Przejdź do menu Przejdź do treści

Konkurs na poster

Ważne daty:

Termin przesyłania zgłoszeń posterów wraz z abstraktami: 23.04.2023 r.
Termin nadsyłania posterów: 07.05.2023 r.

Postery prosimy nadsyłać w formacie .pdf na adres e-mail: konferencja.trojstyk@uekat.pl

Wymagania techniczne:

  • poster powinien zostać przygotowany w formacie A1 (420×594 mm);
  • preferowana orientacja posteru – pozioma. Minimalne marginesy od krawędzi posteru równe 20 mm;
  • w posterze powinna być stosowana czcionka (Calibri);
  • poszczególne części merytoryczne powinny być zatytułowane w formie nagłówków 1 rzędu o wielkości 30 punktów (pogrubione), numerowanych kolejnymi cyframi arabskimi;
  • tekst bazowy posteru powinien być przygotowany w wielkości minimum 20 pkt;
  • podpisy pod rysunkami i tabelami wg standardu opracowań naukowych.

Poster powinien zawierać w szczególności:

  • tytuł (wielkość czcionki powyżej 30 punktów, w postaci pogrubionej) – wyraźnie odróżniający się od pozostałych elementów posteru);
  • imiona, nazwiska oraz tytuły zawodowe/naukowe autorów wraz z afiliacjami;
  • wyszczególnienie nagłówkami poszczególnych sekcji prezentowanego badania;
  • bibliografia – czcionka min. 15 pkt.

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu na Najlepszy Poster Naukowy IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki „Trójstyk – Ekonomia, Finanse, Zarządzanie” 18-19 maja 2023 r.

§1 Definicje

1. Organizatorem Konkursu na Najlepszy Poster Naukowy jest Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

2. Sesja Posterów Naukowych – wydarzenie związane z publiczną prezentacją posterów naukowych, które odbędzie się dnia 18 maja 2023 r., w formie online, w ramach IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowa Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki „Trójstyk – Ekonomia, Finanse, Zarządzanie”.

3. Konferencja – IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki „Trójstyk – Ekonomia, Finanse, Zarządzanie”.

4. Konkurs – Konkurs na Najlepszy Poster Naukowy w ramach IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki „Trójstyk – Ekonomia, Finanse, Zarządzanie”.

5. Uczestnik – każdy autor/współautor Posteru Naukowego wystawionego w ramach IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki „Trójstyk – Ekonomia, Finanse, Zarządzanie”, który wyrazi chęć uczestniczenia w Konkursie na Najlepszy Poster Naukowy i prześle poster (uwzględniający wszystkie wymagania formalne ustalone przez Organizatora).

§2 Postanowienia Ogólne

1. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszego posteru naukowego spośród zaprezentowanych na Sesji Posterów Naukowych i zgłoszonych do konkursu.

2. Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Przesłanie zgłoszenia do niniejszego Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Konkurs odbędzie się, jeżeli do Konkursu zgłosi się co najmniej 8 Uczestników.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu. W opisanym przypadku zobowiązuję się do poinformowania o tym fakcie Uczestników.

6. Postery muszą być utworem oryginalnym w myśl przepisów Ustawy o Prawie Autorskim i Prawie Pokrewnym.

7. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu piecze sprawuje Komitet Organizacyjny Konferencji.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia przesłanych posterów naukowych w przypadku niespełnienia przez nich wymogów formalnych narzuconych niniejszym regulaminem.

9. Wszelkie pytania, uwagi, zastrzeżenia należy zgłaszać do Komitetu Organizacyjnego Konferencji poprzez e-mail: konferencja.trojstyk@uekat.pl

§3 Uczestnicy/Zgłoszenie

1. Uczestnikami Konkursu są wszyscy autorzy/współautorzy Posterów Naukowych, którzy jednocześnie:

a. wyrazili chęć uczestnictwa w Konferencji w wyniku zaznaczenia odpowiedniej opcji w formularzu zgłoszeniowym do Konferencji;

b. wypełnili i przesłali wyżej wspomniany formularz w terminie wynikającym z §5 niniejszego Regulaminu;

c. przesłali elektroniczną wersję posteru uwzględniającego wszystkie wymagania formalne określone w §4 niniejszego Regulaminu;

d. otrzymali ostateczną akceptację zgłoszenia przez Organizatora.

