Profesorowie honorowi

 

Tytułem profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  Senat Uczelni wyróżnił zasłużonych dla Uniwersytetu emerytowanych nauczycieli akademickich, którzy byli zatrudnieni w Uniwersytecie na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego, a także profesorów innych uczelni lub instytucji naukowych krajowych lub zagranicznych, którzy wnieśli znaczny wkład do współpracy z Uniwersytetem.

 

Tytułem  profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zostali wyróżnieni:  

 

 • prof. zw. dr hab. Andrzej St. Barczak,


 • prof. Sigmund Barczyk,


 • prof. zw. dr hab. Henryk Bieniok,


 • prof. dr hab. Halina Henzel,


 • dr  hab. Anna Kostur,


 • prof. zw. dr hab. Józefa Kramer,

 • prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita,


 • prof. dr hab. Halina Zadora,


 • prof. Kazimierz Zaraś,


 • prof. dr hab. Krzysztof Zadora,


 • prof. dr hab. Joanna Żabińska,


 • prof. dr hab. Leszek Żabiński,


 • prof. dr hab.  Mariusz Bratnicki,


 • prof. dr hab. Krystyna Lisiecka,


 • prof. dr hab. Barbara Woźniak-Sobczak,


 • dr hab. Józef Kolonko,


 • prof. dr hab. Dorota Kotlorz,


 • prof. dr hab. Krystyna Znaniecka,


 • prof. dr hab. inż. Henryk Brandenburg,


 • prof. dr hab. Andrzej Klasik,


 • prof. dr hab. inż. Jerzy Mikulski,


 • dr hab. Teresa Żabińska,

 • prof. dr hab. Danuta Kempny,

 • dr hab. Andrzej Barteczek, 

 • dr hab. Alojzy Czech,

 • prof. dr hab. Gabriela Łukasik,

 • dr hab. Krystyna Melich-Iwanek,

 • dr hab. Maria Michałowska,

 • doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc.

 • prof. dr hab. Maciej Miszewski,

 • prof. dr hab. Jan Pyka,

 • prof. dr hab. Michał Seweryński,

 • prof. dr hab. Włodzimierz Szkutnik,

 • dr hab. Jan Wojtyła,

 • prof. dr hab. Jerzy Mika,

 • prof. dr hab. Grażyna Gruszczyńska-Malec,

 • prof. dr hab. Halina Buk

 • prof. dr hab. Elżbieta Lorek

 • dr hab. Alina Lipińska-Słota

 

 

 

 

 

 

prof. zw. dr hab. Andrzej St. Barczak             

 

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uchwałą z dnia 25 czerwca 2015 roku nadał
prof. zw. dr. hab. Andrzejowi Stanisławowi Barczakowi tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

prof. zw. dr hab. Andrzej St. Barczak ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach (WSE Katowice) – mgr 1962; stopnie i tytuły naukowe: dr – WSE Katowice, Wydział Przemysłu 1967, dr hab. – Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (AE Katowice), Wydział Przemysłu 1976, profesor – 1985; dyscyplina naukowa: ekonomia, specjalność: ekonometria i statystyka; zatrudnienie w WSE/AE/UE: od 1962do 2014; stanowiska: asystent wolontariusz – Katedra Statystyki (Wydział Przemysłu) 1960–1962, asystent/starszy asystent – tamże 1962–1967, adiunkt – tamże 1967–1969, adiunkt – Instytut Ekonometrii (Wydział Przemysłu), docent – tamże, profesor nadzwyczajny – tamże 1985–1992, profesor nadzwyczajny – Katedra Ekonometrii (Wydział Zarządzania) 1992–1993, profesor zwyczajny – tamże od 1993; funkcje: kierownik – Zakład Ekonometrii (Instytut Ekonometrii, Wydział Przemysłu) 1972–1978, prodziekan ds. nauki – Wydział Przemysłu 1975–1981, prorektor ds. nauczania, dydaktyki i ds. studenckich 1981–1984, dziekan – Wydział Przemysłu 1984–1987, dyrektor – Instytut Ekonometrii (Wydział Przemysłu) 1987–1990, kierownik – Katedra Ekonometrii (Wydział Zarządzania) 1992–2009; publikacje: ogółem – 290, autorskie zwarte – 4, współautorskie zwarte i redakcje naukowe – 320; ważniejsze publikacje: Model ekonometryczny gospodarki Polski Ludowej. Pod red. Z. Pawłowskiego. Warszawa, PWN, 1968 [współaut.]; Ekonometryczne metody badania kosztów produkcji. Warszawa, PWN, 1971; Makromodele ekonometryczne a planowanie gospodarki narodowej. Warszawa, PWN, 1976; Ekonometryczne metody prognozowania wykonania planów gospodarczych. Pod red. Z. Pawłowskiego. Warszawa, PWN, 1979 [współaut.]; Podstawy ekonometrii. Podręcznik akademicki. Katowice, AE, 1998 [współaut.: J. Biolik]. [Wyd. 2. 1999, Wyd. 3. 2001, Wyd. 4. 2003, Wyd. 5. 2008]; liczba wypromowanych doktorów: 16; liczba wypromowanych magistrów: 320; odznaczenia: Odznaka Honorowa „Za zasługi dla statystyki RP”, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski; wyróżnienia i nagrody: Doktor Honoris Causa – Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu (2005), Śląska Nagroda Jakości w dziedzinie „Nauka” (2008), Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziedzinie nauk ekonomicznych – indywidualna za całokształt działalności naukowo-badawczej (2010), Skrzydła Merkurego (2012); przynależność do: Rada Główna Szkolnictwa Wyższego – członek 1987–1998, Centralna Komisja ds. Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego – członek, Komisja Konkursowa Komitetu Badań Naukowych (KBN) – członek 1994–2006, Komisja Nagród Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów 2001–2005, Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk (PAN) – członek 1976–nadal, przewodniczący 2007–2011, Komitet Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (PAN) 2007–nadal, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) Oddział w Katowicach – przewodniczący Oddziału 2006–2014, PTE – Prezydium Zarządu Krajowego – członek 2008–2014, Polskie Towarzystwo Statystyczne (PTS) – przewodniczący Oddziału Katowickiego 1990–2008, Komisja Matematyczna Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) – członek 1976–1981, Rada Statystyczna GUS – członek 1981–2005, Rada Statystyki przy Premierze Rady Ministrów 2012–2016; inne: Program Regionalnej Polityki Gospodarczej Górnego Śląska – moderator, Kontrakt Regionalny dla województwa katowickiego – negocjator, Rada Nadzorcza Funduszu Górnośląskiego – przewodniczący, Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach – członek, Rada Programowa Radia Katowice – przewodniczący, doradca Wojewody Śląskiego, doradca Prezydenta Katowic; Prof. dr hab. Andrzej Barczak dr h. c. zmarł 21 maja 2019 roku.

