Podręczniki

Wspierając proces dydaktyczny, Wydawnictwo publikuje podręczniki akademickie dostosowane do oferowanych na Uczelni kierunków kształcenia:

Kolegium Ekonomii
Kolegium Finansów
Kolegium Informatyki i Komunikacji
Kolegium Zarządzania
Handbooks In English

Sprzedaż podręczników prowadzą:

Monografie

Wiodącą część produkcji wydawniczej stanowią monografie naukowe – promocyjne oraz statutowe – prezentujące wyniki najnowszych, innowacyjnych badań prowadzonych przez pracowników i współpracowników Uniwersytetu. Powstały serie wydawnicze dedykowane prezentacji dokonań młodych naukowców oraz osiągnięć uznanych zespołów badawczych, przynależnych dyscyplinom ekonomicznym. Otwarcie tej ścieżki publikacji wsparło promocję działań naukowo-badawczych Uczelni w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Umiędzynarodowieniu służą coraz liczniej wydawane monografie naukowe w języku angielskim.

Asortyment monografii naukowych oferują:
W zakładce Nasi Autorzy znajduje się szczegółowa lista Autorów i tytułów wydanych przez nasze Wydawnictwo.