Przejdź do menu Przejdź do treści

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025

Rekrutacja krok po kroku

Za udział w procesie rekrutacyjnym nie pobiera się żadnych opłat.

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym.

2. Uzupełnij swoje dane osobowe i adresowe oraz zdjęcie. 

3. Podaj dane swojego dyplomu magisterskiego. 

4. Utwórz zgłoszenie na wybrany program kształcenia. 

5. Umieść w systemie konspekt projektu badawczego. Uwaga! Zamieszczenie konspektu jest możliwe dopiero po utworzeniu zgłoszenia. W formie elektronicznej w systemie IRK umieszcza się tylko konspekt. 

6. Złóż dokumenty. Oryginały dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji (Katowice, Bogucicka 5, budynek CNTI, pok. 2/18). Listę wymaganych dokumentów oraz harmonogram rekrutacji znajdziesz w informacjach poniżej. 

Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszeni zostaną tylko kandydaci, którzy dokonali rejestracji w systemie internetowej rekrutacji kandydatów i złożyli komplet wymaganych dokumentów w terminach określonych w harmonogramie.

7. Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej. O dokładnym terminie zostaną Państwo powiadomieni poprzez system rekrutacyjny.

8. Sprawdź wyniki na swoim koncie w systemie rekrutacyjnym.

Harmonogram rekrutacji 

15 maja (godz. 08:00) - 14 czerwca 2024 (godz. 14.00) - rejestracja w systemie internetowej rekrutacji kandydatów na wybrany program kształcenia

3 - 14 czerwca 2024- składanie dokumentów przez kandydatów w Dziale Rekrutacji (budynek CNTI, ul. Bogucicka 5, pokój 2/18)

Dokumenty przyjmowane są od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do godz. 14.00, bez konieczności wcześniejszego umawiania wizyty. 

15 maja - 14 czerwca 2024 - przyjmowanie wniosków o dostosowanie zasad i trybu rozmowy kwalifikacyjnej do stopnia i rodzaju niepełnosprawności od kandydatów z niepełnosprawnościami

15 maja - 11 czerwca 2024 - przyjmowanie wniosków o dostarczenie dokumentów w formie elektronicznej za pomocą internetowego systemu rejestracji kandydatów. Wniosek należy przesłać mailem na adres: rekrutacja@ue.katowice.pl

26 - 28 czerwca 2024 - rozmowy kwalifikacyjne (o dokładnym terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego IRK po zakończeniu procesu przyjmowania dokumentów)

do 19 lipca 2024 - dostarczanie zaświadczenia o obronie i apostille/legalizacji zagranicznych dokumentów 

do 31 lipca 2024 - ogłoszenie wyników rekrutacji 

Informacje ogólne nt. rekrutacji do Szkoły doktorskiej

Za kształcenie doktorantów nie pobiera się opłat.

Wymogi formalne

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w formie wydruku z internetowego systemu rekrutacji (IRK);
 • CV naukowe wg wzoru PL/EN [kliknij, aby pobrać];
 • list aplikacyjny zawierający opis predyspozycji i motywacji do podjęcia pracy naukowej;
 • dyplom ukończenia studiów magisterskich wraz z suplementem lub innym dokumentem określającym program kształcenia, lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim (do czasu dostarczenia dyplomu) wraz z dokumentem określającym program kształcenia
 • konspekt projektu badawczego zawierający: temat, jasno zidentyfikowaną lukę badawczą, obszar badawczy, problem i cel badawczy, metody badawcze oraz wykaz literatury. Konspekt powinien zawierać wstępny plan, spodziewane korzyści z badań oraz harmonogram prac nad rozprawą. Wersję wydrukowaną konspektu należy złożyć z pozostałymi wymaganymi dokumentami, natomiast wersję elektroniczną załączyć w systemie IRK;
 • ­­­­­­­dokumenty poświadczające znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2: dyplom ukończenia studiów lub certyfikat. W przypadku kandydatów na program w języku angielskim dokumenty te muszą poświadczać znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2. 

Ponadto kandydat do Szkoły Doktorskiej może przedstawić:

 • wykaz publikacji i innych osiągnięć naukowo-badawczych wraz z dokumentami poświadczającymi te osiągnięcia (w przypadku publikacji: kserokopia stron potwierdzających tytuł czasopisma/monografii/podręcznika, nazwisko autora, recenzentów, komitet wydawniczy, spisu treści i całego artykułu/rozdziału, w przypadku udziału w konferencji naukowej: zaświadczenie organizatora o uczestnictwie w konferencji naukowej z uwzględnieniem formy uczestnictwa, terminem, miejscem konferencji oraz tytułem wystąpienia;
 • dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje istotne z punktu widzenia planowanej pracy doktorskiej;
 • list rekomendacyjny od pracownika badawczego lub badawczo-dydaktycznego mającego doświadczenie we współpracy naukowo-badawczej z kandydatem, wskazujący charakter i formę tej współpracy.

