Nowości

Aktualności

Rachunkowość małych przedsiębiorstw. Wydanie III uaktualnione (podręcznik)

Podręcznik jest przede wszystkim adresowany do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Finanse i rachunkowość, posiadających już odpowiedni zasób wiedzy z podstaw rachunkowości i rachunkowości finansowej. Z tego względu... [Więcej]


Długowieczność – modelowanie i analiza ryzyk (monografia)

Starzenie się populacji jest powszechnie uważane za wyzwanie dla przyszłości systemów bezpieczeństwa gospodarczego i społecznego. Niniejsza monografia została poświęcona zagadnieniom długowieczności oraz ich konsekwencjom ekonomicznym i finansowym w... [Więcej]


Zachowania finansowe gospodarstw domowych (monografia)

Monografia koncentruje się na problematyce nowego, rozwijającego się nurtu badawczego finansów behawioralnych, ukierunkowanego w szczególności na finanse osobiste. W rozważaniach przyjęto holistyczne podejście do identyfikacji i analizy zachowań... [Więcej]


Regionalne zróżnicowanie wykorzystania zasobów pracy – bariery, implikacje (monografia)

Monografia prezentuje wyniki szeroko zakrojonych analiz porównawczych w zakresie oceny kondycji regionalnych rynków pracy, stosując podział terytorialny, zgodny z klasyfikacją NUTS 1, ze szczególnym uwzględnieniem regionu południowego i wschodniego... [Więcej]


Zmiany zakresu informacyjnego raportów finansowych i niefinansowych (monografia)

Monografia, przyjmując perspektywę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, prezentuje zagadnienia takie jak sfera regulacyjna i zakres informacyjny sprawozdawczości finansowej czy problematyka raportowania danych finansowych i niefinansowych przed... [Więcej]


Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR. Dobre praktyki (Monografia)

W niniejszej monografii w warstwie teoretycznej skoncentrowano się na wskazaniu wielowymiarowości działań inicjowanych przez spółki należące do różnych sektorów w kontekście raportowania CSR. Część praktyczną zaś poświęcono wyróżnieniu obszarów,... [Więcej]


Miasta przyjazne seniorom (Monografia)

W monografii wpisującej się w dyscypliny logistyki i demografii podjęto rozważania nad dostosowaniem miast do potrzeb seniorów, koncentrując się na zadaniach przynależnych lokalnym władzom i interesariuszom, z uwzględnieniem kwestii społecznych,... [Więcej]