Przejdź do menu Przejdź do treści
studenci i napis rekrutacja

 

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

 

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

31.07 (godz. 00:00) - 01.09.2023 (godz. 14.00) - rejestracja w systemie IRK

28.08 - 01.09.2023 - składanie dokumentów w Dziale Rekrutacji (2/18 CNTI (u. Bogucicka 5, Katowice), od poniedziałku do piątku: 8.00 - 14.00)

 • wraz z dokumentami kandydat może złożyć wniosek o dostosowanie zasad i trybu rozmowy kwalifikacyjnej do stopnia i rodzaju posiadanej niepełnosprawności; termin składania wniosków upływa 01.09.2023
 • Rektor w uzasadnionych przypadkach, na indywidualny wniosek kandydata, może podjąć decyzję o dostarczaniu skanów dokumentów w formie elektronicznej, za pomocą internetowego systemu rejestracji kandydatów. Termin składania wniosków o dostarczenie dokumentów w formie elektronicznej upływa 25.08.2023. Skan podpisanego przez kandydata wniosku należy przesłać mailem na adres: anna.maniura@uekat.pl

19.09.2023 - rozmowy kwalifikacyjne

do 25.09.2023 - ogłoszenie wyników rekrutacji 

 

Wymogi formalne

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w formie wydruku z internetowego systemu rekrutacji (IRK);
 • CV naukowe wg wzoru PL/EN [kliknij, aby pobrać];
 • list aplikacyjny zawierający opis predyspozycji i motywacji do podjęcia pracy naukowej;
 • dyplom ukończenia studiów magisterskich wraz z suplementem lub innym dokumentem określającym program kształcenia, lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim (do czasu dostarczenia dyplomu) wraz z dokumentem określającym program kształcenia
 • konspekt projektu badawczego zawierający: temat, jasno zidentyfikowaną lukę badawczą, obszar badawczy, problem i cel badawczy, metody badawcze oraz wykaz literatury. Konspekt powinien zawierać wstępny plan, spodziewane korzyści z badań oraz harmonogram prac nad rozprawą. Wersję wydrukowaną konspektu należy złożyć z pozostałymi wymaganymi dokumentami, natomiast wersję elektroniczną załączyć w systemie IRK;
 • ­­­­­­­dokumenty poświadczające znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2: dyplom ukończenia studiów lub certyfikat. W przypadku kandydatów na program w języku angielskim dokumenty te muszą poświadczać znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2. 

Ponadto kandydat do Szkoły Doktorskiej może przedstawić:

 • wykaz publikacji i innych osiągnięć naukowo-badawczych wraz z dokumentami poświadczającymi te osiągnięcia (w przypadku publikacji: kserokopia stron potwierdzających tytuł czasopisma/monografii/podręcznika, nazwisko autora, recenzentów, komitet wydawniczy, spisu treści i całego artykułu/rozdziału, w przypadku udziału w konferencji naukowej: zaświadczenie organizatora o uczestnictwie w konferencji naukowej z uwzględnieniem formy uczestnictwa, terminem, miejscem konferencji oraz tytułem wystąpienia;
 • dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje istotne z punktu widzenia planowanej pracy doktorskiej;
 • list rekomendacyjny od pracownika badawczego lub badawczo-dydaktycznego mającego doświadczenie we współpracy naukowo-badawczej z kandydatem, wskazujący charakter i formę tej współpracy.

Kandydaci z zagranicznym dyplomem

Do kandydatów, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów na uczelni poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie mają odpowiednio art. 326 oraz 327 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z zastrzeżeniem, że:

1) w przypadku dyplomów dających prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia wydająca dyplom, kandydat składa poświadczone przez Uniwersytet lub notarialnie za zgodność z oryginałem kopie zalegalizowanego lub opatrzonego klauzulą apostille dyplomu oraz suplementu lub innego dokumentu określającego program kształcenia,

2) w przypadku dyplomów lub dokumentów, poświadczających ukończenie studiów wyższych za granicą, sporządzonych w innym języku niż język angielski lub polski, od kandydata wymaga się dodatkowo przedstawienia tłumaczenia uwierzytelnionego na język polski albo angielski.

3) w przypadku braku dokumentów, o których mowa w pkt 1 kandydat jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o dostarczeniu zalegalizowanych lub opatrzonych apostille dokumentów w terminie do 20 lipca 2023 r. Wzór oświadczenia do pobrania tutaj [kliknij, aby pobrać].

Ważne informacje 

Kandydat jest zobowiązany złożyć komplet dokumentów o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w terminie zawartym w ogłoszeniu rekrutacyjnym. Dokumenty złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. W przypadku dokumentów wysłanych pocztą, przez datę złożenia dokumentów rozumie się datę wpływu dokumentów do uniwersytetu.

UWAGI: Dokumenty powinny zostać złożone w plastikowej „koszulce”, a konspekt bez strony tytułowej.

Zasady przyjęć do Szkoły Doktorskiej

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

Kandydat może w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskać maksymalnie 100 punktów, w tym z tytułu oceny:

 1. zgodności wykształcenia z dyscyplinami naukowymi, w których realizowany jest program kształcenia w Szkole Doktorskiej – maksymalnie 10 punktów;
 2. dorobku naukowego – maksymalnie 10 punktów;
 3. konspektu projektu badawczego – maksymalnie 30 punktów;
 4. rozmowy kwalifikacyjnej – maksymalnie 45 punktów;
 5. listu rekomendacyjnego – 5 punktów.

 W przypadku oceny zgodności  wykształcenia kandydat może uzyskać za zgodność:

 1. wykształcenia wyższego – maksymalnie 8 punktów;
 2. wykształcenia uzupełniającego – maksymalnie 2 punkty.

 W przypadku oceny dorobku naukowego kandydat może uzyskać za:

 1. publikacje – maksymalnie 5 punktów;
 2. udział w projektach naukowo-badawczych – maksymalnie 2 punkty;
 3. udział w konferencjach naukowych – maksymalnie 2 punkty;
 4. inne aktywności naukowo-badawcze – maksymalnie 1 punkt.

W przypadku oceny konspektu kandydat może uzyskać za:

 1. sformułowanie problemu badawczego, w tym jego oryginalności i aktualności oraz osadzenia teoretycznego w literaturze przedmiotu – maksymalnie 18 punktów;
 2. proponowany sposób rozwiązania problemu badawczego, w tym metodyki oraz harmonogramu prac nad rozprawą – maksymalnie 12 punktów.

W przypadku oceny rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może uzyskać za:

 1. motywację i kompetencje do podjęcia pracy naukowej – maksymalnie 25 punktów;
 2. znajomość problematyki badawczej, właściwej dla wskazanej przez kandydata dyscypliny– maksymalnie 20 punktów.

Postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna powoływana przez Rektora w terminie do końca lutego, 2023. Podstawą przyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest liczba punktów uzyskana przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym, jednak nie mniejsza niż 50% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów. Minimalną liczbę punktów kwalifikującą do przyjęcia ustala Komisja Rekrutacyjna.

Od decyzji o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

Limity miejsc na pierwszy rok kształcenia w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2023/2024 w rekrutacji uzupełniającej:

 • na programy w języku polskim (ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości) - 4 miejsca
 • na programy w języku angielskim (Ph.D. in Economics and Finance and Ph.D. in Management) - 5 miejsc

Kontakt

Anna Maniura

Kierownik Działu
Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
 • rekrutacja do Szkoły Doktorskiej
 • rekrutacja i obsługa kandydatów zagranicznych na studia I i II stopnia
Dołącz do nas

Nasi partnerzy