 

 

 

 

 

dr hab. Sigmund Barczyk                                                     

 

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uchwałą z dnia 26 listopada 2015 roku nadał  
dr. hab. Sigmundowi Barczykowi tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach.  

Dr hab. Sigmund Barczyk  ukończył studia w Wyższej Szkole  Ekonomicznej w Katowicach (WSE Katowice) – mgr 1971; stopnie i tytuły naukowe: dr – Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (AE Katowice) 1978, dr hab. – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE Katowice) – 2012; dyscyplina naukowa: ekonomia, studia regionalne, gospodarka samorządów terytorialnych; zatrudnienie w AE/UE: 1978–1983, od 2000 do 2015; stanowiska: asystent/adiunkt – Instytut Planowania i Finansowania Gospodarki Narodowej (Wydział Przemysłu) 1978–1983, adiunkt – Centrum Badań i Studiów Europejskich 2000–2010, adiunkt – Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych (Wydział Ekonomii) 2010–2012, profesor nadzwyczajny UE – tamże od 2012 do 2015; inne miejsca pracy: BBC World Service, London – redaktor 1989, Huddinge kommun, Huddinge (Szwecja) – specjalista ds. rozwoju od 1990, Södertörns Högskola, Stockholm (Szwecja) – adiunkt/wykładowca 1998–2010; publikacje: ogółem – 24, autorskie zwarte – 5, współautorskie zwarte i redakcje naukowe – 9; ważniejsze publikacje: Przedsiębiorczy samorząd lokalny i jego instytucje. Katowice, AE, 2010; Toward improved policy making for effective support of SME`s. „Journal of Economics & Management” 2007, Vol. 3, s. 5–34; E-teams method. Handbook on co-ope-ration towards effective policy making [współaut.: A. Ochojski]. Katowice – Stockholm, AE, 2007; Entrepreneurship governance local and regional development. Katowice, AE, 2005 [współaut.: A. Ochojski]; Modelling local governance. Focus on civic entrepreneurs and institutional innovators. W: Przedsiębiorczość, konkurencyjność, rozwój regionalny. V Śląskie Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego. Pr. zbior. pod red. A. Klasika. Chorzów, GWSP, 2004, s. 91–129; Exercises in partnership and growth. „Journal of Private-Public Partnerships” 2000, Vol. 2, Nr 3, May, s. 435–453

 

 

 

prof. zw. dr hab. Henryk Bieniok                               

 

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uchwałą z dnia 25 czerwca 2015 roku nadał
prof. zw. dr. hab. Henrykowi Bieniokowi  tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. 

