Przejdź do menu Przejdź do treści

Seminaria dyplomowe / magisterskie

Finanse menedżerskie

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. A. Samborski, prof. UE  

Problematyka: Zarzadzanie instytucjami finansowymi; Zarządzanie
finansami przedsiębiorstw; Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych; Rynki
i instrumenty finansowe; Rynek papierów wartościowych, Zarządzanie
ryzykiem; Zarządzanie podatkami.
Nie wykluczam również innych obszarów eksploracji naukowej

Wybrane tematy prac:
 • Zarzadzanie ryzykiem w banku komercyjnym,
 • Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie rodzinnym
 • Finansowanie inwestycji w warunkach integracji europejskiej
 • Rola obligacji w finansowaniu przedsiębiorstw
 • Rozwój rynku instrumentów dłużnych
 • Integracja giełd papierów wartościowych w Europie
 • Zarzadzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym
 • Optymalizacja obciążeń podatkowych w przydatku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  
dr Ewa Czyż-Gwiazda   

Problematyka: Pomiar efektywności działania organizacji – finansowe i pozafinansowe metody oceny; Zarządzanie jakością, międzynarodowe standardy jakości w systemach zarządzani; Zarządzanie procesami biznesowymi w organizacjach; Zarządzanie projektami; Zarządzanie ryzykiem

 

Wybrane tematy prac:

 • Doskonalenie zarządzania przedsiębiorstwem poprzez analizę i ocenę systemu zarządzania jakością
 • Analiza metod i narządzi zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym z branży samochodowej
 • Ocena dojrzałości procesowej organizacji na przykładzie przedsięb. X
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie gastronomicznym
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie przedsiębiorstwa X
dr D. Kołodziej

Problematyka: Zarządzanie zasobami ludzkimi; Zarządzanie przedsiębiorstwem; Społeczno-kulturowe aspekty współczesnej organizacji; Zachowania pracowników w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw; Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny w JST

 

Wybrane tematy prac:

 • Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw
 • Motywowanie pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Kultura organizacyjna jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości
dr A. Kwiecień

Problematyka: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa; Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa; Wartości niematerialne w przedsiębiorstwie; Analiza ekonomiczno - finansowa przedsiębiorstwa; Ocena opłacalności inwestycji

 

Wybrane tematy prac:

 • Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa franczyzowego
 • Kredyty jako specyficzna forma finansowania
 • Cash flow jako determinanta kondycji finansowej firmy
 • Motywowanie jako czynnik wpływający na zaangażowanie pracowników
 • Wpływ wizerunku na pozycję rynkową przedsiębiorstwa
dr M. Smuda-Kocoń

Problematyka: Finanse przedsiębiorstw, finanse jst; Wycena kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa; Sprawozdawczość finansowa i ujawnianie informacji niefinansowych; Analiza ekonomiczno-finansowa

 

Przykładowe tematy prac:

 • Innowacje w bankowości elektronicznej
 • Bariery i możliwości finansowania przedsiębiorstw MSP
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności banku
 • Aktywa niematerialne jako generator wartości przedsiębiorstwa
 • Wycena kapitału intelektualnego na przykładzie ...
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności banku
 • Innowacje w bankowości elektronicznej
 • Bariery i możliwość finansowania przedsiębiorstw MSP

 

dr K. Żak

Problematyka: Controlling jako metoda wspierająca zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem/Implementacja controllingu i jego narzędzi w przedsiębiorstwie krajowym/międzynarodowym; Finanse przedsiębiorstwa; Zarządzanie strategiczne i operacyjne w organizacji; Budowanie relacji z interesariuszami współczesnej organizacji; Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

 

Wybrane tematy prac:

