Zadania Komitetów Naukowych

Uniwersytet Ekonomiczny prowadzi postępowania awansowe w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse oraz w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Do zadań komitetów naukowych należy:

  1. prowadzenie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora;
  2. prowadzenie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego;
  3. nadawanie stopni naukowych;
  4. prowadzenie postępowań nostryfikacyjnych stopni naukowych.