2. Maksymalna liczba współautorów to 3 osoby.

3. Zgłoszenia należy dokonać poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zgłoszeniowym, przesłanie elektronicznej wersji posteru na adres konferencja.trojstyk@uekat.pl, wraz z informacją o autorach (w tym afiliacji), w terminie wynikającym z §5 niniejszego Regulaminu.

4. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne umieszczenie elektronicznej wersji posteru naukowego na portalu Facebook.com Organizatora oraz na stronie internetowej Konferencji.

§4 Wymogi formalne posterów naukowych

1. Tematyka posterów powinna odzwierciedlać ideę Konferencji.

2. Postery mogą być przygotowane zarówno na podstawie badań empirycznych, jak i przeglądowych.

3. Wymagania techniczne:

a. poster powinien zostać przygotowany w formacie A1 (420×594 mm);

b. preferowana orientacja posteru – pozioma. Minimalne marginesy od krawędzi posteru równe 20 mm;

c. w posterze powinna być stosowana czcionka Calibri;

d. poszczególne części merytoryczne powinny być zatytułowane w formie nagłówków 1 rzędu o wielkości 30 punktów (pogrubione), numerowanych kolejnymi cyframi arabskimi;

e. tekst bazowy posteru powinien być przygotowany w wielkości minimum 20 pkt;

f. podpisy pod rysunkami i tabelami wg standardu opracowań naukowych.

4. Poster powinien zawierać w szczególności:

a. tytuł (wielkość czcionki powyżej 30 punktów, w postaci pogrubionej) – wyraźnie odróżniający się od pozostałych elementów posteru);

b. imiona, nazwiska oraz tytuły zawodowe/naukowe autorów wraz z afiliacjami;

c. wyszczególnienie nagłówkami poszczególnych sekcji prezentowanego badania;

d. bibliografię – czcionka min. 15 pkt.

§5 Harmonogram

1. Termin przesyłania zgłoszenia posteru naukowego wraz z abstraktem poprzez formularz zgłoszeniowy – 17 kwietnia 2023 r.

2. Termin przesyłania do organizatorów elektronicznej wersji posterów naukowych na adres konferencja.trojstyk@uekat.pl, wraz z informacją o autorach i ich afiliacji – 7 maja 2023 r. Niedostarczenie elektronicznej wersji posteru we wskazanym terminie skutkować będzie wyłączeniem uczestnika z konkursu.

3. Sesja Posterów Naukowych – 18 maja 2023 r. Dokładna godzina sesji oraz dokładne godziny poszczególnych wystąpień, podczas których nastąpi prezentacja i ocena posteru zostaną podane wraz z ostatecznym programem Konferencji.

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 26 maja 2023 r.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny ogłoszenia wyników, jeżeli zmianie ulegnie program Konferencji. Jednocześnie organizator zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania uczestników, jeżeli do takiej zamiany dojdzie.

§6 Nagrody

1. Nagrody przyzna Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji Trójstyk dr hab. Artur Walasik, prof. UE, na podstawie werdyktu Komisji w składzie całego Komitetu Naukowego Konferencji.

2. Komisja dokonuje oceny posterów naukowych pod względem:

a. treści merytorycznej;

b. metodyki;

c. wkładu do nauki;

d. oryginalności.

3. Każdy członek Komisji dokonuje indywidualnej oceny każdej z prac na skali od 0 do 5. Następnie wyniki zostaną zsumowane i na ich podstawie wyłonieni zostaną zwycięzcy, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów.

4. W przypadku uzyskania równej liczby punktów, zwycięski poster zostanie wybrany przez Przewodniczącego Komisji – tj. Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji, dra hab. Artura Walasika, prof. UE.

5. Osoby wchodzące w skład Komisji nie oceniają prac, których są promotorami, recenzentami, autorami lub współautorami.

6. Nagrody w Konkursie są następujące: I miejsce – nagroda książkowa I stopnia II miejsce – nagroda książkowa II stopnia III miejsce – nagroda książkowa III stopnia.

