Przejdź do menu Przejdź do treści

Zadania Wydawnictwa

Działalność Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wpisuje się w naukowy obieg informacji. Jej przedmiotem jest obsługa procesu produkcji wydawniczej w pełnym zakresie. Harmonogram prac wyznacza roczny Plan Wydawniczy, opracowany na podstawie propozycji Autorów. Plan zawiera szacunkową liczbę publikacji w danym roku kalendarzowym, wysokość nakładów oraz wstępne terminy składania tekstów.

Publikacjami Wydawnictwa są:
podręczniki akademickie,
monografie naukowe,
czasopisma naukowe,
– inne materiały promujące i wspomagające uczelnię.

Pracami Wydawnictwa kieruje Redaktor Naczelny. Koordynuje pracę Zespołu, nadzoruje przebieg cyklu wydawniczego i współprace zewnętrzne. Odpowiada za terminową realizację zadań i zapewnienie struktury finansowej. Wydawnictwo podlega merytorycznie i służbowo Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej. Funkcje doradcze pełnią:
- Komitet Redakcyjny Wydawnictwa,
- Komitety czasopism naukowych.

Wydawnictwo jest członkiem ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych z siedzibą w Lublinie, zrzeszającego liczne grono wydawców akademickich. Celem Stowarzyszenia jest praca dla dobra polskiej nauki i szkolnictwa wyższego przez podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju wydawnictw szkół wyższych, dbałość o profesjonalizm i prestiż zawodu wydawcy poprzez stałe podnoszenie wiedzy zawodowej. SWSW reprezentuje stanowisko wydawców akademickich wobec podmiotów zewnętrznych czy instytucji państwowych, angażując się m.in. w prace Polskiej Izby Książki (Sekcja Wydawców Akademickich i Naukowych) oraz Komisji ds. Wydawnictw Naukowych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca