Seminaria dyplomowe / magisterskie

Finanse menedżerskie

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr D. Kołodziej

Problematyka: Zarządzanie zasobami ludzkimi; Zarządzanie przedsiębiorstwem; Społeczno-kulturowe aspekty współczesnej organizacji; Zachowania pracowników w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw; Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny w JST

 

Wybrane tematy prac:

 • Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw
 • Motywowanie pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Kultura organizacyjna jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości
dr A. Kwiecień

Problematyka: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa; Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa; Wartości niematerialne w przedsiębiorstwie; Analiza ekonomiczno - finansowa przedsiębiorstwa; Ocena opłacalności inwestycji

 

Wybrane tematy prac:

 • Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa franczyzowego
 • Kredyty jako specyficzna forma finansowania
 • Cash flow jako determinanta kondycji finansowej firmy
 • Motywowanie jako czynnik wpływający na zaangażowanie pracowników
 • Wpływ wizerunku na pozycję rynkową przedsiębiorstwa
dr M. Smuda-Kocoń

Problematyka: Finanse przedsiębiorstw, finanse jst; Wycena kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa; Sprawozdawczość finansowa i ujawnianie informacji niefinansowych; Analiza ekonomiczno-finansowa

 

Przykładowe tematy prac:

 • Aktywa niematerialne jako generator wartości przedsiębiorstwa
 • Wycena kapitału intelektualnego na przykładzie ...
 • Analiza dostępnych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa

 

dr K. Żak

Problematyka: Controlling jako metoda wspierająca zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem/Implementacja controllingu i jego narzędzi w przedsiębiorstwie krajowym/międzynarodowym; Finanse przedsiębiorstwa; Zarządzanie strategiczne i operacyjne w organizacji; Budowanie relacji z interesariuszami współczesnej organizacji; Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

 

Wybrane tematy prac:

 • Audyt finansowy jako narzędzie budowania relacji z interesariuszami przedsiębiorstwa.
 • Ocena efektywności ekonomicznej z wykorzystaniem analizy finansowej w przedsiębiorstwie branży gier.
 • Bankowość elektroniczna w zarządzaniu finansami osobistymi klienta.
 • Finansowanie strategii rozwoju w organizacji na przykładzie klubu piłkarskiego Górnik Zabrze S.A.
 • Emisja akcji jako źródło finansowania przedsiębiorstwa.

Zarządzanie

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. A. Samborski, prof. UE

Problematyka: Zarządzanie przedsiębiorstwem; Zarządzanie strategiczne; Ład organizacyjny w przedsiębiorstwie (różne formy organizacyjno-prawne); Ład organizacyjny w instytucji publicznej (różne instytucje); Ład organizacyjny w klubie sportowym; Zarządzanie projektami; Zarządzanie ryzykiem; Zarządzanie finansami przedsiębiorstw; Zarządzanie podatkami

 

Nie wykluczam również innych obszarów eksploracji naukowej

 

Wybrane tematy prac:

 • Rola rady nadzorczej w spółce akcyjnej. Perspektywa teorii agencji
 • Zarządzanie strategiczne w klubie sportowym
 • Fuzje i przejęcia w budownictwie
 • Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie handlowym
 • Zarządzanie ryzykiem kontrahenta
 • Ład organizacyjny w szkole wyższej

 

dr hab. P. Kosiń, prof. UE

Problematyka: Analiza ekonomiczno – finansowa; Procesy restrukturyzacji/Restrukturyzacja przedsiębiorstw; Controlling/Controlling finansowy; Zarządzanie projektami ; Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

 

Wybrane tematy prac:

 • Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie
 • Ocena procesu upadłościowego w przedsiębiorstwie Diagnoza systemu controllingu w organizacji
 • Wpływ innowacji na efektywność przedsiębiorstwa
 • Analiza wybranych źródeł kapitału w przedsiębiorstwie
dr hab. W. Rudny, prof. UE

Problematyka: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw; Rynki i instrumenty finansowe; Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa; Analiza strategiczna przedsiębiorstw; Ocena efektywności inwestycji

 

Wybrane tematy prac:

 • Ocena efektywności inwestycji w przedsiębiorstwie X
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
 • Rozwój e-commerce w Polsce i na świecie
 • Strategie alternatywny w decyzjach inwestora
dr K. Serafin

Problematyka: Zarządzanie zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji ; Trudne problemy w organizacji (mobbing, stres, wypalenie zawodowe); Zarządzanie strategiczne; Budowanie przewagi konkurencyjnej; Menedżer we współczesnej organizacji (podejmowanie decyzji, negocjacje, konflikt w organizacji); Społeczno – kulturowe aspekty współczesnej organizacji (CSR, etyka menedżera/biznesu, kultura organizacyjna)

 

Wybrane tematy prac:

 • Wybrane aspekty polityki personalnej we współczesnej organizacji
 • Style kierowania a umiejętności przywódcze menedżera
 • Specyfika zarządzania małą firmą
 • Wypalenie zawodowe jako trudne zjawisko we współczesnej organizacji
 • Motywacja jako istotny obszar zarządzania we współczesnej organizacji

Przedsiębiorczość i finanse

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. A. Samborski, prof. UE

Problematyka: Zarządzanie przedsiębiorstwem; Zarządzanie finansami przedsiębiorstw; Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych; Rynki i instrumenty finansowe; Zarządzanie podatkami; Business angels; Venture capital; Private equity.

 

Wybrane tematy prac:

 • Finansowanie działalności innowacyjnej
 • Nadzór korporacyjny a przedsiębiorczość organizacyjna
 • Bariery fiskalne rozwoju przedsiębiorczości w Polsce
 • Struktura finansowa gospodarki a rozwój przedsiębiorczości
 • Prawo przedsiębiorców – stymulator czy bariera rozwoju przedsiębiorczości
 • Działalność gospodarcza w Polsce i Republice Czeskiej – obciążenia fiskalne