Przejdź do menu Przejdź do treści

Polityka niedyskryminacji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach nieustannie pracuje nad dostosowywaniem przepisów obowiązujących na Uczelni w celu poprawy jakości oraz komfortu pracy oraz edukacji całej społeczności akademickiej. Obowiązujące zarządzenia są tworzone również na podstawie regulacji przyjętych przez Unię Europejską.

Społeczność akademicka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest nie tylko ważna dla szkolnictwa wyższego na Górnym Śląsku, ale również dla firm oraz instytucji gospodarczych i biznesowych w regionie. Uczelnia nieustannie stara się podążać za zmianami społeczno–gospodarczymi, które mają miejsce w kraju oraz zagranicą. Działania prowadzone są nie tylko pod kątem zacieśniania więzi i relacji z instytucjami znajdującymi się w pobliżu, ale również ze światowymi przedsiębiorcami.

Poza działalnością zewnętrzną, prowadzone są także prace nad poprawą wewnętrznej komunikacji oraz komfortu pracy poszczególnych grup tworzących jedną wspólnotę Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W tym celu JMR prof. dr hab. Celina M. Olszak wydała specjalne zarządzenia, których celem jest wprowadzenie praktyk mających wpłynąć m.in. na poprawę i umocnienie relacji między członkami społeczności akademickiej na Uczelni, przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom oraz wszelkim przejawom dyskryminacji.

Plan Równości Płci

Zarządzenie nr 46/22 będące Planem Równości Płci zawiera:

 • diagnozę w perspektywie płci osób pracujących i studiujących na Uniwersytecie,
 • wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród poszczególnych grup społeczności akademickiej, pytanie dotyczyły m.in. : równego traktowania osób zatrudnionych i uczących się, dyskryminacji, molestowania seksualnego, mobbingu, rozwiązywania procedur, znajomości procedur,
 • cele polityki równościowej, główne oraz szczegółowe,
 • plan równości płci na lata 2022 - 2025.

Główne cele polityki równościowej:

 • Zwiększanie świadomości na temat postaw równościowych i promowanie dobrych praktyk.
 • Wspieranie karier pracowników i osób uczących się.
 • Promowanie zrównoważonej reprezentacji płci.
 • Wspieranie równowagi między pracą zawodową, studiowaniem i życiem rodzinnym.

Kodeks etyki

Kodeks etyki (Zarządzenie nr 40/22) to zbiór wartości oraz zachowań, którymi powinni charakteryzować się członkowie społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Są one istotą budowania relacji oraz zachowań wspólnoty.

Każda osoba związana z naszą Uczelnią ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Kodeksie i budowania społeczeństwa, w którym panuje porządek moralny oraz społeczny. 

Najważniejszymi wartościami Uniwersytetu Ekonomicznego są:

 • osoba,
 • godność,
 • prawda,
 • wolność,
 • wspólnota, 
 • pracowitość,
 • rzetelność i uczciwość,
 • etos pracy,
 • odpowiedzialność społeczna,
 • patriotyzm.

Władze Uniwersytetu powinny m.in..: 

 • sprawować odpowiedzialność za przestrzeganie zasad etycznego postępowania przez podwładnych,
 • być wzorem postępowania dla innych,
 • stać na straży wartości społeczności akademickiej,
 • rzetelne i uczciwe wykonywać swoich obowiązków,
 • dbać o zrównoważony rozwój Uniwersytetu,
 • dbać o zapewnienie równych szans zatrudnienia, awansu i doskonalenia zawodowego zgodnego ze strategią rozwoju uczelni, unikając wszelkiej formy dyskryminacji (a szczególnie dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, wiek, narodowość, religię i przekonania osobiste),
 • wspierać aktywność wspólnoty.

Nauczyciel akademicki powinien:

 • dążyć nie tylko do odkrycia i poznania prawdy, ale także do jej upowszechniania i obrony,
 • wspierać i ochraniać wolność intelektualną swych studentów, doktorantów i kolegów,
 • cechować samodzielność i niezależność od pozanaukowych uwarunkowań ideologicznych, politycznych lub ekonomicznych,
 • wykonywać swoje obowiązki zawodowe z zachowaniem należytej rzetelności i staranności, dbać o dobre imię Uniwersytetu, brać czynny udział w życiu macierzystej uczelni, a swoje umiejętności i wiedzę wykorzystywać także dla jej dobra,
 • przed rozpoczęciem cyklu dydaktycznego poinformować studentów i doktorantów o programie zajęć, o prawach i obowiązkach związanych z uczestnictwem w zajęciach oraz o kryteriach oceny uczestników zajęć,
 • przyjąć sprawiedliwe i jednakowe zasady oceniania studentów i doktorantów, jawnie odnosić się do treści oraz formy ustnych i pisemnych wypowiedzi studentów i doktorantów z poszanowaniem dla ich prywatności i godności. 
 • okazywać życzliwą pomoc w budzeniu zainteresowań studentów i doktorantów zarówno indywidualnych, jak i zrzeszonych w organizacjach oraz sprzyjać tworzeniu atmosfery wyzwalającej kreatywność wszystkich uczestników życia akademickiego.

Ponadto:

 • Jakakolwiek dyskryminacja w ocenianiu, awansowaniu – czy to ze względu na rasę, kolor skóry, religię, narodowość, płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, wiek czy przekonania itp. – nie jest akceptowalna przez społeczność akademicką. 
 • Efektem kształcenia w Uniwersytecie jest ukształtowanie odpowiedzialnego moralnie człowieka, wyposażonego w wiedzę z dyscyplin stanowiących kanon jego wykształcenia oraz stosowne umiejętności praktyczne. Nauczyciel akademicki powinien więc wspomagać studenta i doktoranta w usprawnianiu zdolności poznawczych w dochodzeniu do prawdy.