7. Po ogłoszeniu wyników Organizator będzie prosił o wskazanie przez nagrodzonych Uczestników, czy nagrody będą chcieli odebrać osobiście (w Dziekanacie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach) czy też otrzymać je pocztą. W przypadku wyboru drugiego wariantu, Organizator będzie prosił o wskazanie adresu, na który nagrody będą miały zostać wysłane.

8. Wartość poszczególnych nagród nie przekroczy kwoty 2 000,00 zł.

9. Nagrodzone postery, wraz z imionami, nazwiskami i afiliacjami ich autorów, zostaną umieszczone na portalu Facebook.com Organizatora oraz na stronie internetowej Konferencji.

§7 Przetwarzanie danych osobowych

1. Organizator przetwarza niezbędne dane osobowe uczestników celem wzięcia ich udziału w przedmiotowym wydarzeniu (Konferencji i Konkursie) oraz jego realizacji.

2. Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz.1, z późn. sprost.))  Organizatora można się zapoznać u Organizatora oraz na stronie internetowej Konferencji. 

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych – Konkurs na Najlepszy Poster Naukowy w ramach IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki „Trójstyk – Ekonomia, Finanse, Zarządzanie”:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego: RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn. sprost.), informujemy, iż zgodność przetwarzania z prawem wypełnia przesłanki określone w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (wyrażenie zgody), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność do wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora) oraz, że: 

1)   administratorem Pani / Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 4), jest Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, z siedzibą przy ul. 1 maja 50, 40-287 w Katowicach, zwany dalej: „administratorem”;

2)   z administratorem można się kontaktować za pośrednictwem adresu e–mail: konferencja.trojstyk@uekat.pl;

3)   przetwarzane będą dane osobowe kategorii osób u administratora: uczestnicy Konkursu na Najlepszy Poster Naukowy w ramach IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki „Trójstyk – Ekonomia, Finanse, Zarządzanie” oraz osoby nadzorujące jego przebieg;

4)   przetwarzane będą niezbędne dane osobowe kategorii osób, o których mowa w punkcie 3), określone w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, m. in.: imię, nazwisko, podpis, wizerunek, tytuły zawodowe/naukowe autorów wraz z afiliacjami, dane kontaktowe oraz inne wymagane dane osobowe niezbędne do ich przetwarzania w ramach realizacji celów, o których mowa w pkt 6);

5)   podanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawnymi jest obligatoryjne i niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt 6), w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa podania określonych danych osobowych może spowodować brak realizacji przedmiotowych celów;

6)   Pani / Pana dane osobowe, o których mowa w pkt 4), będą przetwarzane m. in. w celach: realizacji, załatwienia wszelkich czynności związanych z organizacją i wzięciem udziału w Konkursie na Najlepszy Poster Naukowy w ramach IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki „Trójstyk – Ekonomia, Finanse, Zarządzanie”, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawnymi, wykonania przez administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych, kontaktów bezpośrednich, realizacji wszelkich czynności związanych z przedmiotowymi celami, ochrony interesów administratora (w tym ewentualnego dochodzenia roszczeń mogących powstać w związku z realizacją przedmiotowych celów lub obrony przed takimi roszczeniami) oraz prowadzenia wymaganej obowiązującym prawem dokumentacji; 

7)   posiadanie przez administratora Pani / Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 4), jest wymogiem wynikającym z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz z realizacji celów, o których mowa w pkt 6); 

8)   nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt 4), w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, o którym mowa w pkt 6); 

9)   odbiorcami Pani / Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 4), są upoważnieni pracownicy administratora, ewentualne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora oraz podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

10) Pani / Pana dane osobowe, o których mowa w pkt 4), będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania obowiązku prawnego wynikającego z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, tj. przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt 6) oraz przez okres czasu przewidziany w obowiązujących przepisach prawa dla wystąpienia z ewentualnymi roszczeniami;

11) posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, o których mowa w pkt 4) oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody osoby, która taką zgodę wyraziła;

12) ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących, o których mowa w pkt 4), narusza przepisy RODO;

13) Pani / Pana dane osobowe, o których mowa w pkt 4), nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;

14) Pani / Pana dane osobowe, o których mowa w pkt 4), nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki administratora.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3