Procedura oceny oryginalności i przygotowywania prac dyplomowych

  1. Procedura sprawdzania oryginalności pisemnych prac dyplomowych obejmuje wszystkie prace dyplomowe przygotowane przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod kierunkiem promotora przedkładane do obrony.
  2. Sprawdzenie prac polega na zidentyfikowaniu nieuprawnionych zapożyczeń poprzez wskazanie ewentualnych podobieństw w pracy poddawanej sprawdzeniu do tekstów znajdujących się w systemowej bazie danych i w Internecie.
  3. W celu przeprowadzenia oceny samodzielności przygotowania pracy student zobowiązany jest do przekazania Promotorowi (na mocy Zarządzenia nr 74/20 z późn. zm. Rektora w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych i wydawania dyplomów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach) drogą elektroniczną: pracy dyplomowej oraz oświadczenia o samodzielności przygotowania pracy.
  4. Promotor jest zobowiązany w ciągu 7 dni od dnia otrzymania pracy do sprawdzenia jej oryginalności za pomocą systemu JSA.
  5. Promotor rejestruje badanie pracy w systemie JSA, wprowadza elektroniczną wersję pracy dyplomowej do systemu JSA oraz uruchamia jednokrotne badanie treści pracy. Fakt wielokrotnego przeprowadzenia badania wymaga wyjaśnienia ze strony promotora w treści „Protokołu ponownej kontroli oryginalności pracy”.
  6. Promotor  po wykonaniu analizy samodzielności przygotowania pracy, akceptując ją w JSA, wnioskuje o dopuszczenie pracy do egzaminu dyplomowego lub w przypadku podwyższenia wskaźnika procentowego rozmiaru podobieństwa (PRP) podejmuje czynności wyjaśniające.
  7. W przypadku dopuszczenia pracy do egzaminu dyplomowego, promotor przekazuje do dziekanatu drogą elektroniczną pracę dyplomową, podpisany ogólny raport prawdopodobieństwa, recenzję oraz oświadczenie promotora.

Druk recenzji - ocena pracy dyplomowej (prosimy drukować dwustronnie)

Oświadczenie promotora

 

Zarządzenie Nr 43/19 - w sprawie procedury oceny oryginalności pisemnych prac dyplomowych oraz rozpraw doktorskich powstających w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Zarządzenie Nr 43/19 - załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 43/19 - załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 43/19 - załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 77/20 - zmieniające zarządzenie nr 43/19

Zarządzenie Nr 77/20 - załącznik nr 4

W przypadku składania pracy w wersji elektronicznej student składa oświadczenie wg Załącznika nr 4 do Zarządzenia 77/20.