prof. zw. dr hab. Henryk Bieniok   ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach (WSE Katowice) – mgr 1963; stopnie i tytuły naukowe: dr – WSE Katowice 1972, dr hab. – Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (AE Katowice) 1976, profesor – AE Katowice 1986; dyscyplina naukowa: ekonomia, nauki o zarządzaniu; zatrudnienie w WSE/AE/UE: od 1971 do 2015; stanowiska: asystent/starszy asystent – Instytut Ekonomiki Przemysłu (Wydział Przemysłu) 1971–1972,  adiunkt – tamże 1972–1976, docent – tamże 1976–1986, profesor – tamże 1986–1992, profesor – Katedra Systemów i Metod Zarządzania (Wydział Zarządzania) 1992–2011, profesor – Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Wydział Zarządzania) od 2011; funkcje: prodziekan – Wydział Przemysłu 1975–1982, dyrektor – Instytut Ekonomiki Przemysłu (Wydział Przemysłu) 1985–1992, kierownik – Katedra Systemów i Metod Zarządzania (Wydział Zarządzania) 1992–2011, dziekan – Wydział Zarządzania 1998–2003; inne miejsca pracy: Zakłady Azotowe w Chorzowie – od robotnika i planisty Wydziału do kierownika Działu Organizacji i Zarządzania 1957–1970; publikacje: ogółem – 455, autorskie zwarte – 20, współautorskie zwarte i redakcje naukowe – 17; ważniejsze publikacje: Zarządzanie czasem. Poradnik dla mało efektywnych. Warszawa, „Difin”, 2010; Sekrety bogacenia się. Bądź przedsiębiorczy i zbuduj swoją niezależność finansową. Warszawa, Poltext, 2009; Zarządzanie własnym zdrowiem czyli zrób coś wreszcie dla swojego ciała. Katowice, AE, 2006; Sztuka komunikowania się, negocjacji i rozwiązywania konfliktów. Katowice, AE, 2005; Metody sprawnego zarządzania. Planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola. [H. Bieniok i zesp.]. Warszawa, Placet, 1997 [Wyd. 2. 1999, Wyd. 3. 2001, Wyd. 4. 2004]; liczba wypromowanych doktorów: 8; liczba wypromowanych magistrów: 1300; odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1990), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1993); wyróżnienia i nagrody: Nagroda Rektora – 18 razy, Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5 razy; przynależność do: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) – sekretarz Zarządu 1982–1990, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (PAN) – członek 1990–nadal; inne: rzeczoznawca organizacji i zarządzania TNOiK, doradca licznych prezesów firm, zjednoczeń, zrzeszeń;

adres e-mailowy: henryk.bieniok@ue.katowice.pl

 

 

 

 

prof. zw. dr hab. Halina Henzel                          

 

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uchwałą z dnia 25 czerwca 2015 roku nadał
prof. zw. dr hab. Halinie Henzel tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach.  

Prof. zw. dr hab. Halina Henzel    ukończyła studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach (WSE Katowice) – mgr 1962; stopnie i tytuły naukowe: dr – WSE Katowice 1971, dr hab. – Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (AE Katowice) 1981, prof. – AE Katowice 1992; dyscyplina naukowa: ekonomia; zatrudnienie w WSE/AE/UE: od 1962 do 2014; funkcje: prodziekan ds. studenckich – Wydział Przemysłu 1981–1984, prodziekan ds. nauki – Wydział Przemysłu 1987–1990, 1990–1993, dziekan – Wydział Ekonomii 1996–1999, prorektor ds. nauki 1999–2005; publikacje: ogółem – 301, autorskie zwarte – 12, współautorskie zwarte i redakcje naukowe – 289; ważniejsze publikacje: Determinanty upowszechniania innowacji technicznych w przemyśle. Katowice, AE, 1991; Rachunkowość jednostek ubezpieczeniowych. Cz. 2: Ewidencja, finanse, kontrola. Warszawa, „Difin”, 2001 [współaut.: C. Paczuła]; Rola pośrednika na rynku nieruchomości. Warszawa, „Difin”, 2007; liczba wypromowanych doktorów: 6; liczba wypromowanych magistrów: 680; odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (1975), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1982), Złoty Krzyż Zasługi (1983), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1992), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2001), Medal Złoty za Długoletnią Służbę (2010); wyróżnienia i nagrody: Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1982), Nagroda Fundacji Ekologicznej „Silesia” (1998), Nagroda Eurofunduszu Katowice (2003); przynależność do: Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) – okresowo  członek Rady Zakładowej 1958–nadal, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE), Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK); inne: Rada Programowa kwartalnika „Nieruchomość” oraz kwartalnika „Świat Nieruchomości” – członek;

adres e-mailowy:halina.henzel@ue.katowice.pl

 


 

dr hab. Anna Kostur                                                               

 

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uchwałą z dnia 25 czerwca 2015 roku nadał
dr hab. Annie Kostur  tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 
  

