Cykl wydawniczy

Autorzy planujący wydanie publikacji naukowej w Wydawnictwie UE* powinni zapoznać się z przebiegiem cyklu wydawniczego, zamieszczonego w poniższej tabeli. Równocześnie informujemy, że kosztorys wydawniczy przygotowujemy indywidualnie (należy podać rodzaj pracy, objętość wydawniczą oraz nakład).

 

1.

Wnioski do Planu Wydawniczego na kolejny rok kalendarzowy należy składać w listopadzie roku poprzedzającego.

 

Plan Wydawniczy jest opiniowany przez Komitet Redakcyjny, zatwierdzany przez Prorektora właściwego ds. Nauki i prezentowany na stronie internetowej Wydawnictwa.

 

wniosek wydawniczy

 

 

Plan Wydawniczy

2.

Inicjatywę autorską wraz z Kartą książki należy złożyć najpóźniej na 5 dni przed posiedzeniem Komitetu Redakcyjnego. Zawierają one m.in.:

- szczegółowe informacje o publikacji

- listę proponowanych recenzentów (co najmniej trzech),

- wskazanie źródeł finansowania (potwierdza Biuro Badań

i Projektów Naukowych).

wzory inicjatyw:

podręcznik

monografia naukowa

monografia promocyjna

materiały konferencyjne

3.

 

Decyzja Komitetu Redakcyjnego

 

akceptacja inicjatywy
i wyznaczenie recenzentów lub skierowanie do wyjaśnień

4.

Złożenie materiałów w Wydawnictwie

- wydruk publikacji dla recenzenta i do akt wydawniczych,

- wersja elektroniczna (dla celów obliczenia objętości w ark. wyd).

nakłady wydawnicze reguluje Zarządzenie Rektora nr 100/16

5.

Etap recenzyjny (może trwać do 3 miesięcy)

- wysyłka materiału do recenzji,

- przekazanie recenzji Autorowi.

Dokonanie poprawek i pisemna odpowiedź Autora na uwagi zawarte w recenzji (czas do 3 miesięcy)

- złożenie pracy po poprawkach do Wydawnictwa,

- zawarcie umowy wydawniczej z Autorem.

 

procedura recenzowania

 

odpowiedź Autora/Redaktora Naukowego na recenzję

6.

Etap redakcji i składu (może trwać do 3 miesięcy):

- redagowanie treści – konsultacje Autor-Redaktor,

- skład tekstu po redakcji,

- korekta redakcyjna i autorska,

- opracowanie projektu okładki, nadanie nr ISBN,

- akceptacja całości materiału do druku.

wymogi redakcyjne

 

wymagania techniczne

 

zatwierdzenie zmian
w publikacji

7.

Zlecenie druku

- druk (ok. 10 dni roboczych),

- dostawa wydrukowanego nakładu do magazynu Wydawnictwa.

Drukarnie wybierane są na dany rok akademicki w trybie przetargu nieograniczonego

8.

Dystrybucja

- umieszczenie w ofercie wydawniczej na stronie internetowej Wydawnictwa,

- odbiór egzemplarzy autorskich, przekazanie obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych,

- przekazanie do Księgarni Uczelnianej i panelu internetowego.

Nowości wydawnicze

Nasi Autorzy

 

Księgarnia PWN

Ibuk

 

* uchwałą Senatu Uczelni nr 37/2014/2015 z dnia 26 marca 2015 r. został przyjęty Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Zgodnie z § 13 Uniwersytetowi przysługuje prawo pierwszeństwa opublikowania utworu naukowego Pracownika, wykonanego w ramach stosunku pracy.

https://bip.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/Uchwa%C5%82a_37_2014_2015.doc

Liczba składanych egzemplarzy zależy od liczby wymaganych recenzji (plus jeden egz. do akt):

  • podręcznik dydaktyczny (wymagana jedna recenzja opisowa), 
  • monografie naukowe (w tym z badań statutowych, grantów, itp.) oraz materiały konferencyjne (jedna recenzja opisowa), 
  • monografie na stopień naukowy, tzw. promocyjne (jedna recenzja opisowa lub dwie w przypadku prac o charakterze interdyscyplinarnym. Finansowanie drugiej recenzji zapewnia Autor),
  • „Studia Ekonomiczne”, „Journal of Economics and Management”, „Multiple Criteria Decision Making” (double-blind review - dwie niezależne recenzje do każdego artykułu,).

Objętość prac:

  • monografie na stopień naukowy, tzw. promocyjne (do 10 arkuszy wydawniczych finansuje Uczelnia ze środków dydaktycznych, Autor zapewnia finansowanie dodatkowych arkuszy, tzw. przekroczenia objętości),
  • czasopisma: poszczególne artykuły naukowe: 0,5–1,0 arkusza wydawniczego (zatwierdzają Komitety Redakcyjne czasopism naukowych).

Dodruki podręczników (bez żadnych zmian w treści):

  • po wyczerpaniu się nakładu egzemplarzy papierowych Autor może złożyć pisemny wniosek do Komitetu Redakcyjnego o wykonanie dodruku pracy z propozycją nakładu - opiniuje Redaktor Naczelny Wydawnictwa.

II i kolejne wydania podręczników (uzupełnione lub poprawione):

  • bez zmian w zespole autorskim (w tym samym składzie),
  • bez ponownej recenzji, jeśli poprawki w treści nie naruszają pierwotnej struktury pracy i nie przekraczają 10-15% zawartości (wynikają np. ze zmian w ustawodawstwie),
  • w przypadku gdy od daty pierwszego wydania upłynęło więcej niż 5 lat praca jest wysyłana do ponownej recenzji (także gdy zakres poprawek jest niewielki).