Przejdź do menu Przejdź do treści

Instrukcja organizacji zajęć realizowanych poza terenem Uczelni zgodnie z programem studiów

 1. Nauczyciel akademicki prowadzący dane zajęcia informuje Kierownika katedry oraz Kuratora kierunku o planowanej realizacji zajęć poza Uczelnią. Ilekroć mowa w niniejszej Instrukcji o nauczycielu, należy przez to rozumieć nauczyciela akademickiego.
 2. Nauczyciel, w danym roku akademickim, składa w terminie do 15 listopada (jednak nie później niż 14 dni przed planowaną realizacją zajęć) pismo do Dziekana Kolegium Studiów w celu uzyskania zgody na zorganizowanie zajęć poza Uczelnią wraz z zaproszeniem lub pismem ze zgodą na wejście na teren firmy lub zakładu. Pismo stanowi załącznik nr 1 do Instrukcji.
 3. W przypadku gdy zajęcia, o których mowa w niniejszej Instrukcji nie zostały zaplanowane do dnia 15 listopada danego roku a istnieje możliwość ich przeprowadzenia w późniejszym terminie, nauczyciel składa pismo do Dziekana Kolegium Studiów, o którym mowa w pkt. 2, jednak nie później niż na 14 dni przed planowaną realizacją zajęć.
 4. Po uzyskaniu zgody Dziekana Kolegium Studiów, nauczyciel przesyła skan załącznika , o którym mowa w pkt. 2, do Działu Planowania Dydaktyki na adres: plany.zajec@ue.katowice.pl.
 5. Pozostałe zajęcia, które były zaplanowane na dany dzień, a które nie odbyły się w związku z realizacją zajęć poza terenem uczelni, zostaną przeprowadzone w innym terminie ustalonym przez Dział Planowania Dydaktyki.
 6. Nauczyciel pełniący funkcję opiekuna grupy zobowiązany jest poinformować studentów biorących udział w zajęciach o:
  • obowiązku posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW,
  • wypełnieniu Oświadczenia Studenta o posiadanej polisie ubezpieczeniowej (zał. nr 2 do Zarządzenia).
 7. Studenci, którzy nie posiadają ubezpieczenia NNW i nie podpiszą Oświadczenia Studenta, o którym mowa w pkt. 6 lit. b) nie mogą brać udziału w zajęciach poza terenem Uczelni.
 8. Nauczyciel jest zobowiązany sporządzić listę uczestników biorących udział w zajęciach i sprawdzić obecność.
 9. Po przeprowadzeniu zajęć, o których mowa w niniejszej instrukcji, nauczyciel może przesłać do Centrum Marketingu na adres: info@ue.katowice.pl materiały informacyjne z przeprowadzonych zajęć, w celu zamieszczenia na stronie internetowej Uniwersytetu (np. zdjęcia, krótki opis lub relację z wyjścia).
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3