno - finansowa przedsiębiorstwa; Ocena opłacalności inwestycji

 

Wybrane tytuły prac:

 • Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa franczyzowego
 • Kredyty jako specyficzna forma finansowania
 • Cash flow jako determinanta kondycji finansowej firmy
 • Motywowanie jako czynnik wpływający na zaangażowanie pracowników
 • Wpływ wizerunku na pozycję rynkową przedsiębiorstwa
dr A. Lejman-Gąska

Problematyka: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw; Analiza ekonomiczna – finansowa; Rynki i instrumenty finansowe; Ocena opłacalności inwestycji; Analiza fundamentalna i techniczna

 

Wybrane tytuły prac:

 • Źródła finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa ...... 
 • Faktoring jako źródło finansowania przedsiębiorstw
 • Wykorzystanie wybranych narzędzi analizy technicznej do podejmowania decyzji inwestycyjnych przez przedsiębiorstwo
 • Obciążenia podatkowe sektora MSP na podstawie przedsiębiorstwa deweloperskiego
 • Źródła finansowania działalności klubów piłkarskich
dr K. Serafin

Problematyka: Zarządzanie zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji ; Trudne problemy w organizacji (mobbing, stres, wypalenie zawodowe); Zarządzanie strategiczne; Budowanie przewagi konkurencyjnej; Menedżer we współczesnej organizacji (podejmowanie decyzji, negocjacje, konflikt w organizacji); Społeczno – kulturowe aspekty współczesnej organizacji (CSR, etyka menedżera/biznesu, kultura organizacyjna)

 

Wybrane tytuły prac:

 • Proces restrukturyzacji branży górniczej
 • Motywacja ekonomiczna na przykładzie...
 • Kredyt jako źródło finansowania przedsiębiorstwa
dr M. Smuda-Kocoń

Problematyka: Finanse przedsiębiorstw, finanse jst; Wycena kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa; Sprawozdawczość finansowa i ujawnianie informacji niefinansowych; Analiza ekonomiczno-finansowa

 

Przykładowe tytuły prac:

 • Aktywa niematerialne jako generator wartości przedsiębiorstwa
 • Wycena kapitału intelektualnego na przykładzie ...
 • Analiza dostępnych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa

 

dr K. Żak

Problematyka: Controlling jako metoda wspierająca zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem/Implementacja controllingu i jego narzędzi w przedsiębiorstwie krajowym/międzynarodowym; Finanse przedsiębiorstwa; Zarządzanie strategiczne i operacyjne w organizacji; Budowanie relacji z interesariuszami współczesnej organizacji; Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

 

Wybrane tytuły prac:

 • Analiza finansowa na podstawie przedsiębiorstwa Amica S.A.
 • Realizacja koncepcji e-commerce na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Analiza scenariuszowa jako narzędzie controllingu na przykładzie.... Sp. z o.o
 • Analiza strategiczna na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Strategiczna karta wyników jako instrument zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie

Zarządzanie

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. A. Samborski, prof. UE

Problematyka: Zarządzanie przedsiębiorstwem;  Zarządzanie strategiczne; Ład (nadzór) korporacyjny; Zarządzanie ryzykiem

 

Wybrane tytuły prac:

 • Kontraktowe ujęcie przedsiębiorstwa
 • Fuzje i przejęcia w budownictwie
 • Rola rady nadzorczej w spółce akcyjnej. Perspektywa teorii agencji
 • Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie handlowym

 

prof. K. Jędralska

Problematyka: Controlling - Instrumenty; Warunki wdrażania; Organizacja w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach . Analiza ekonomiczno – finansowa - metodyka; zastosowanie procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwach.  Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa wytwórcze, banki, firmy ubezpieczeniowe). Zarządzanie strategiczne


Wybrane tytuły prac:

 • Ryzyko inwestycji w energetykę jądrową w Polsce
 • Bariery i stymulatory rozwoju firm rodzinnych W Polsce
 • Analiza interesariuszy na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
 • Analiza czynników sukcesu w wybranym przedsiębiorstwie
dr hab. P. Kosiń, prof. UE

