UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH 
ogłasza 
rekrutację do Szkoły Doktorskiej

DO 8 PAŹDZIERNIKA TRWA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ W DYSCYPLINIE EKONOMIA I FINANSE

I WYMOGI FORMALNE

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w formie wydruku z internetowego systemu rekrutacji (IRK),
 • CV,
 • list aplikacyjny skierowany do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej – Pana prof. dr hab. Macieja Nowaka,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich wraz z suplementem lub innym dokumentem określającym program kształcenia, lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim (do czasu dostarczenia odpisu) wraz z kartą przebiegu studiów,
 • 1 fotografia zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • wstępny konspekt projektu badawczego zawierający: temat, jasno zidentyfikowaną lukę badawczą, obszar badawczy, problem i cel badawczy, ewentualnie pytania badawcze oraz wykaz literatury. Konspekt może zawierać również: hipotezy badawcze, wstępny plan, metody badawcze oraz spodziewane korzyści z badań.
 • ­­­­­­­dokumenty poświadczające znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2: dyplom ukończenia studiów (dyplom ukończenia studiów w zakresie filologii obcych lub dyplom ukończenia studiów jeżeli językiem wykładowym był wyłącznie język obcy lub suplement wydany do dyplomu ukończenia studiów ze wskazaniem poziomu nauczanego języka obcego – min. B2) lub certyfikat.

Ponadto kandydat do Szkoły Doktorskiej może przedstawić:

 • wykaz publikacji i innych osiągnięć naukowo-badawczych wraz z dokumentami poświadczającymi te osiągnięcia (w przypadku publikacji: kserokopia stron potwierdzających tytuł czasopisma/monografii/podręcznika, nazwisko autora, recenzentów, komitet wydawniczy, spisu treści i całego artykułu/rozdziału, w przypadku udziału w konferencji naukowej: zaświadczenie organizatora o uczestnictwie w konferencji naukowej z uwzględnieniem formy uczestnictwa, terminem, miejscem konferencji oraz tytułem wystąpienia) oraz wskazaniem liczby punktów przyznawanych za daną publikację, zgodnie z Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z roku, w którym publikacja się ukazała,
 • dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje istotne z punktu widzenia planowanej pracy doktorskiej.

UWAGI: Dokumenty powinny zostać złożone w plastikowej „koszulce”, a konspekt bez strony tytułowej.

 

II ZASADY PRZYJĘĆ DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • ocenę złożonych dokumentów, w której brane pod uwagę są:
  • końcowa ocena ze studiów II stopnia (maksymalnie 10 pkt, bdb (A) - 10 pkt., db+ (B) - 7 pkt., db (C) - 4 pkt., dst+ (D) - 2 pkt., dst (E) - 1 pkt.),
  • zgodność wykształcenia wyższego z dyscyplinami naukowymi, w których jest prowadzone kształcenie w Szkole Doktorskiej (maksymalnie 10 pkt),
  • zgodność wykształcenia uzupełniającego z dyscyplinami naukowymi, w których jest prowadzone kształcenie w Szkole Doktorskiej (maksymalnie 5 pkt),
  • znajomość języka obcego na poziomie biegłości językowej wyższym niż B2 (5 pkt.) oraz po 5 pkt. za każdy kolejny język obcy na poziomie biegłości językowej co najmniej B2, łącznie nie więcej niż 10 punktów. Punktowana jest tylko udokumentowana znajomość języka obcego.
 • ocenę dorobku naukowego, w której są brane pod uwagę osiągnięcia naukowo-badawcze z deklarowanej przez kandydata dyscypliny naukowej (maksymalnie 30 pkt), w tym
  • konspekt projektu badawczego (maksymalnie 15 pkt.);
  • publikacje znajdujące się w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub rozdział w monografii wydanej przez wydawnictwo publikujące recenzowane monografie naukowe zgodnie z opublikowanym Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – maksymalnie 6 pkt.;
  • udział w projektach badawczych – maksymalnie 3 pkt.;
  • aktywny udział w konferencjach – maksymalnie 3 pkt.;
  • inne publikacje naukowe – maksymalnie 3 pkt.;
 • rozmowę kwalifikacyjną na podstawie której ocenie podlegają umiejętności i predyspozycje kandydata do pracy naukowej (maksymalnie 20 pkt)

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna powoływana przez Rektora. Podstawą przyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest liczba punktów uzyskana przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym, jednak nie mniejsza niż 50% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów. Minimalną liczbę punktów kwalifikującą do przyjęcia ustala Komisja Rekrutacyjna.

Od decyzji o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

Limity miejsc na pierwszy rok kształcenia w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2020/2021:

 • w dyscyplinie ekonomia i finanse - 12 miejsc
 • w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości - 8 miejsc

LIMIT MIEJSC W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ:

 • W DYSCYPLINIE EKONOMIA I FINANSE - 4 MIEJSCA

III HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

Kandydaci logują się w systemie IRK:

 • od 25 WRZEŚNIA do 8 PAŹDZIERNIKA 2020 roku

Dokumenty przyjmowane są w pokoju 2/17 (parter) w budynku CNTI przy ulicy Bogucickiej 5 w godzinach pracy biura. 

WSZYSCY KANDYDACI POZA REJESTRACJĄ W SYSTEMIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ DOKUMENTY DO 8 PAŹDZIERNIKA. 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się:

 • TERMIN ZOSTANIE PODANY WKRÓTCE

Informacji o naborze udziela Dział Rekrutacji

tel. 32 257 7058 (w godz. 7:30-14:30)

e-mail: rekrutacja@ue.katowice.pl

Adres korespondencyjny: ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice

Treść uchwały rekrutacyjnej: Uchwała nr 60/2019/2020 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na I rok kształcenia w roku akademickim 2020/2021