Nowości

Aktualności

Statystyka opisowa i matematyczna z arkuszem kalkulacyjnym Excel. Wydanie II poprawione (podręcznik)

Przedstawiany podręcznik ma służyć jako pomoc w korzystaniu z arkusza kalkulacyjnego w trakcie poznawania wybranych statystycznych metod opisu i analizy danych. Zakłada się, że korzystający z podręcznika zna podstawy obsługi komputera i przynajmniej... [Więcej]


Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Kierunki rozwoju relacji jednostek kultury z otoczeniem (monografia)

Celem publikacji jest identyfikacja oraz ocena kierunków rozwoju relacji zachodzących pomiędzy wybranymi jednostkami kultury w Polsce a szeroko pojętym otoczeniem biznesowym. Jego realizację oparto na bogatych źródłach literaturowych,... [Więcej]


Dynamiczne modele specjalne Nowej Ekonomii Geograficznej (monografia)

Głównym celem monografii jest przedstawienie wybranych elementów metodyki Nowej Ekonomii Geograficznej w ujęciu ilościowym, w szczególności dynamicznym i stochastycznym, a także uogólnienie metodologii analiz czasowo-przestrzennych o elementy... [Więcej]


Transparentność rachunku wyniku z operacji funduszu inwestycyjnego – ujęcie teoretyczne i propozycja pomiaru (monografia)

Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów, poprzedzonych wprowadzeniem a zakończonych podsumowaniem. W rozdziale pierwszym przedstawiono koncepcję transparentności i jej związki z innymi koncepcjami, takimi jak teoretyczne koncepcje finansów... [Więcej]


Dynamiczne zdolności marketingowe organizacji. Koncepcja i wybrane obszary zastosowań (monografia)

Praca składa się z czterech rozdziałów: dwa pierwsze opierają się na krytycznym przeglądzie literatury, a dwa ostatnie na wynikach badań bezpośrednich. W rozdziale I przedstawiono ramy teoretyczne koncepcji dynamicznych zdolności. Nacisk położono... [Więcej]


Politykowanie organizacyjne. Treść, proces, kontekst i efekty (monografia)

Publikacja składa się z czterech obszernych rozdziałów. W rozdziale I przedstawiono tradycyjną perspektywę traktującą przedsiębiorstwo jako system polityczny. O ile rozważania w rozdziale I odnosiły się do istoty i treści politykowania... [Więcej]


Innowacyjna gospodarka, innowacyjne organizacje, innowacyjni ludzie (monografia)

Celem niniejszej publikacji jest próba odpowiedzi m.in. na następujące pytania: co warunkuje rozwój innowacyjnej gospodarki i innowacyjnych przedsiębiorstw, jakie są szanse i zagrożenia wynikające z szybkiego generowania, absorpcji i dyfuzji wiedzy... [Więcej]