Podręczniki

Wydawnictwo wspomaga proces dydaktyczny zapewniając studentom naszego Uniwersytetu, jak również innych uczelni ekonomicznych, podręczniki akademickie i dydaktyczne przygotowywane przez wybitnych specjalistów. Wszystkie podręczniki są recenzowane przez samodzielnych pracowników naukowych z innych ośrodków akademickich. W zakładce Nasi Autorzy znajduje się lista autorów i tytułów wydanych przez nasze Wydawnictwo.

Monografie

Struktura produkcji wydawniczej wyraźnie wskazuje na to, iż Wydawnictwo ma przede wszystkim charakter naukowy, bowiem średnio na 100% wydanych książek aż 75% to monografie. Dużą grupę tych publikacji stanowią prace promocyjne na stopień naukowy (habilitacyjne i profesorskie) oraz monografie naukowe sponsorowane całkowicie lub częściowo przez środki uzyskane przez pracowników na różnego typu badania, jak również przez Wydawnictwo. Wprowadzenie serii wydawniczych dotyczących publikowania prac będących wynikiem prowadzonych badań umożliwiło prezentację swoich dokonań młodym pracownikom, jak również zespołom naukowo-badawczym kierowanym przez wybitnych specjalistów z danej dziedziny. Otwarcie tej ścieżki od kilku lat bardzo wzmocniło promocję dokonań naukowo-badawczych Uczelni w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Umiędzynarodowieniu służą coraz częściej wydawane monografie naukowe w języku angielskim. W zakładce Nasi Autorzy znajduje się lista autorów i tytułów wydanych przez nasze Wydawnictwo.