Pracownicy administracyjni powinni:

 • swą postawą, zachowaniem i słowem przyczyniać się do realizacji misji Uniwersytetu,
 • współpracować z innymi członkami wspólnoty akademickiej w celu podwyższania jakości usług świadczonych przez Uniwersytet,
 • w stosunku do innych członków wspólnoty akademickiej oraz pozostałych osób przestrzegać ogólnie przyjętych form grzecznościowych w kontaktach bezpośrednich i korespondencji,
 • zwracać szczególną uwagę na postępowanie własne i innych członków wspólnoty akademickiej, by uchronić uczelnię przed jakimikolwiek stratami i nadużyciami,
 • stale podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności, by móc jak najlepiej wykonywać powierzane im obowiązki,
 • cechować się wysokim poziomem kultury osobistej,
 • do powierzonych spraw zawodowych podchodzić bezstronnie i obiektywnie.

Studenci oraz doktoranci powinni:

 • kierować się w swoim postępowaniu uczciwością i przyzwoitością, a w kontaktach z innymi przestrzegać zasad dobrego wychowania i dobrych obyczajów, mając na uwadze godność każdego człowieka,
 • traktować egzamin, jak również wszelkie inne formy weryfikacji wiedzy, jako rzetelne sprawdziany, w trakcie których powinni korzystać jedynie ze swojej wiedzy i umiejętności. Karygodne są wszelkie nieuczciwe zachowania zmierzające do osiągnięcia pozytywnych wyników.
 • w sposób adekwatny reagować na wszelkie przejawy zachowań nieetycznych pracowników Uniwersytetu. Przy zachowaniach stanowiących przekroczenie obowiązujących norm niniejszego Kodeksu powinni również powiadomić komórkę odpowiedzialną za kwestie etyczne na uczelni,
 • wspierać innych studentów w nauce, pomagać w dostosowywaniu się do warunków życia akademickiego, jak również w poznaniu i przestrzeganiu reguł panujących na Uniwersytecie. 

Ponadto:

 • Studenci i doktoranci traktują pozostałą część wspólnoty akademickiej z należnym szacunkiem, przestrzegając w kontaktach z członkami wspólnoty zasad dobrego wychowania i obyczajów akademickich, unikając na forum uczelni poufałych kontaktów osobistych.
 • Student i doktorant są zobowiązani do rzetelnej i sumiennej pracy nad nieustannym podnoszeniem swoich kwalifikacji oraz do zdobywania wiedzy przez cały okres kształcenia.

Studenci i doktoranci nie powinni: 

 • brać udziału w żadnych przedsięwzięciach uwłaczających ich godności lub godności innych, jak również podejmować działań mogących zaszkodzić dobremu ich imieniu czy podważać zaufanie do nich lub Uniwersytetu. 

Pracownicy Uniwersytetu powinni:

 • promować ideę społecznej odpowiedzialności biznesu oraz urzeczywistniają ją w praktyce. Uczelnia uznaje działalność charytatywną jako szczególnie ważny przejaw społecznej odpowiedzialności i wspiera postawy filantropijne wśród pracowników i środowiska przedsiębiorców.

Polityka przeciwdziałania dyskryminacji i molestowaniu

Zarządzenie nr 128/22 zawiera politykę przeciwdziałania dyskryminacji i molestowaniu w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Celem Polityki jest w szczególności:

 • przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom w Uniwersytecie;
 • umacnianie i budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych między pracownikami, współpracownikami oraz osobami uczącymi się (niebędącymi pracownikami) w Uniwersytecie;
 • zapewnienie ochrony godności i dóbr osobistych współpracowników oraz osób uczących się w Uniwersytecie;
 • podejmowanie działań interwencyjnych oraz niwelowanie skutków.

Rodzaje dyskryminacji i molestowania ujęte w zarządzeniu:

 • dyskryminacja – należy przez to rozumieć nierówne traktowanie współpracowników lub osób uczących się, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną bądź formę zatrudnienia,
 • dyskryminacja bezpośrednia – należy przez to rozumieć traktowanie współpracowników lub osób uczących się mniej korzystnie niż innych osób w porównywalnej sytuacji,
 • dyskryminacja pośrednia – należy przez to rozumieć sytuację polegającą na tym, że na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja wobec wszystkich lub znacznej liczby współpracowników lub osób uczących się należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn, 
 • molestowanie – należy przez to rozumieć zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności współpracowników lub osób uczących się i stworzenie wobec nich zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery;
 • molestowanie seksualne – należy przez to rozumieć zachowania o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci współpracowników lub osób uczących się, których celem lub skutkiem jest naruszenie godności współpracownika lub osoby uczącej się, w szczególności stworzenie wobec nich zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. Na zachowanie to mogą składać się fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy.

Uniwersytet uznaje wymienione wyżej zachowania za wysoce naganne, a jakiekolwiek działania lub zachowania uznane za dyskryminację lub molestowanie nie będą przez Uniwersytet tolerowane. W tym celu podejmuje działania, które mają na celu chronić swoich współpracowników oraz osoby uczące się, w szczególności poprzez stworzenie polityki antydyskryminacyjnej.

Bezpodstawne pomawianie o stosowanie dyskryminacji lub molestowania jest zabronione i stanowi naruszenie przepisów prawa.

Wszyscy współpracownicy oraz osoby uczące się są zobowiązani do równego traktowania innych osób bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na formę zatrudnienia.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3