Dr hab. Anna Kostur  ukończyła Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Katowicach (WSE Katowice) – mgr 1967; stopnie i tytuły naukowe: dr – Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (AE Katowice) 1976, dr hab. – AE Katowice 2002; dyscyplina naukowa: rachunkowość; zatrudnienie w WSE/AE/UE: od 1967 do 2015; stanowiska: asystent – Zakład Rachunkowości (Wydział Przemysłu) 1967–1969, starszy asystent – Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego/Instytut Finansów i Rachunkowości/Instytut Organizacji Przetwarzania Danych (Wydział Przemysłu) 1969–1976, adiunkt – Instytut Organizacji Przetwarzania Danych (Wydział Przemysłu) 1976–1992, adiunkt – Katedra Rachunkowości (Wydział Ekonomii) 1992–2000, starszy wykładowca – tamże 2000–2002, adiunkt – Katedra Rachunkowości (Wydział Finansów i Ubezpieczeń) 2002–2005, profesor nadzwyczajny – tamże od 2005; funkcje: kierownik – Zakład Rachunkowości Finansowej (Katedra Rachunkowości, Wydział Ekonomii/Wydział Finansów i Ubezpieczeń) od 1997; inne miejsca pracy: Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig w Katowicach 1961–1962, Zakłady Usługowe Radiotechniczne i Telewizyjne w Katowicach (ZURiT Katowice) – staż podyplomowy 1967; publikacje: ogółem – 76, autorskie zwarte – 2, współautorskie zwarte i redakcje naukowe – 40; ważniejsze publikacje: Wprowadzenie do rachunkowości. Warszawa, SKwP, 1993; Koncepcja i analiza modelu sprawozdawczego rachunkowości. Katowice, AE, 2001; Przepływy finansowe – teoria i standardy sprawozdawczości finansowej. W: Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Pr. zbior. pod red. Z. Messnera. T. 2. Katowice, AE, 2006, s. 212–220; Metody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Pr. zbior pod red. A. Kostur. Katowice, AE, 2007 i 2012; Istota i zakres pomiaru dokonań w jednostkach biznesowych. W: Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości. Księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
Pr. zbior. pod red. H. Buk i A. M. Kostur. Katowice, AE, 2009; Czynniki i zakres harmonizacji rachunkowości. „Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach” Nr 73 (2011): Problemy i zakres harmonizacji rachunkowości. Red. nauk. A. Kostur, s. 13–20; liczba wypromowanych doktorów: 5; liczba wypromowanych magistrów: 300; odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego, Złota Odznaka „Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”, Medal Komisji Edukacji Narodowej (1998), Srebrna Honorowa Odznaka Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (2000); wyróżnienia i nagrody: Nagroda im. prof. Stanisława Skrzywana przyznana przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – w konkursie na najlepsze prace habilitacyjne, doktorskie, magisterskie i dyplomowe z rachunkowości – za pracę doktorską „Metody ustalania i kontroli kosztów pośrednich w rachunku kosztów normatywnych” (1976), Nagroda Rektora AE Katowice indywidualna stopnia II za pracę habilitacyjną Koncepcja i analiza modelu sprawozdawczego rachunkowości. Katowice, AE, 2001 (2002) oraz Nagroda im. prof. Stanisława Skrzywana (2002); przynależność do: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) – członek od 1976, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) – członek od 1976;

adres e-mailowy: anna.kostur@ue.katowice.pl

 

 

 

Prof. zw. dr hab. Józefa Kramer                                     

 

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uchwałą z dnia 25 czerwca 2015 roku nadał
prof. zw. dr hab. Józefie Kramer  tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach.
  

 

Prof. zw. dr hab. Józefa Kramer ukończyła studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu (WSE Poznań)  w 1955r.;  Kolejno uzyskała stopnie i tytuły naukowe: dr – WSE Poznań 1962, dr hab. – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (AE Poznań) 1967, profesor nadzwyczajny – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (AE Wrocław) 1972, profesor zwyczajny – AE Wrocław 1979; dyscyplina naukowa: zarządzanie i marketing, badania rynku i konsumpcji; zatrudnienie w AE/UE: od 1980 do 2014; funkcje: kierownik – Zakład Analizy Rynku (Instytut Obrotu Towarowego i Usług, Wydział Handlu, Transportu i Usług) 1980–1992, kierownik – Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych (Wydział Zarządzania) 1992–2008; inne miejsca pracy: AE Poznań – asystent/adiunkt 1953–1962, tamże – sekretarz naukowy Instytutu Gospodarki Regionalnej 1959–1962; AE Wrocław – adiunkt/profesor nadzwyczajny/profesor zwyczajny 1963–1980, tamże: prodziekan Wydziału Gospodarki Narodowej 1968–1971, zastępca dyrektora Instytutu Gospodarki Narodowej 1970–1974, dyrektor Resortowo-Uczelnianego Instytutu Handlu i Usług 1978–1980; Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach (WSZMiJO Katowice) – profesor zwyczajny 2006–2009; Wyższa Szkoła Administracji i Ekonomii w Bytomiu (WSAiE Bytom) – profesor zwyczajny 2006–2009; Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza – kierownik Rady Programowej kierunku: Zarządzanie 2004–nadal; publikacje: ogółem – 226, autorskie zwarte – 30, współautorskie zwarte i redakcje naukowe – 34; ważniejsze publikacje: Konsumpcja – prawidłowości, struktura, przyszłość. Warszawa, PWE, 1993; Badania rynkowe i marketingowe. Pr. zbior. pod red. J. Kramer. Warszawa, PWE, 1994; Zachowania samorządów lokalnych w warunkach transformacji gospodarczej. „Ekonomista” 1995, nr 2, s.165–176, Zachowania podmiotów rynkowych. Pr. zbior. pod red. J. Kramer. Warszawa, PWE, 1999; Konsumpcja w gospodarce rynkowej. Warszawa, PWE, 1999; liczba wypromowanych doktorów: 21; liczba wypromowanych magistrów: 500; odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi (1971), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1973), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1975), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1986), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2001) Odznaka Honorowa za Zasługi dla  Województwa Śląskiego (2015); wyróżnienia i nagrody: Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1969, 1972, 1978, 1982, 1998, 2001), Nagroda Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk (1974), Nagroda im. Oskara Langego (1979); przynależność do: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) – członek 1963–nadal, PTE Oddział we Wrocławiu – sekretarz Oddziału 1975–1979, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim – członek 1987–nadal, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów Naukowych – członek 1990–1996, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (PAN) – członek 1990–2001, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN – członek 1991–2001, Komitet Badań Naukowych (KBN) – członek 1994–2000, Zespół ds. Nagród Państwowych – członek 2006–2010;