Problematyka: Analiza ekonomiczno – finansowa; Procesy restrukturyzacji/Restrukturyzacja przedsiębiorstw; Controlling/Controlling finansowy; Zarządzanie projektami ; Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

 

Wybrane tytuły prac:

 • Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie
 • Ocena procesu upadłościowego w przedsiębiorstwie Diagnoza systemu controllingu w organizacji
 • Wpływ innowacji na efektywność przedsiębiorstwa
 • Analiza wybranych źródeł kapitału w przedsiębiorstwie
dr hab. W. Rudny, prof. UE

Problematyka: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw; Rynki i instrumenty finansowe; Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa; Analiza strategiczna przedsiębiorstw; Ocena efektywności inwestycji

 

Wybrane tytuły prac:

 • Ocena efektywności inwestycji w przedsiębiorstwie X
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
 • Rozwój e-commerce w Polsce i na świecie
 • Strategie alternatywny w decyzjach inwestora
dr E. Czyż-Gwiazda 

Problematyka: Pomiar efektywności działania organizacji – finansowe i pozafinansowe metody oceny; Zarządzanie jakością, międzynarodowe standardy jakości w systemach zarządzani; Zarządzanie procesami biznesowymi w organizacjach; Zarządzanie projektami; Zarządzanie ryzykiem

 

Wybrane tytuły prac:

 • Ocena efektywności pracy w systemie akordowym i godzinowym analiza porównawcza na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Doskonalenie zarządzania przedsiębiorstwem poprzez analizę i ocenę systemu zarządzania jakością
 • Analiza metod i narządzi zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym z branży samochodowej
 • Ocena dojrzałości procesowej organizacji na przykładzie przedsięb. X
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie gastronomicznym
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie przedsiębiorstwa X
dr A. Dziubińska

Problematyka: Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa; Metody analizy strategicznej; Uczenie się organizacji; Finansowe aspekty zarządzania strategicznego; Zarządzanie przedsiębiorstwami międzynarodowymi

 

Wybrane tytuły prac:

 • Sposoby domykania luki finansowej w Polsce na przykładzie programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój
 • Wykorzystanie koncepcji orientacji na klienta w budowaniu pozycji konkurencyjnej na przykładzie banku
 • Zarządzanie płynnością finansową na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Zastosowanie analizy finansowej w ocenie zagrożenia upadłością na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Finansowanie strategicznych inicjatyw w zakresie rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie spółki X
 • Crowdfunding jako źródło pozyskiwania kapitału dla rozwoju przedsiębiorczych inicjatyw
 • Strategie w podatku dochodowym przedsiębiorstw w Polsce
 • Strategiczna karta wyników jako narzędzie zarządzania strategicznego w małych przedsiębiorstwach. Przykład firmy X
 • Styl kierowania jako czynnik skuteczności procesów decyzyjnych
 • Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie wybranego przypadku z branży energetycznej
 • Zdobywanie przewagi konkurencyjnej na podstawie strategii zróżnicowania. Przykład przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej 
 • Born globals jako strategiczna forma internacjonalizacji współczesnych przedsiębiorstw
dr A. Janiszewski

Problematyka: Zarządzanie wiedzą i innowacjami, organizacja ucząca się ; Przewaga konkurencyjna organizacji, metody analizy strategicznej; Zarządzanie środowiskiem i zarządzanie ekologiczne

 

Przykładowe tytuły prac:

 • Bariery rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw
 • Wiedza i uczenie się jako determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Uwarunkowania i efekty wdrażania ekoinnowacji w organizacjach
 • Transfer wiedzy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami naukowo-badawczymi
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
dr D. Kołodziej

Problematyka: Zarządzanie zasobami ludzkimi; Zarządzanie przedsiębiorstwem; Społeczno-kulturowe aspekty współczesnej organizacji; Zachowania pracowników w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw; Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny w JST

 

Wybrane tytuły prac:

 • Lider a menedżer we współczesnej organizacji
 • Pozyskiwanie i utrzymanie wartościowego pracownika w organizacji
 • Ocena polityki personalnej przedsiębiorstwa
 • Kształtowanie lojalności klientów na przykładzie branży paliwowej
 • Outsourcing jako forma usprawniania działalności organizacji
dr A. Kwiecień

