Procedura oceny oryginalności i przygotowywania prac dyplomowych

 

Zarządzenie Nr 43/19

Zarządzenie Nr 43/19 - załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 43/19 - załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 43/19 - załącznik Nr 3

W przypadku przeprowadzania egzaminu dyplomowego poza siedzibą Uczelni lub jej filią z wykorzystaniem technologii informatycznych praca dyplomowa jest przekazywana promotorowi wyłącznie w wersji elektronicznej.

Wobec powyższego student składa oświadczenie wg Załącznika nr 4 do Zarządzenia 77/20 (zamiast Załącznika nr 2 do Zarządzenia 43/19/)

Zarządzenie Nr 77/20

Zarządzenie Nr 77/20 - załącznik nr 4

 

 1. Procedura sprawdzania oryginalności pisemnych prac dyplomowych obejmuje wszystkie prace dyplomowe przygotowane przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod kierunkiem promotora przedkładane do obrony.

 2. Sprawdzenie prac polega na zidentyfikowaniu nieuprawnionych zapożyczeń poprzez wskazanie ewentualnych podobieństw w pracy poddawanej sprawdzeniu do tekstów znajdujących się w systemowej bazie danych i w Internecie.

 3. W celu przeprowadzenia oceny samodzielności przygotowania pracy student zobowiązany jest do przekazania Promotorowi (na mocy Zarządzenia nr 74/20 z późn. zm. w Zarządzeniu 86/20 Rektora w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych i wydawania dyplomów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach wszelka dokumentacja jest przekazywana drogą elektroniczną):

a) wydruku komputerowego (poziomy wydruk dwustronny formatu A4, na jednej stronie wydruku dwie strony pracy)

b) wersji elektronicznej (płyta CD/DVD/pendrive)

c) oświadczenia o samodzielności przygotowania pracy i zgodności zawartości płyty z plikiem poddanym ocenie w JSA oraz wydrukiem komputerowym

Promotor jest zobowiązany w ciągu 7 dni od dnia otrzymania pracy do sprawdzenia jej oryginalności za pomocą systemu JSA.

 4. Promotor rejestruje badanie pracy w systemie JSA, wprowadza elektroniczną wersję pracy dyplomowej do systemu JSA oraz uruchamia jednokrotne badanie treści pracy. Fakt wielokrotnego przeprowadzenia badania wymaga wyjaśnienia ze strony promotora w treści „Protokołu ponownej kontroli oryginalności pracy”.

 5. Promotor  po wykonaniu analizy samodzielności przygotowania pracy, akceptując ją w JSA, wnioskuje o dopuszczenie pracy do egzaminu dyplomowego lub w przypadku podwyższenia wskaźnika procentowego rozmiaru podobieństwa (PRP) podejmuje czynności wyjaśniające.

 6. W przypadku dopuszczenia pracy do egzaminu dyplomowego, promotor przekazuje do dziekanatu pracę dyplomową wraz z płytą CD/DVD/pendrive, podpisany ogólny raport prawdopodobieństwa oraz recenzję. 

Druk recenzji - ocena pracy dyplomowej (prosimy drukować dwustronnie)