adres e-mailowy: jozefa.kramer@ue.katowice.pl

 

 

 

prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita                               

 

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uchwałą z dnia 25 czerwca 2015 roku nadał
prof. zw. dr. hab.  Jerzemu Rokicie  tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach.
   

Prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach (WSE Katowice) – mgr 1957; stopnie i tytuły naukowe: dr – WSE Katowice 1963, dr hab. – WSE Katowice 1972, profesor nadzwyczajny – 1976; profesor zwyczajny – 1988; dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu; zatrudnienie w WSE/AE/UE: od 1957do 2015; funkcje: dziekan – Wydział Przemysłu 1972–1978, prorektor 1978–1981, rektor AE Katowice 1981–1990, kierownik – Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem (Wydział Zarządzania) 1990–2012; publikacje: ogółem – 237, autorskie zwarte – 24, współautorskie zwarte i redakcje naukowe – 52; ważniejsze publikacje: Myślenie systemowe w zarządzaniu organizacjami, Katowice, UE, 2011; Dynamika zarządzania organizacjami. Katowice, AE, 2009; Zarządzanie strategiczne – tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. Warszawa, PWE, 2005; Organizacja ucząca się. Katowice, AE, 2003; Zarządzanie przedsiębiorstwem. Warszawa, SKPwP, 1995; Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa, PWE, 1986 [współaut.: K. Fabiańska]; Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa. Warszawa, PWN, 1984 [współaut.: H. Bieniok]; Metody oceny efektywności produkcji kopalń węgla kamiennego. Katowice, Wydaw. „Śląsk”, 1976 [współaut.:
J. Strzoda]; Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłowych. Katowice, AE, 1976; liczba wypromowanych doktorów: 15; liczba wypromowanych magistrów: 400; odznaczenia: Złota Odznaka Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego (1971), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1977), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1979), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1986), Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2001), Medal im. Tadeusza Kotarbińskiego PAN (2006), Medal Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (2007); wyróżnienia i nagrody: Doktor Honoris Causa – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE Wrocław) (2009), Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1972, 1974, 1980, 1985), Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Województwa Opolskiego” (1975), Nagroda im. Prof. Walerego Goetla (1984), Nagroda Sekretarza Polskiej Akademii Nauk (1985); przynależność do: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE), Polska Akademia Nauk (PAN), European Academy of Arts, Sciences and Humanities – EAASH (Paryż).


adres e-mailowy: jerzy.rokita@ue.katowice.pl

 

 

 

 

prof. dr hab. Halina Zadora                                                

 

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uchwałą z dnia 30 czerwca 2016 roku nadał
prof. dr hab. Halinie Zadorze tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 
 

Prof. dr hab. Halina Zadora ukończyła studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach (WSE Katowice) – mgr 1967; stopnie i tytuły naukowe: dr – Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (AE Katowice) 1975, dr hab. – AE Katowice 1990; dyscyplina naukowa: ekonomia, finanse; zatrudnienie w WSE/AE/UE: od 1974 do 2016; stanowiska: asystent – Instytut Planowania i Finansowania Gospodarki Narodowej (Wydział Przemysłu) 1974, starszy asystent – tamże 1974–1975, adiunkt – Instytut Planowania i Finansowania Gospodarki Narodowej/Katedra Finansów (Wydział Przemysłu) 1975–1992, adiunkt – Katedra Finansów (Wydział Ekonomii) 1992–1999, profesor nadzwyczajny – tamże 1999–2002, profesor nadzwyczajny – Katedra Finansów (Wydział Finansów i Ubezpieczeń) od 2002; inne miejsca pracy: Politechnika Śląska w Gliwicach (PŚl Gliwice) – profesor Politechniki Śląskiej 1995–2006, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej (WSBiF Bielsko-Biała) – profesor WSBiF 1996–2003; publikacje: ogółem – 80, autorskie zwarte – 13, współautorskie zwarte i redakcje naukowe – 10; ważniejsze publikacje: Finanse i bankowość w gospodarce rynkowej. Gliwice, Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004 [współaut.: A. Wawiernia, M. Zieliński]; Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania. Pod red. H. Zadory. Warszawa, C. H. Beck, 2009; Wycena przedsiębiorstw w teorii i praktyce. Warszawa, SKwP, 2005 [Wyd. 2 popr. i uzup. 2010]; liczba wypromowanych doktorów: 5; liczba wypromowanych magistrów: 500; odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi (1979), Złoty Krzyż Zasługi (1990), Medal Złoty za Długoletnią Służbę (2009); wyróżnienia i nagrody: Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1980); przynależność do: Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości (PSFiB).

