Przejdź do menu Przejdź do treści

Statut Stowarzyszenia COLLEGIUM

I. NAZWA, CELE I OBSZAR DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę - Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „Collegium”- , zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: SAUE „COLLEGIUM” - KATOWICE

§ 2

Stowarzyszenie jest osobą prawną zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach - Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000079422

§ 3

 1. Stowarzyszenie zrzesza osoby, które ukończyły studia wyższe lub uzyskały tytuł doktora/doktora habilitowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.
 2. Członkiem Stowarzyszenia może zostać również pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego z co najmniej 10-letnim stażem.
 3. Członkiem Stowarzyszenia mogą zostać także osoby, które studiowały co najmniej 1 semestr na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest cały obszar państwa polskiego. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Umocnienie pozycji absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz zwiększanie ich roli w życiu gospodarczym.
 2. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w celu podnoszenia kwalifikacji i poziomu wiedzy oraz wymiany doświadczeń między absolwentami i Uczelnią.
 3. Działalność naukowa i naukowo - techniczna w zakresie nauk ekonomicznych popularyzacja dorobku naukowego Uczelni i absolwentów.
 4. Działalność kulturalna mająca na celu utrzymanie więzi między absolwentami a Uczelnią ( w tym organizacja zjazdów rocznikowych).
 5. Udzielanie koleżeńskiej pomocy absolwentom.
 6. Udzielanie pomocy społecznej absolwentom i studentom Uczelni w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób.
 7. Działalność charytatywna na rzecz absolwentów i studentów Uczelni.
 8. Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej.
 9. Działalność na rzecz studentów niepełnosprawnych Uczelni.
 10. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa absolwentów pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 11. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 12. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 13. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 14. Organizowanie, współdziałanie absolwentów na rzecz rozwoju Uczelni oraz wzrostu jej rangi i znaczenia.

§ 6

Wykonywanie wymienionych zadań Stowarzyszenia następuje poprzez inicjowanie, organizowanie i finansowanie różnych form działań, mających na celu realizację postanowień niniejszego Statutu, a w szczególności poprzez:

 1. Utrzymywanie stałego kontaktu z władzami i jednostkami organizacyjnymi Uczelni.
 2. Przekazywanie kierownictwu Uczelni wyników badań, zawodowych doświadczeń absolwentów w zakresie przydatności wiedzy nabytej w Uczelni wysuwanie dezyderatów w kierunku zmian programowych i metodyki nauczania.
 3. Organizowanie zjazdów, narad, odczytów, kursów i wykładów oraz działalności wydawniczej mającej na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych absolwentów i popularyzację nauk ekonomicznych.
 4. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i osobami fizycznymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia lub wykazującymi zainteresowanie tymi celami.
 5. Pozyskiwanie zasobów finansowych w celu tworzenia i rozwoju bazy materialnej Stowarzyszenia.
 6. Organizowanie kół problemowych, kół seniorów, Klubu Absolwentów.

II. CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

 1. Członkami rzeczywistymi Stowarzyszenia są absolwenci i pracownicy Uczelni, którzy dokonają formalnego zgłoszenia przystąpienia do Stowarzyszenia przez złożenie deklaracji oraz wywiązują się z obowiązków członka.
 2. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne oraz osoby które ukończyły 1 semestr studiów na UE w Katowicach. Członkowie ci dysponują jedynie głosem doradczym.
 3. Członkami honorowymi mogą być osoby prawne i fizyczne, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju działalności Stowarzyszenia. Członkowie ci dysponują jedynie głosem doradczym.

§ 8

 1. Każdy członek stowarzyszenia ma prawo czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia.
 2. Każdy członek stowarzyszenia ma prawo do a/ Uzyskania dofinansowania przy realizacji celów Stowarzyszenia. b/ Uzyskanie pomocy w podnoszeniu swych kwalifikacji zawodowych w postaci wykładów, konsultacji, fachowych porad, udostępnienia literatury itp.

§ 9

Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:

 1. Przestrzeganie statutu Stowarzyszenia i uchwał Zjazdu.
 2. Opłacanie składek członkowskich uchwalonych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w kwocie rocznej 10,- zł (słownie dziesięć ) od członka.
 3. Udzielanie pomocy innym członkom Stowarzyszenia w zakresie celów statutowych.

§ 10

Członek nie przestrzegający niniejszego Statutu, działający na szkodę Stowarzyszenia lub Uczelni, względnie popełniający czyn niegodny członka Stowarzyszenia podlega wykluczeniu na podstawie decyzji Sądu Koleżeńskiego.
Członkowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Sądu Koleżeńskiego do Plenarnego Zebrania Kolegialnych Organów Stowarzyszenia w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca od podjęcia decyzji przez Sąd i pisemnego zawiadomienia członka listem poleconym.
Decyzja o wykluczeniu uprawomocnia się w terminie 1 miesiąca od zawiadomienia członka o jej podjęciu przez Sąd Koleżeński lub, jeśli złożono odwołanie, w tymże terminie od podjęcia decyzji przez Plenarne Zebranie Kolegialnych Organów Stowarzyszenia i pisemnego zawiadomienia członka listem poleconym.

