Wnioski do Planu Wydawniczego 2015


Wydawnictwo rozpoczęło przyjmowanie zgłoszeń publikacji przewidywanych do wydania w 2015 r. (formularz w załączeniu) w terminie do dnia 25 listopada 2014.

Prosimy o przesłanie oryginałów formularzy na adres Wydawnictwa, a także wersji elektronicznej na adres e-mail: wydawnictwo@ue.katowice.pl.

Jednocześnie informujemy, iż od nowego roku przestaje obowiązywać plan na 2014 rok.
Wszystkie pozycje niezłożone w Wydawnictwie do końca bieżącego roku nie będą realizowane.

Wnioski dotyczące czasopism: „Studia Ekonomiczne” Wydziałowe i „Journal of Economics and Management” należy kierować do właściwych Komitetów Redakcyjnych do dnia 12 listopada, a zbiorcze zestawienia poszczególnych Komitetów Wydziałowych, zaopiniowane przez Redaktorów Naczelnych czasopism, do dnia 10 grudnia do Wydawnictwa.

Prace naukowe finansowane ze środków koniecznych do rozliczenia do końca 2015 roku należy złożyć w Wydawnictwie do dnia 15 czerwca 2015.