adres e-mailowy: halina.zadora@ue.katowice.pl

 

 

 

 

prof. dr hab. Krzysztof Zadora                          

 

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uchwałą z dnia 25 czerwca 2015 roku nadał
prof. dr. hab.  Krzysztofowi Zadorze  tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. 
  

Prof. dr hab. Krzysztof Zadora ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach (WSE Katowice) – mgr 1967; stopnie i tytuły naukowe: dr – WSE Katowice 1971, dr hab. – Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (AE Katowice) 1981, profesor nadzwyczajny – AE Katowice 1992, profesor zwyczajny – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE Katowice) 2010; dyscyplina naukowa: ekonometria, rachunkowość; zatrudnienie w WSE/AE/UE: od 1967 do 2015; stanowiska: asystent – Katedra Statystyki (Wydział Przemysłu) 1967–1968, starszy asystent – tamże 1968–1971, adiunkt – Instytut Ekonometrii (Wydział Przemysłu) 1971–1978, 1981–1984, docent etatowy – tamże 1984–1990, profesor AE – tamże 1990–1992, profesor nadzwyczajny – Katedra Ekonometrii (Wydział Zarządzania) 1992–1993, profesor nadzwyczajny – Katedra Rachunkowości (Wydział Ekonomii/Wydział Finansów i Ubezpieczeń) 1993–2010, profesor zwyczajny – Katedra Rachunkowości (Wydział Finansów i Ubezpieczeń) od 2010; funkcje: kierownik – Zakład Ekonometrii (Instytut Ekonometrii, Wydział Przemysłu) 1981–1984, kierownik – Zakład Matematyki i Programowania (Instytut Ekonometrii, Wydział Przemysłu) 1984–1990, rektor AE Katowice 1990–1993, kierownik – Zakład Rachunkowości Zarządczej (Katedra Rachunkowości, Wydział Ekonomii/Wydział Finansów
i Ubezpieczeń) 1993–nadal; publikacje: ogółem – kilkadziesiąt, autorskie zwarte – 1, współautorskie zwarte i redakcje naukowe – 2; ważniejsze publikacje: Ekonometryczna ekstrapolacja szeregów czasowych. Katowice, AE, 1980; O pewnym zagadnieniu aproksymacji i jego zastosowaniu. „Przegląd Statystyczny” 1982, nr 3–4; Ekonometria. Nadzieje, osiągnięcia, niedostatki. Warszawa, PWN, 1987 [współaut.: Z. Czerwiński, W. Maciejewski, A. Smoluk]; Metoda najmniejszych modułów w zastosowaniu do estymacji liniowych jednorównaniowych modeli ekonometrycznych. „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 1992; Czym jest, a czym nie jest rachunkowość zarządcza. „Zeszyty Teoretyczne/Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce” Nr 40 (1997); liczba wypromowanych doktorów: 10; liczba wypromowanych magistrów: 400; odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1994); wyróżnienia i nagrody: Nagroda Rektora (1997, 1998, 1999, 2000, 2001); przynależność do: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) 1994–nadal.
 

adres e-mailowy: krzysztof.zadora@ue.katowice.pl

 

 

 

Prof. Kazimierz Zaraś                                                               

 

 

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uchwałą z dnia  26 czerwca 2014 roku nadał
prof.  Kazimierzowi Zarasiowi  tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach.    

Prof. Kazimierz Zaraś ukończył studia magisterskie w roku 1973 na Wydziale Technologiczno-Mechanicznym Politechniki Warszawskiej, specjalność organizacja przedsiębiorstw przemysłowych, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera. W roku 1977 uzyskał doktorat w zakresie ekonomii na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. Olgierd Gedymin, a recenzentami prof. Zdzisław Sadowski oraz prof. Zbigniew Pawłowski. W roku 1980 K. Zaraś odbył naukowy staż podoktorski pod kierownictwem prof. Bernarda Roy’a w Université Paris IX-Dauphine, LAMSADE.

