Przejdź do menu Przejdź do treści

Dydaktyka

"Rządzenie wymaga wiedzy"  - Mo Ti - filozof chiński IV w. p.n.e.

Pracownicy Katedry prowadzą głównie zajęcia na kierunku Zarządzanie i Marketing w obszarze szeroko pojętej organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz na studiach podyplomowych i doktoranckich. Katedra kształci studentów na kierunku Zarządzanie i Marketing w Specjalności Menedżerskiej oraz w Specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

A. Specjalność Menedżerska

Celem Specjalności Menedżerskiej jest przygotowanie absolwenta do pełnienia funkcji kierowniczych dziś i w przyszłości, a więc wyposażenie go w wiedzę i umiejętności zarządzania w warunkach wzrastającej nieprzewidywalności i zmienności otoczenia. Absolwenci Specjalności Menedżerskiej przygotowani są do pełnienia roli profesjonalnego menedżera-przywódcy, posiadając kompetencje w zakresie:

 1. Nowoczesnych koncepcji zarządzania, takich jak reengineering, benchmarking, outsourcing, lean management, organizacja wirtualna, zarządzanie zmianami, organizacja ucząca się itp.,
 2. Umiejętności podejmowania decyzji,
 3. Budowania i kierowania zespołem międzynarodowym,
 4. Organizacji pracy własnej menedżera,
 5. Planowania i kontroli działań oraz projektów,
 6. Poszukiwania i analizowania informacji niezbędnej do sprawnego działania w biznesie,
 7. Zakładania i rozwijania własnej firmy,
 8. Pozyskiwania i motywowania pracowników,
 9. Funkcjonowania w instytucjach sektora publicznego i non-profit,
 10. Budowania konkurencyjności zarządzaną firmą.

W ramach zajęć na Specjalności Menedżerskiej studenci wraz z wykładowcami analizują opisy przypadków, uczestniczą w symulacjach biznesowych i testach umiejętności menedżerskich. Największy nacisk pracownicy Katedry kładą na posługiwanie się wspólnym językiem do opisu świata biznesu oraz odbycie przez studentów ćwiczeń praktycznych dotyczących umiejętności potrzebnych w działalności menedżerskiej. Ważnym elementem, jaki został wzięty pod uwagę przy projektowaniu przedmiotów na Specjalności Menedżerskiej, jest spójność ich zakresów tematycznych. Wiedza i umiejętności, jakie student uzyskuje w poszczególnych semestrach studiów, są niezbędne do aktywnego uczestniczenia w kolejnych zajęciach.

Absolwenci przygotowani są do pracy na stanowiskach:

 • menedżera wszystkich szczebli w przedsiębiorstwie,
 • menedżera projektu,
 • dyrektora,
 • kierownika zmiany,
 • kierownika działu, wydziału, departamentu,
 • brygadzisty,
 • kierownika komórki organizacyjnej,
 • lidera zespołu.

Jednocześnie otrzymują wiedzę i umiejętności pomocne w zakładaniu i rozwijaniu własnej firmy.

B. Specjalność Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Celem Specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi jest wyposażenie studentów w kompetencje umożliwiające pracę w działach personalnych przedsiębiorstw i instytucji. Absolwent tej specjalności powinien:

 1. Znać zasady rekrutacji pracowników,
 2. Potrafić przeprowadzić adekwatną do potrzeb kadrowych selekcję kandydatów,
 3. Umożliwić pracownikom adaptację społeczno-zawodową,
 4. Potrafić zapewnić pracownikom firmy możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia i kursy,
 5. Potrafić oceniać podwładnych i znać zasady konstruktywnej oceny personelu,
 6. Znać zasady kształtowania wynagrodzeń w przedsiębiorstwie,
 7. Potrafić motywować pracowników w sposób pozafinansowy,
 8. Znać trendy i nowości branży personalnej na świecie.

Studia na Specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi wyposażają absolwentów w atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje zawodowe. Nabywa się je w trakcie zajęć między innymi takich, jak interaktywne wykłady, warsztaty i ćwiczenia. Wykładowcy szczególną wagę przywiązują do umiejętności praktycznych i kształtowania postaw pomocnych w pracy z ludźmi.

Absolwenci przygotowani są do pracy na stanowiskach:

 • specjalisty ds. personalnych,
 • kierownika działu kadr,
 • trenera szkoleń pracowniczych,
 • specjalisty ds. rozwoju personelu,
 • pracownika agencji rekrutacyjnej,
 • doradcy personalnego.


"Ten może zarządzać innymi, kto potrafi kierować sobą"

Solon - polityk i poeta grecki VI w. p.n.e.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3