UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH 
ogłasza 
rekrutację do Szkoły Doktorskiej

 

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

 • 27 czerwca - 1 września - rejestracja kandydatów w systemie IRK i składanie dokumentów w Dziale Rekrutacji. Dokumenty przyjmowane są od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 14.00. Dyżur sobotni: 16 lipca, w godzinach od 10.00 do 14.00.
 • 15 - 16 września - rozmowy kwalifikacyjne
 • ogłoszenie wyników do 22 września 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w formie wydruku z internetowego systemu rekrutacji (IRK);

 • CV naukowe wg wzoru PL/EN [kliknij aby pobrać];
 • list aplikacyjny zawierający opis predyspozycji i motywacji do podjęcia pracy naukowej;
 • dyplom ukończenia studiów magisterskich wraz z suplementem lub innym dokumentem określającym program kształcenia, lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim (do czasu dostarczenia dyplomu) wraz z dokumentem określającym program kształcenia;
 • konspekt projektu badawczego zawierający: temat, jasno zidentyfikowaną lukę badawczą, obszar badawczy, problem i cel badawczy, metody badawcze oraz wykaz literatury. Konspekt powinien zawierać wstępny plan, spodziewane korzyści z badań oraz harmonogram prac nad rozprawą. Wersję wydrukowaną konspektu należy złożyć z pozostałymi wymaganymi dokumentami, natomiast wersję elektroniczną załączyć w systemie IRK;
 • ­­­­­­­dokumenty poświadczające znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2: dyplom ukończenia studiów lub certyfikat. W przypadku kandydatów na program w języku angielskim dokumenty te muszą poświadczać znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2. 

Ponadto kandydat do Szkoły Doktorskiej może przedstawić:

 • wykaz publikacji i innych osiągnięć naukowo-badawczych wraz z dokumentami poświadczającymi te osiągnięcia (w przypadku publikacji: kserokopia stron potwierdzających tytuł czasopisma/monografii/podręcznika, nazwisko autora, recenzentów, komitet wydawniczy, spisu treści i całego artykułu/rozdziału, w przypadku udziału w konferencji naukowej: zaświadczenie organizatora o uczestnictwie w konferencji naukowej z uwzględnieniem formy uczestnictwa, terminem, miejscem konferencji oraz tytułem wystąpienia;

 • dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje istotne z punktu widzenia planowanej pracy doktorskiej;
 • list rekomendacyjny od pracownika badawczego lub badawczo-dydaktycznego mającego doświadczenie we współpracy naukowo-badawczej z kandydatem, wskazujący charakter i formę tej współpracy.

W przypadku aplikowania na kierunek prowadzony po angielsku dokumenty (podanie, CV, list aplikacyjny, konspekt oraz dokumenty dodatkowe) powinny być przygotowane w języku angielskim. 

Do kandydatów, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów na uczelni poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie mają odpowiednio art. 326 oraz 327 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z zastrzeżeniem, że:

1) w przypadku dyplomów dających prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia wydająca dyplom, kandydat składa poświadczone przez Uniwersytet lub notarialnie za zgodność z oryginałem kopie zalegalizowanego lub opatrzonego klauzulą apostille dyplomu oraz suplementu lub innego dokumentu określającego program kształcenia,

2) w przypadku dyplomów lub dokumentów, poświadczających ukończenie studiów wyższych za granicą, sporządzonych w innym języku niż język angielski lub polski, od kandydata wymaga się dodatkowo przedstawienia tłumaczenia uwierzytelnionego na język polski albo angielski.

Kandydat jest zobowiązany złożyć komplet dokumentów o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w terminie zawartym w ogłoszeniu rekrutacyjnym. Dokumenty złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. W przypadku dokumentów wysłanych pocztą, przez datę złożenia dokumentów rozumie się datę wpływu dokumentów do uniwersytetu.

UWAGI: Dokumenty powinny zostać złożone w plastikowej „koszulce”, a konspekt bez strony tytułowej.

II ZASADY PRZYJĘĆ DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ

Kandydat może w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskać maksymalnie 100 punktów, w tym z tytułu oceny:

 1. zgodności wykształcenia z dyscyplinami naukowymi, w których realizowany jest program kształcenia w Szkole Doktorskiej – maksymalnie 10 punktów;
 2. dorobku naukowego – maksymalnie 10 punktów;
 3. konspektu projektu badawczego – maksymalnie 30 punktów;
 4. rozmowy kwalifikacyjnej – maksymalnie 45 punktów;
 5. listu rekomendacyjnego – 5 punktów.

 W przypadku oceny zgodności  wykształcenia kandydat może uzyskać za zgodność:

 1. wykształcenia wyższego – maksymalnie 8 punktów;
 2. wykształcenia uzupełniającego – maksymalnie 2 punkty.

 W przypadku oceny dorobku naukowego kandydat może uzyskać za:

 1. publikacje – maksymalnie 5 punktów;
 2. udział w projektach naukowo-badawczych – maksymalnie 2 punkty;
 3. udział w konferencjach naukowych – maksymalnie 2 punkty;
 4. inne aktywności naukowo-badawcze – maksymalnie 1 punkt.

W przypadku oceny konspektu kandydat może uzyskać za:

 1. sformułowanie problemu badawczego – maksymalnie 18 punktów;
 2. proponowany sposób rozwiązania problemu badawczego – maksymalnie 12 punktów.

W przypadku oceny rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może uzyskać za:

 1. motywację i kompetencje do podjęcia pracy naukowej – maksymalnie 25 punktów;
 2. znajomość problematyki badawczej – maksymalnie 20 punktów.

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna powoływana przez Rektora. Podstawą przyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest liczba punktów uzyskana przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym, jednak nie mniejsza niż 50% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów. Minimalną liczbę punktów kwalifikującą do przyjęcia ustala Komisja Rekrutacyjna.

Od decyzji o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

Limity miejsc na pierwszy rok kształcenia w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2022/2023:

 • na programy w języku polskim (ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości) - 12 miejsc
 • na programy w języku angielskim (Ph.D. in Economics and Finance and Ph.D. in Management) - 8 miejsc

Informacji o rekrutacji do Szkoły Doktorskiej udziela Dział Rekrutacji.

Kontakt:

rekrutacja@uekat.pl

tel. 32 257 7058