§ 11

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przedmiot działalności wg PKD 2007:
73.12.D – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach.
Decyzję w sprawie podjęcia działalności podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

III. FORMY ORGANIZACYJNE I WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 12

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia.
 4. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
 5. Zebranie Kolegialne Organów Stowarzyszenia.

§ 13

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest statutowo najwyższym organem Stowarzyszenia i podejmuje uchwały prawomocne dla Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd, co najmniej raz na pięć lat i jest prawomocne, o ile ogłoszenie o zebraniu ukaże się na 1 miesiąc przed terminem zebrania. Ogłoszenie zostanie zamieszczone jednorazowo w prasie o zasięgu regionalnym.
 3. Prawo zgłaszania kandydatów posiadają członkowie rzeczywiści stowarzyszenia obecni na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Kandydat w formie ustnej na zebraniu lub pisemnej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwały, o której mowa w § 30 i § 31. Uchwały zapadają w jawnym trybie głosowania.
 5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
  • dokonywanie wyboru władz Stowarzyszenia: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz udzielanie absolutorium ustępującym władzom,
  • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
  • udzielanie wytycznych w pracy - działalności Stowarzyszenia, w tym wybieralnych władz,
  • uchwalanie zmian w Statucie,
  • podejmowanie uchwał o zbyciu majątku trwałego,
  • rozpatrywanie odwołań o nie przyznaniu statusu członka Stowarzyszenia.
  • przyjmowanie członków honorowych na wniosek Zarządu.

§14

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 - 5 osób.

 1. Na pierwszym posiedzeniu, w głosowaniu tajnym, Zarząd wybiera Prezesa, dwóch zastępców Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 2. Prezes Zarządu lub upoważniona przez niego osoba zwołuje posiedzenie Zarządu, co najmniej raz na pół roku. Decyzje Zarządu wymagają uchwały i zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków zarządu, w trybie jawnym, z wyłączeniem spraw personalnych, wymagających głosowania tajnego. Odtajnienie głosowania może nastąpić za zgodą wszystkich obecnych członków Zarządu uczestniczących w głosowaniu.
 3. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
  • realizowanie celów statutowych Stowarzyszenia, zgodnie z wytycznymi uchwalonymi przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
  • podejmowanie decyzji w sprawie zatwierdzania rocznych planów działalności i budżetu Stowarzyszenia,
  • zwoływanie i organizowanie Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia, opracowywanie planów pracy Zarządu i sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
  • powoływanie i koordynowanie działalności kół terenowych, problemowych, Kół Seniora i Klubu Absolwentów,
  • na wniosek Zarządu, nadawanie tytułów honorowych /honorowy prezes, sekretarz, sędzia itp./ oraz przyznawanie statusu członka wspierającego. Inspirowanie nadawania tytułu honorowego członka Stowarzyszenia. Utrata tytułu honorowego następuje w wyniku prawomocnego wyroku karnego,
  • zatwierdzanie i weryfikacja listy członków rzeczywistych i wspierających Stowarzyszenia,
  • na wniosek Zarządu, skreślenie lub odmowa przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia. Decyzja taka wymaga pisemnego uzasadnienia i przysługuje od niej odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 4. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo zwalniania z obowiązków członków Zarządu osób, które w okresie sześciu miesięcy bez uzasadnionych przyczyn nie wykazały się żadną działalnością w Stowarzyszeniu dokooptowania na ich miejsce innych członków Stowarzyszenia. Prawo to dotyczy 1/3 liczbowego składu Zarządu.
 5. Zarząd Stowarzyszenia raz w roku dokonuje oceny pracy Stowarzyszenia w oparciu o niniejszy statut.

§15

 1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego i jego zastępcę, którzy działają w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, Statut oraz uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna opracowuje zasady i tryb bieżącego nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od jej ukonstytuowania. O zasadach i trybie nadzoru lub ich zmianach musi zostać poinformowany Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów w formie pisemnej, z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
 3. Komisja Rewizyjna w swej pracy jest niezawisła i występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.

§ 16

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Wykonywanie kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia pod względem prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Zgłaszanie uwag i wniosków odnośnie działalności Stowarzyszenia i jego Zarządu.
 3. Składanie sprawozdań na Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i uwag do sprawozdań zarządu.
 4. W uzasadnionych przypadkach zwoływanie zebrania Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Badanie sprawozdań finansowych.