Po ukończeniu studiów K. Zaraś pracował najpierw jako asystent w biurze projektowym PROMASZ
w Warszawie, a następnie w Instytucie Organizacji Przemysłu Maszynowego w Warszawie na stanowisku asystenta i adiunkta.
           

Począwszy od września 1982 r. K. Zaraś zatrudniony był w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego w Université de Tunis, w instytutach Institut Supérieur de Gestion oraz Institut des Hautes Études Commerciales.

Od września 1987 r. K.Zaraś pracował jako asystent naukowo-badawczy w Département de Méthodes Quantitatives et  Systèmes de l’Information, École des Hautes Études Commerciales à Montréal. Od stycznia 1988 r. do grudnia 1989 r. K.Zaras był pracownikiem badawczym w GERAD,  École des Hautes Études Commerciales à Montreal, a od stycznia do września 1990 pracował jako profesor wizytujący
w  Université Laval, Faculté des Sciences de l’Administration, Département des Opérations et Systèmes de Décision. 

Prof. K.Zaraś związał się z Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) we wrześniu 1990 roku, gdzie uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego (associated professor). Od stycznia 2003 roku do chwili obecnej zatrudniony jest on na stanowisku profesora zwyczajnego w tym uniwersytecie (le post du professeur titulaire, catégorie IV depuis 2003). W styczniu 2007 roku prof. K. Zaraś został
z ramienia swojego uniwersytetu dyrektorem programu zarządzania projektami, prowadzonego
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od stycznia 2010 roku jest dyrektorem studiów magisterskich zarządzania organizacjami.

Prof. K. Zaraś jest członkiem International Society on Multiple Criteria Decision Making,  grupy roboczej European Working Group Multicriteria Aid for Decisions, grupy roboczej CRAEDO na Université Laval. Jest recenzentem m.in. European Journal of Operational Research, był edytorem  des Actes du Congrès ASAC’97 vol.18, no.2, 1997 oraz członkiem komitetów naukowych konferencji organizowanych
w Kanadzie.

Zainteresowania naukowe prof. Kazimierza Zarasia koncentrują się wokół zagadnień związanych
z analizą decyzji, w tym głównie analizą decyzji wielokryterialnych, technologią informacji i systemów wspomagania decyzji, systemami ekspertowymi, zastosowaniami statystyki do zarządzania, badaniami operacyjnymi, zarządzaniem projektami, problemami harmonogramowania.

 

 

 

prof. dr hab. Joanna Żabińska                              

 

 

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uchwałą z dnia 30 czerwca 2016 roku nadał
prof. dr hab. Joannie Żabińskiej tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. 

 

Prof. dr hab. Joanna Żabińska ukończyła studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach (WSE Katowice) – mgr 1963; stopnie i tytuły naukowe: dr – WSE Katowice 1972, dr hab. – Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (AE Katowice) 1986, profesor – AE Katowice 2001; dyscyplina naukowa: ekonomia, finanse, finanse międzynarodowe; zatrudnienie w WSE/AE/UE: od 1964 do 2016; stanowiska: asystent – Katedra Ekonomii 1964–1966, starszy asystent – tamże 1966–1972, adiunkt – Instytut Ekonomii Politycznej (Wydział Przemysłu) 1972–1987, docent – tamże 1987–1990, profesor nadzwyczajny AE Katowice – Katedra Finansów (Wydział Przemysłu/Wydział Ekonomii) 1990–2001, profesor nadzwyczajny – Katedra Finansów (Wydział Ekonomii/Wydział Finansów i Ubezpieczeń) 2001–2006, profesor zwyczajny – Katedra Finansów/Katedra Bankowości i Rynków Finansowych (Wydział Finansów i Ubezpieczeń) – od 2006; funkcje: prorektor ds. studenckich 1991–1993, przewodnicząca – Senacka Komisja ds. Dydaktyki 1993–1995, 1996–1997; inne miejsca pracy: Narodowy Bank Polski (NBP) – inspektor kredytowy 1963–1964, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (WSB Poznań) Oddział Zamiejscowy w Chorzowie – profesor zwyczajny 2001–nadal; publikacje: ogółem – 115, autorskie zwarte – 2, współautorskie zwarte i redakcje naukowe – 9; ważniejsze publikacje: Instrumenty finansowe oddziaływania państwa na rozwój gospodarczy w RFN. Katowice, AE, 1994; Finanse publiczne a stabilność euro. Katowice, AE, 2000; Integracja rynkowa i konsolidacja w sektorze bankowym Unii Europejskiej. W: Bankowość. Red. nauk. M. Zaleska. Warszawa, SGH, 2005, s. 85–96; Znaczenie wykorzystania funduszy strukturalnych w realizacji polityki regionalnej na przykładzie wybranych projektów w województwie śląskim [współaut.: K. Kotra]. W: Finansowanie rozwoju regionalnego. Pr. zbior. pod red. J. Stachurskiej-Targosz i J. Szostaka. Poznań, WSB, 2007, s. 131–145; Rola międzynarodowej współpracy finansowej w tworzeniu norm i regulacji ostrożnościowych zabezpieczających stabilność systemów finansowych. Pr. zbior. pod red. J. Żabińskiej. Katowice, AE, 2008; liczba wypromowanych doktorów: 10; liczba wypromowanych magistrów: 400; odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (1979), Złoty Krzyż Zasługi (1985), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000); wyróżnienia i nagrody: Nagroda dydaktyczna Ministerstwa Oświaty i Wychowania stopnia III (1980), Wyróżnienie za najlepsze opracowanie naukowe zgłoszone na konferencję „Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie” (2008); przynależność do: Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) – członek od 1964, prezes 2004–2009 oraz od 2014 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) – członek od 1964, Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości (PSFiB) – członek od 2004; inne: Europejska Akademia na Śląsku – wiceprezes;