Problematyka: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa; Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa; Wartości niematerialne w przedsiębiorstwie; Analiza ekonomiczno - finansowa przedsiębiorstwa; Ocena opłacalności inwestycji

 

Wybrane tytuły prac:

 • Wpływ procesu rekrutacyjnego na wizerunek organizacji
 • Złożoność systemu motywacyjnego na podstawie analizy i oceny satysfakcji pracowników
 • Work life balance i jego znaczenie we współczesnym świecie
 • Analiza finansowa jako narzędzie współczesnego zarządzania
dr A. Lejman-Gąska

Problematyka: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw; Analiza ekonomiczna – finansowa; Rynki i instrumenty finansowe; Ocena opłacalności inwestycji; Analiza fundamentalna i techniczna

 

Wybrane tytuły prac:

 • Forma prowadzenia działalności gospodarczej i jej wpływ na wynik finansowy
 • Analiza porównawcza spółki komandytowej i spółki akcyjnej

 

dr K. Serafin

Problematyka: Zarządzanie zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji ; Trudne problemy w organizacji (mobbing, stres, wypalenie zawodowe); Zarządzanie strategiczne; Budowanie przewagi konkurencyjnej; Menedżer we współczesnej organizacji (podejmowanie decyzji, negocjacje, konflikt w organizacji); Społeczno – kulturowe aspekty współczesnej organizacji (CSR, etyka menedżera/biznesu, kultura organizacyjna)

 

Wybrane tytuły prac:

 • Wybrane aspekty polityki personalnej we współczesnej organizacji
 • Style kierowania a umiejętności przywódcze menedżera
 • Specyfika zarządzania małą firmą
 • Wypalenie zawodowe jako trudne zjawisko we współczesnej organizacji
 • Motywacja jako istotny obszar zarządzania we współczesnej organizacji
dr M. Smuda-Kocoń

Problematyka: Finanse przedsiębiorstw, finanse jst; Wycena kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa; Sprawozdawczość finansowa i ujawnianie informacji niefinansowych; Analiza ekonomiczno-finansowa

 

Przykładowe tytuły prac:

 • Aktywa niematerialne jako generator wartości przedsiębiorstwa
 • Wycena kapitału intelektualnego na przykładzie ...
 • Analiza dostępnych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa
dr K. Żak

Problematyka: Controlling jako metoda wspierająca zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem/Implementacja controllingu i jego narzędzi w przedsiębiorstwie krajowym/międzynarodowym; Finanse przedsiębiorstwa; Zarządzanie strategiczne i operacyjne w organizacji; Budowanie relacji z interesariuszami współczesnej organizacji; Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

 

Wybrane tytuły prac:

 • Analiza finansowa na podstawie przedsiębiorstwa Amica S.A.
 • Realizacja koncepcji e-commerce na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Analiza scenariuszowa jako narzędzie controllingu na przykładzie.... Sp. z o.o
 • Analiza strategiczna na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Strategiczna karta wyników jako instrument zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
prof. K. Jędralska

Problematyka: zarządzanie strategiczne; organizacja controllingu w przedsiębiorstwie międzynarodowym; strategie ekspansji przedsiębiorstwa na rynek międzynarodowy

 

Wybrane tytuły prac:

 • Analiza dystansu kulturowego na przykładzie rynku fińskiego
 • Strategia dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa
 • Analiza potencjału internacjonalizacyjnego województwa śląskiego
 • Strategia wejścia przedsiębiorstwa meblarskiego na rynek amerykański
dr K. Żak

Problematyka: zarządzanie strategiczne; implementacja controllingu w przedsiębiorstwie międzynarodowym; kreowanie wartości w biznesie międzynarodowym


Wybrane tytuły prac:

 • Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie międzynarodowym
 • Kreowanie wizerunku organizacji na arenie międzynarodowej
 • Motywowanie zasobów ludzkich na przykładzie międzynarodowego przedsiębiorstwa logistycznego X
 • Internacjonalizacja współczesnego przedsiębiorstwa na przykładzie grupy kapitałowej....