§ 17

Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. Sąd Koleżeński wybiera spośród swego składu przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Posiedzenie Sądu Koleżeńskiego zwołuje jego przewodniczący. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie spornych spraw członków wnoszonych przez Zarząd oraz członków Stowarzyszenia.

§ 18

 1. W okresach między Walnymi Zebraniami Członków Stowarzyszenia najwyższym forum decyzyjnym jest Zebranie Kolegialnych Organów Stowarzyszenia, składające się z Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Do kompetencji tego gremium należy:
  • nadawanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia, jako Kapituła tego tytułu,
  • dokooptowanie członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, gdy ich składy zmniejszą się do połowy wybranej liczby osób,
  • rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu i Sądu Koleżeńskiego.
 2. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zatwierdza Zarząd po zbadaniu przez Komisję Rewizyjną.
 3. Zebranie jest prawomocne, gdy w pierwszym terminie stawiło się, co najmniej 50% członków plus 1 z danego organu, w przypadku braku quorum w pierwszym terminie zwołuje się po 30 minutach zebranie w drugim terminie, wówczas uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a zebranie jest prawomocne.

§ 19

W ośrodkach grupujących, co najmniej dziesięciu absolwentów mogą powstać Koła Stowarzyszenia Absolwentów. Koła tworzone są przy zakładach pracy jako koła zakładowe, względnie jako koła terenowe, grupujące absolwentów danego terenu. Koła powstają na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 20

Władzami Koła są:
a) Zebranie Koła,
b) Zarząd Koła.

§ 21

Do uprawnień Zebrania Koła należy:
a) wybór Zarządu Koła,
b) utrzymywanie więzi z Zarządem Stowarzyszenia,
c) rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Koła, uchwalanie planów pracy Koła w ramach Statutu, wytycznych ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
d) prowadzenie różnych form działalności na rzecz absolwentów.

§ 22

Zebrania Koła zwoływane są przez Zarząd Koła co najmniej raz do roku, a wyborcze co pięć lat przed Walnym Zebraniem Stowarzyszenia. Uchwały Zebrania Koła podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku nie stosowania się przez Zarząd Koła do postanowień Statutu i uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia zawiesza działalność Zarządu Koła i zwołuje zebranie Koła, celem omówienia sytuacji i wyboru nowego Zarządu Koła.

§ 23

Zarząd Koła składa się z 3 - 5 członków, w tym: Prezes, Z-ca Prezesa, Sekretarz, Skarbnik, wybieranych na zebraniach Koła na okres pięciu lat.

§ 24

Do zakresu działalności Zarządu Koła należy:
a) realizacja zadań Stowarzyszenia i współpraca z Zarządem Stowarzyszenia,
b) przygotowanie sprawozdań i planu pracy,
c) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz wytycznych Zarządu Stowarzyszenia,
d) zwoływanie zebrań Koła,
e) inspirowanie działań na rzecz absolwentów.

§ 25

Do opracowania i wykonywania określonych zadań Stowarzyszenia Zarząd może powołać Komisję spośród członków Zarządu, absolwentów nie będących członkami Zarządu, a nawet w charakterze rzeczoznawców spośród osób nie będących członkami Stowarzyszenia.

§ 26

Stowarzyszenie jest reprezentowane na zewnątrz przez Prezesa Zarządu lub osobę wyznaczoną przez Zarząd, zaś Koło przez Przewodniczącego i Sekretarza Koła. Reprezentacja ta nie obejmuje zaciągania zobowiązań.

§ 27

Jeżeli członek Stowarzyszenia piastujący mandat w jakimkolwiek Organie Kolegialnym Stowarzyszenia opuści bez usprawiedliwienia kolejno trzy posiedzenia traci swój mandat.

§ 28

 1. Majątek Stowarzyszenia składa się z nieruchomości i ruchomości. Majątek Stowarzyszenia powstaje z dobrowolnych datków członków, z darowizn, spadków i zapisów, dotacji oraz dochodów z własnej działalności i składek członkowskich.
 2. Stowarzyszenie zabrania:
  • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,
  • przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
  • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
 3. Stowarzyszenie cały dochód przeznacza na cele statutowe.

§ 29

Zobowiązania Stowarzyszenia do 5.000,- zł (słownie pięć tysięcy) podejmuje Prezes Zarządu samodzielnie, a powyżej 5 tys. zł podejmuje Prezes Stowarzyszenia wraz z jednym z Członków Zarządu.

§ 30

Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia powziętej większością 3/4 głosów zebranych.
Projektowane zmiany winny być umieszczone na porządku obrad podanym do wiadomości członków.

§ 31

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie Uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 3/4 głosów, przy obecności ustalonej w drugim terminie.
 2. W razie rozwiązania się stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego zarządu.
 3. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.
 4. Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

§ 32

Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3