 • Audyt finansowy jako narzędzie budowania relacji z interesariuszami przedsiębiorstwa.
 • Ocena efektywności ekonomicznej z wykorzystaniem analizy finansowej w przedsiębiorstwie branży X.
 • Bankowość elektroniczna w zarządzaniu finansami osobistymi klienta.
 • Finansowanie strategii rozwoju w organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa....
 • Wpływ zielonej transformacji na strategie przedsiębiorstwa X.
 • Realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie X.
 • Analiza scenariuszowa jako narzędzie controllingu w przedsiębiorstwie X.
dr A. Lejman-Gąska  

Problematyka: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw; Finanse JST, Giełdy papierów wartościowych, Rynki finansowe, Instrumenty finansowe, Analiza finansowa spółki, Inwestycje alternatywne, Analiza techniczna, Instrumenty pochodne, FOREX, Pozyskanie kapitału, Budowa portfeli inwestycyjnych Pozostałe tematy do uzgodnienia.

 

Wybrane tematy prac:

 • Analiza finansowa spółki 
 • Faktoring jako źródło finansowania działalności
 • Sposoby wykorzystania i podziału wyniku finansowego przez przedsiębiorstwa
 • Źródła finansowania działalności sektora MŚP
 • Preferencje konsumentów w sektorze e-commerce jako czynnik wpływający na zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Ocena efektywności wykorzystania analizy technicznej i fundamentalnej przy transakcjach na rynku towarowym
dr A.Dziubińska

Problematyka: Problematyka prac awansowych może być osadzona w obszarze zarządzania strategicznego lub operacyjnego (w tym w skali międzynarodowej), albo w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw. Studentów na seminarium zachęcam do wspólnego ustalenia tematu pracy.

 

Wybrane tematy prac:

 • Proces sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce
 • Strategiczna Karta Wyników jako metoda zarządzania w spółce z sektora energetycznego
 • Elastyczne formy zatrudnienia jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w sytuacji kryzysowej
 • Rola nowych technologii w procesach rekrutacyjnych współczesnych przedsiębiorstw  
 • Strategie w podatku dochodowym przedsiębiorstw w Polsce
 • Zastosowanie analizy finansowej w ocenie zagrożenia upadłością na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Finansowanie strategicznych inicjatyw w zakresie rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie spółki X
 • Wykorzystanie metodyki Miękkiego Myślenia Systemowego dla poprawy organizacji procesu nauczania zdalnego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w czasach pandemii wywołanej SARS-CoV-2
 • Born globals jako strategiczna forma internacjonalizacji współczesnych przedsiębiorstw

Zarządzanie

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. A. Samborski, prof. UE

Problematyka: Zarządzanie przedsiębiorstwem; Zarządzanie strategiczne; Ład organizacyjny w przedsiębiorstwie (różne formy organizacyjno-prawne); Ład organizacyjny w instytucji publicznej (różne instytucje); Ład organizacyjny w klubie sportowym; Zarządzanie projektami; Zarządzanie ryzykiem; Zarządzanie finansami przedsiębiorstw; Zarządzanie podatkami

 

Nie wykluczam również innych obszarów eksploracji naukowej

 

Wybrane tematy prac:

 • Rola rady nadzorczej w spółce akcyjnej. Perspektywa teorii agencji
 • Zarządzanie strategiczne w klubie sportowym
 • Fuzje i przejęcia w budownictwie
 • Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie handlowym
 • Zarządzanie ryzykiem kontrahenta
 • Ład organizacyjny w szkole wyższej

 


dr D. Kołodziej

Problematyka: Zarządzanie zasobami ludzkimi; Zarządzanie przedsiębiorstwem; Społeczno-kulturowe aspekty współczesnej organizacji; Zachowania pracowników w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw; Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny w JST

Wybrane tematy prac:

 • Kultura organizacyjna jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości
 • Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji pracowników
 • Materialne i niematerialne aspekty motywacji pracowniczej
 • Kontrola wewnętrzna w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych
dr K. Serafin