adres e-mailowy:  joanna.zabinska@ue.katowice.pl

 

 

 

prof. dr hab. Leszek Żabiński                          

 

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uchwałą z dnia 23 lutego 2017 roku nadał
prof. dr. hab.  Leszkowi Żabińskiemu tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach.  
 

Prof. dr hab. Leszek Żabiński ukończył  studia: Wyższa Szkoła Ekonomiczna we Wrocławiu (WSE Wrocław) – mgr 1969; stopnie i tytuły naukowe: dr – Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu (AE Wrocław) 1975, dr hab. – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (AE Poznań) 1981, profesor nauk ekonomicznych – 1989, profesor zwyczajny AE/UE Katowice – 1996-2017; dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu (marketing); zatrudnienie w AE/UE: od 1979 do 2017; funkcje: prorektor – AE Katowice 1984–1987, dyrektor – Instytut Rynku i Konsumpcji (Wydział Handlu, Transportu i Usług) 1987–1991, kierownik – Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego (Wydział Zarządzania) – od 1991, dziekan – Wydział Zarządzania 2002–2008, rektor – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE Katowice) od 2012 do 2016; inne miejsca pracy: AE Wrocław – asystent/adiunkt 1970–1979, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji w Warszawie (IRWiK Warszawa) – docent 1987–1991, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach (GIG Katowice) – profesor, tamże – kierownik Zakładu Ekonomiki Górnictwa i Regionu 1993–1996; publikacje: ogółem – 305, autorskie zwarte – 4, współautorskie zwarte i redakcje naukowe – 20; ważniejsze publikacje: Rynkowy proces informacyjny w zarządzaniu handlem. Wrocław, AE, 1976; Rynek w procesie zarządzania gospodarką. Warszawa, PWN, 1979 [współaut.]; Analiza rynku. Warszawa, PWE, 1981 [współaut.]; Polityka rynkowa. Warszawa, PWE, 1991; Zachowania podmiotów rynkowych. Pr. zbior pod red. J. Kramer. Warszawa, PWE, 1999 [współaut.]; Marketing as an applied discipline of the economic sciences. An attempt at identifying. „Journal of Economics and Management” 2005, Vol. 2; Marketing we współczesnej gospodarce rynkowej i społeczeństwie konsumpcyjnym. VIII Kongres Ekonomistów Polskich. T. 5. Warszawa, PTE, 2009; Marketing produktów systemowych. Red. nauk. L. Żabiński. Warszawa, PWE, 2012 [współaut.]; liczba wypromowanych doktorów: 15; liczba wypromowanych magistrów: 200; odznaczenia: Srebrna Odznaka Zrzeszenia Studentów Polskich (1969), Złoty Krzyż Zasługi (1987), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1990), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1997), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2004), Złota Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z Wieńcem (2004); wyróżnienia i nagrody: Nagroda Naukowa PTE im. Oskara Langego stopnia II (1979), Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki stopnia II i III (1981), Nagroda Ministra Edukacji Narodowej (1996, 1997, 1998), List przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (1999); przynależność do: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) – członek od 1970, Oddział PTE w Katowicach – prezes 1993–2004, International Association for Research Economic Psychology – członek 1987–1994, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (PAN) – członek 1999–2002, Komitet Nauk Górniczych PAN/Sekcja Ekonomiki Górnictwa – członek 1993–1999, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN – członek od 2012; inne: Rada Główna Szkolnictwa Wyższego – członek, Komisja Ekonomiczna Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego – przewodniczący 1996–1999, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów RP – członek 2002–2005, Rada Nadzorcza Polskich Hut Stali S.A. – członek 2002–2004, Państwowa Komisja Akredytacyjna – członek 2003–2006, Prezydium Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – członek 2002–2006, Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – członek od 2006, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich – członek od 2012, Konferencja Regionalna Rektorów Uczelni Śląskich – członek i sekretarz od 2012-2016, Konferencja Rektorów Uniwersytetów Ekonomicznych – członek od 2012 do 2016, Konferencja Rektorów Uniwersytetów Śląskich – członek od 2012-2016;
Prof. dr hab. Leszek Żabiński zmarł 19 września 2019 roku w Siemianowicach Śląskich.