Cykl wydawniczy

Autorzy planujący wydanie publikacji naukowej w Wydawnictwie UE* powinni zapoznać się z przebiegiem cyklu wydawniczego, zamieszczonego w poniższej tabeli. Równocześnie informujemy, że kosztorys wydawniczy przygotowujemy indywidualnie (należy podać rodzaj pracy, objętość wydawniczą oraz nakład).

 

1.

Wnioski do Planu Wydawniczego na kolejny rok kalendarzowy należy składać w listopadzie roku poprzedzającego.

 

Plan Wydawniczy jest opiniowany przez Komitet Redakcyjny, zatwierdzany przez Prorektora właściwego ds. Nauki i prezentowany na stronie internetowej Wydawnictwa.

 

Wniosek wydawniczy

 

 

Plan Wydawniczy

2.

Inicjatywę autorską wraz z Kartą książki należy złożyć najpóźniej na 5 dni przed posiedzeniem Komitetu Redakcyjnego. Zawierają one m.in.:

 • szczegółowe informacje o publikacji,
 • listę proponowanych recenzentów (co najmniej trzech),
 • wskazanie źródeł finansowania (potwierdza Biuro Badań i Projektów Naukowych).
 

Wzory inicjatyw:

 

3.

 

Decyzja Komitetu Redakcyjnego

 

Akceptacja inicjatywy
i wyznaczenie recenzentów lub skierowanie do wyjaśnień

4.

Złożenie materiałów w Wydawnictwie:

 • wydruk publikacji dla recenzenta i do akt wydawniczych,
 • wersja elektroniczna (dla celów obliczenia objętości w ark. wyd).
 

Nakłady wydawnicze reguluje Zarządzenie Rektora nr 9/22

5.

Etap recenzyjny (może trwać do 3 miesięcy)

 • wysyłka materiału do recenzji,
 • przekazanie recenzji Autorowi.

Dokonanie poprawek i pisemna odpowiedź Autora na uwagi zawarte w recenzji (czas do 3 miesięcy):

 • złożenie pracy po poprawkach do Wydawnictwa,
 • zawarcie umowy wydawniczej z Autorem.
 

 

Procedura recenzowania

 

Odpowiedź Autora/Redaktora Naukowego na recenzję

6.

Etap redakcji i składu (może trwać do 3 miesięcy):

 • redagowanie treści – konsultacje Autor–Redaktor,
 • skład tekstu po redakcji,
 • korekta redakcyjna i autorska,
 • opracowanie projektu okładki, nadanie nr ISBN,
 • akceptacja całości materiału do druku.
 

Podstawowe wymagania redakcyjne

Basic editorial requirements

Zatwierdzenie zmian
w publikacji

7.

Zlecenie druku:

 • druk (ok. 10 dni roboczych),
 • dostawa wydrukowanego nakładu do magazynu Wydawnictwa.
 

Drukarnie wybierane są na dany rok akademicki w trybie przetargu nieograniczonego

8.

Dystrybucja:

 • umieszczenie w ofercie wydawniczej na stronie internetowej Wydawnictwa,
 • odbiór egzemplarzy autorskich, przekazanie obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych,
 • przekazanie do Księgarni Uczelnianej i panelu internetowego.
 

Nowości wydawnicze

Nasi Autorzy

 

Księgarnia Prawnicza
Katowice

Księgarnia PWN

Ibuk

Booksbox

 

* Uchwałą Senatu Uczelni nr 17/2019/2020 z dnia 24 października 2019 r. został przyjęty Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Zgodnie z § 13 Uniwersytetowi przysługuje prawo pierwszeństwa opublikowania utworu naukowego Pracownika, wykonanego w ramach stosunku pracy.

Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 17/2019/2020 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 24 października 2019 roku

Liczba składanych egzemplarzy zależy od liczby wymaganych recenzji (plus jeden egz. do akt):

 • podręcznik dydaktyczny (wymagana jedna recenzja opisowa), 
 • monografie naukowe (w tym z badań statutowych, grantów itp.) oraz materiały konferencyjne (jedna recenzja opisowa), 
 • monografie na stopień naukowy, tzw. promocyjne (jedna recenzja opisowa lub dwie w przypadku prac o charakterze interdyscyplinarnym; finansowanie drugiej recenzji zapewnia Autor),
 • „Studia Ekonomiczne”, „Journal of Economics and Management”, „Multiple Criteria Decision Making” (double-blind review – dwie niezależne recenzje do każdego artykułu).

Objętość prac:

 • monografie na stopień naukowy, tzw. promocyjne (do 10 arkuszy wydawniczych finansuje Uczelnia ze środków dydaktycznych, Autor zapewnia finansowanie dodatkowych arkuszy, tzw. przekroczenia objętości),
 • czasopisma: poszczególne artykuły naukowe: 0,5–1,0 arkusza wydawniczego (zatwierdzają Komitety Redakcyjne czasopism naukowych).

Dodruki podręczników (bez żadnych zmian w treści):

 • po wyczerpaniu się nakładu egzemplarzy papierowych Autor może złożyć pisemny wniosek do Komitetu Redakcyjnego o wykonanie dodruku pracy z propozycją nakładu – opiniuje Redaktor Naczelny Wydawnictwa.

II i kolejne wydania podręczników (uzupełnione lub poprawione):

 • bez zmian w zespole autorskim (w tym samym składzie),
 • bez ponownej recenzji, jeśli poprawki w treści nie naruszają pierwotnej struktury pracy i nie przekraczają 10-15% zawartości (wynikają np. ze zmian w ustawodawstwie),
 • w przypadku, gdy od daty pierwszego wydania upłynęło więcej niż 5 lat, praca jest wysyłana do ponownej recenzji (także gdy zakres poprawek jest niewielki).