Problematyka: Zarządzanie zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji ; Trudne problemy w organizacji (mobbing, stres, wypalenie zawodowe); Zarządzanie strategiczne; Budowanie przewagi konkurencyjnej; Menedżer we współczesnej organizacji (podejmowanie decyzji, negocjacje, konflikt w organizacji); Społeczno – kulturowe aspekty współczesnej organizacji (CSR, etyka menedżera/biznesu, kultura organizacyjna)

 

Wybrane tematy prac:

 • Wybrane aspekty polityki personalnej we współczesnej organizacji
 • Style kierowania a umiejętności przywódcze menedżera
 • Specyfika zarządzania małą firmą
 • Wypalenie zawodowe jako trudne zjawisko we współczesnej organizacji
 • Motywacja jako istotny obszar zarządzania we współczesnej organizacji
dr A. Lejman-Gąska

Problematyka: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw; Finanse JST, Giełdy papierów wartościowych, Rynki finansowe, Instrumenty finansowe, Analiza finansowa spółki, Inwestycje alternatywne, Analiza techniczna, Instrumenty pochodne, FOREX, Pozyskanie kapitału, Budowa portfeli inwestycyjnych Pozostałe tematy do uzgodnienia.

 

Wybrane tematy prac:

 • Analiza finansowa spółki 
 • Faktoring jako źródło finansowania działalności
 • Sposoby wykorzystania i podziału wyniku finansowego przez przedsiębiorstwa
 • Źródła finansowania działalności sektora MŚP
 • Preferencje konsumentów w sektorze e-commerce jako czynnik wpływający na zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Ocena efektywności wykorzystania analizy technicznej i fundamentalnej przy transakcjach na rynku towarowym
 dr K. Żak

Problematyka: Controlling jako metoda wspierająca zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem/Implementacja controllingu i jego narzędzi w przedsiębiorstwie krajowym/międzynarodowym; Finanse przedsiębiorstwa; Zarządzanie strategiczne i operacyjne w organizacji; Budowanie relacji z interesariuszami współczesnej organizacji; Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Wybrane tematy prac: 

 • Rola kapitału intelektualnego w kreowaniu wartości współczesnego przedsiębiorstwa.
 • Efektywna realizacja funkcji menadżerskich w przedsiębiorstwie X.
 • Analiza scenariuszowa jako narzędzie controllingu w przedsiębiorstwie X.
 • Strategiczna karta wyników jako instrument zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie X.
 • Realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie X.
 • Wpływ zielonej transformacji na strategie przedsiębiorstwa X.
 dr A. Janiszewski   

Problematyka: zarządzanie przedsiębiorstwem; zarządzanie strategiczne; innowacyjność organizacji; biznes społecznie odpowiedzialny

Wybrane tematy prac:

 • Społecznie odpowiedzialne zarządzanie firmą na przykładzie przedsiębiorstwa
 • Rola przedsiębiorczości w sektorze MSP na przykładzie działalności przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie konfliktem na przykładzie przedsiębiorstwa
 • Ocena sytuacji finansowej firmy na przykładzie przedsiębiorstwa
 • Techniki motywowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie przedsiębiorstwa 

Przedsiębiorczość i finanse

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. A. Samborski, prof. UE

Problematyka: Zarządzanie przedsiębiorstwem; Zarządzanie finansami przedsiębiorstw; Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych; Rynki i instrumenty finansowe; Zarządzanie podatkami; Business angels; Venture capital; Private equity.

 

Wybrane tematy prac:

 • Finansowanie działalności innowacyjnej
 • Nadzór korporacyjny a przedsiębiorczość organizacyjna
 • Bariery fiskalne rozwoju przedsiębiorczości w Polsce
 • Struktura finansowa gospodarki a rozwój przedsiębiorczości
 • Prawo przedsiębiorców – stymulator czy bariera rozwoju przedsiębiorczości
 • Działalność gospodarcza w Polsce i Republice Czeskiej – obciążenia fiskalne
Dołącz do nas

Nasi partnerzy