Nowości wydawnicze

Celem monografii jest pokazanie skali oraz kierunku zmian zachodzących w otaczającym świecie w aspekcie społecznym i ekonomicznym w pierwszym dwudziestoleciu XXI wieku. Metodykę badań stanowią wybrane narzędzia statystyczne i ekonometryczne.... [Więcej]
Na cele główne monografii składają się wskazanie, zdefiniowanie i usystematyzowanie kategorii wartości dochodowej przedsiębiorstwa, skorygowanej o ryzyko działalności gospodarczej w ujęciu stochastycznym jako wiarygodnego kryterium decyzyjnego... [Więcej]
Celami niniejszej monografii są zebranie i uporządkowanie wiedzy, doświadczeń, badań na temat sprawiedliwej transformacji wraz ze sformułowaniem rekomendacji strategicznych dla polskich regionów węglowych. To próba syntetycznego wglądu w... [Więcej]
Niniejsza monografia prezentuje zagadnienia z zakresu ekonomii miejskiej i ekonomii sektora publicznego, a w warstwie metodyki badań stanowi próbę wykorzystania i rozwijania narzędzi stosowanych w ekonomii eksperymentalnej. W ramach rozważań omówiono... [Więcej]
W ramach rozważań prowadzonych na kartach niniejszej monografii poddano krytycznej analizie istniejące modele mobilności i skonfrontowano je z wynikami badań, które były prowadzone w poprzednich latach, zwłaszcza w trudnym okresie pandemicznym.... [Więcej]
Cel rozważań podjętych w ramach niniejszej monografii koncentruje się na zidentyfikowaniu oraz ocenie długookresowych skutków pandemii dla gospodarki światowej. W szczególności przedmiotem analizy uczyniono działania i procesy neutralizujące... [Więcej]
W niniejszej monografii w ramach przedmiotowych rozważań określono trzy komponenty: zakres badań – ubezpieczenia społeczne łącznie z ubezpieczeniami brackimi, granice terytorialne – górnośląska część województwa śląskiego, a także ramy chronologiczne... [Więcej]
Celem głównym monografii jest przedstawienie znaczenia aktywności zawodowej, zwłaszcza pracy zarobkowej, dla jakości życia Polaków. Ze względu na kompleksowość i złożoność oraz wielowymiarowość tych kategorii, a także ich wzajemne powiązania, w... [Więcej]
Problematyka pracy zdalnej, jako nowego i dynamicznie rozwijającego się zjawiska na polskim rynku pracy, jest podejmowana przez autorów wciąż w nielicznym zakresie – niniejsza monografia ma uzupełnić tę badawczą lukę w literaturze. Cel poznawczy... [Więcej]
Celem prowadzonych w rozważań w niniejszej monografii jest prezentacja interdyscyplinarności problematyki corporate governance, a w tym przedstawienie wybranych problemów dotyczących efektywności mechanizmów nadzoru, zwiększających szanse na... [Więcej]