UWAGA! W rekrutacji może wziąć udział kandydat zanim formalnie zakończy studia i uzyska tytuł magistra, pod warunkiem złożenia w trakcie rekrutacji oświadczenia, że dyplom ukończenia studiów magisterskich albo zaświadczenie o ukończeniu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich zostanie dostarczone w terminie do 19 lipca 2024 r. Kandydat nie zostanie oficjalnie przyjęty do Szkoły Doktorskiej, dopóki w wyznaczonym terminie nie przedstawi w Dziale rekrutacji dokumentu potwierdzającego uzyskanie odpowiedniego tytułu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do uchwały rekrutacyjnej. Dyplom należy dostarczyć bezzwłocznie po jego otrzymaniu.

Kandydaci z zagranicznym dyplomem

Do kandydatów, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów na uczelni poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie mają odpowiednio art. 326 oraz 327 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z zastrzeżeniem, że:

1) w przypadku dyplomów dających prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia wydająca dyplom, kandydat składa poświadczone przez Uniwersytet lub notarialnie za zgodność z oryginałem kopie zalegalizowanego lub opatrzonego klauzulą apostille dyplomu oraz suplementu lub innego dokumentu określającego program kształcenia,

2) w przypadku dyplomów lub dokumentów, poświadczających ukończenie studiów wyższych za granicą, sporządzonych w innym języku niż język angielski lub polski, od kandydata wymaga się dodatkowo przedstawienia tłumaczenia uwierzytelnionego na język polski albo angielski.

3) w przypadku braku dokumentów, o których mowa w pkt 1 kandydat jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o dostarczeniu zalegalizowanych lub opatrzonych apostille dokumentów w terminie do 19 lipca 2024 r. 

Ważne informacje 

Kandydat jest zobowiązany złożyć komplet dokumentów o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w terminie zawartym w ogłoszeniu rekrutacyjnym. Dokumenty złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. W przypadku dokumentów wysłanych pocztą, przez datę złożenia dokumentów rozumie się datę wpływu dokumentów do uniwersytetu.

UWAGI: Dokumenty powinny zostać złożone w plastikowej „koszulce”, a konspekt bez strony tytułowej.

Zasady przyjęć do Szkoły Doktorskiej

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

Kandydat może w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskać maksymalnie 100 punktów, w tym z tytułu oceny:

 1. zgodności wykształcenia z dyscyplinami naukowymi, w których realizowany jest program kształcenia w Szkole Doktorskiej – maksymalnie 10 punktów;
 2. dorobku naukowego – maksymalnie 10 punktów;
 3. konspektu projektu badawczego – maksymalnie 30 punktów;
 4. rozmowy kwalifikacyjnej – maksymalnie 45 punktów;
 5. listu rekomendacyjnego – 5 punktów.

 W przypadku oceny zgodności  wykształcenia kandydat może uzyskać za zgodność:

 1. wykształcenia wyższego – maksymalnie 8 punktów;
 2. wykształcenia uzupełniającego – maksymalnie 2 punkty.

 W przypadku oceny dorobku naukowego kandydat może uzyskać za:

 1. publikacje – maksymalnie 5 punktów;
 2. udział w projektach naukowo-badawczych – maksymalnie 2 punkty;
 3. udział w konferencjach naukowych – maksymalnie 2 punkty;
 4. inne aktywności naukowo-badawcze – maksymalnie 1 punkt.

W przypadku oceny konspektu kandydat może uzyskać za:

 1. sformułowanie problemu badawczego, w tym jego oryginalności i aktualności oraz osadzenia teoretycznego w literaturze przedmiotu – maksymalnie 18 punktów;
 2. proponowany sposób rozwiązania problemu badawczego, w tym metodyki oraz harmonogramu prac nad rozprawą – maksymalnie 12 punktów.

W przypadku oceny rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może uzyskać za:

 1. motywację i kompetencje do podjęcia pracy naukowej – maksymalnie 25 punktów;
 2. znajomość problematyki badawczej, właściwej dla wskazanej przez kandydata dyscypliny– maksymalnie 20 punktów.

Postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna powoływana przez Rektora. Podstawą przyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest liczba punktów uzyskana przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym, jednak nie mniejsza niż 50% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów. Minimalną liczbę punktów kwalifikującą do przyjęcia ustala Komisja Rekrutacyjna.

Od decyzji o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

Limity miejsc na pierwszy rok kształcenia w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2024/2025:

 • na programy w języku polskim (ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości) - 12 miejsc
 • na programy w języku angielskim (Ph.D. in Economics and Finance and Ph.D. in Management) - 8 miejsc

Kontakt

Anna Maniura

Kierownik Działu
Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
 • rekrutacja do Szkoły Doktorskiej
 • rekrutacja i obsługa kandydatów zagranicznych na studia I i II stopnia
Photo of Barbara Fuks

Barbara Fuks

Specjalista
Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
 • rekrutacja i obsługa kandydatów zagranicznych na studia I i II stopnia
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca