Nowości wydawnicze

Zbiór zadań stanowi pomoc dydaktyczną w nauczaniu i studiowaniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Jego treść została dopasowana do zakresu wykładu Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, znajdującego się w... [Więcej]
Zbiór ćwiczeń z rachunku wyników prezentuje zagadnienia dotyczące uznawania i ewidencji kosztów oraz przychodów podporządkowanych zasadom i możliwościom ustalania wyniku finansowego. Całość opracowania została podzielona na cztery rozdziały. W... [Więcej]
Zbiór zadań obejmuje zagadnienia rachunkowości finansowej jednostek gospodarczych, uwzględniając regulacje ustawy o rachunkowości, a także wybrane regulacje prawa podatkowego i handlowego. Jego treść dostosowana jest do wykładu z rachunkowości... [Więcej]
Przedmiotem niniejszej monografii jest wydawany w Katowicach tygodnik „Gość Niedzielny” z pierwszego okresu wydawniczego przypadającego na lata 1923-1939. Publikacja – w zamierzeniu o charakterze historycznym, teologicznym i prasoznawczym – ma... [Więcej]
Tematyka niniejszej monografii koncentruje się na problemach jakości rozwiązań technicznych, systemów informatycznych i portali internetowych. Jako cel rozważań obrano prezentację i krytyczną ocenę metod zarządzania jakością, standardów i technik... [Więcej]
Celem publikacji – stanowiącej pokłosie VIII Ogólnopolskiej Konferencji „Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Strategie rozwoju jednostek kultury w kontekście trendów występujących w ich otoczeniu”, zorganizowanej w listopadzie 2021 r. przez mgr.... [Więcej]
Niniejsza monografia jest efektem cyklicznie organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach konferencji „Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej”, która odbyła się w październiku 2021 r. W ramach rozważań zaprezentowano aktualne... [Więcej]
W monografii dokonano próby transferu pojęć i koncepcji dotyczących narcyzmu klinicznego na narcyzm organizacyjny. Przedstawiono wyniki analiz bibliometrycznych oraz kwerendy polsko- i obcojęzycznych publikacji zorientowanych na identyfikację... [Więcej]
Celem niniejszej monografii jest zbadanie wybranych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarki światowej w pierwszym okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w obszarze handlu międzynarodowego, międzynarodowego transferu kapitału w formie... [Więcej]
Cel pracy stanowi wieloaspektowa identyfikacja uwarunkowań procesów innowacyjnych we współczesnej gospodarce, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i empirycznym, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji społecznych, przejawów platformizacji gospodarki... [Więcej]