Nowości wydawnicze

Cel niniejszej monografii stanowi zaprezentowanie spojrzenia wybranych współczesnych ekonomistów, reprezentujących zarówno podejście liberalne, jak i kompromisowe, na ubóstwo i nierówności społeczne. Publikacja jest pracą przeglądową i składa się z... [Więcej]
Druga część podręcznika Zadania z badań operacyjnych – wydanie drugie poprawione – stanowi pomoc dydaktyczną w nauczaniu informatyki ekonomicznej i analityki gospodarczej. Wśród poruszanej tematyki znajdują się metody wielokryterialne, podejmowanie... [Więcej]
Niniejszy podręcznik – wydanie drugie poprawione – stanowi pomoc dydaktyczną w nauczaniu badań operacyjnych. Składa się z dwóch tomów. Niniejsza książka stanowi część pierwszą, obejmującą zagadnienia optymalizacji liniowej i całkowitoliczbowej,... [Więcej]
Celem publikacji jest prezentacja wybranych zagadnień dotyczących wykorzystania nowych technologii i nowych mediów w komunikacji marketingowej w kontekście pandemii COVID-19. W rozważaniach poruszono kwestie: content marketingu jako narzędzia... [Więcej]
Niniejszy podręcznik traktuje o tematyce sektora publicznego i jego funkcjonowaniu w społeczeństwie. Przeznaczony jest do wykorzystania w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych, napisany z założenia w stylu narracyjnym, zawierający wyjaśnienia pojęć,... [Więcej]
Niniejsza monografia traktuje o zagadnieniach braku w zakresie edukacji, bezpieczeństwa i dobrobytu w perspektywie długowieczności. Rozważania oscylują wokół typów ryzyka związanych z ekonomią długowieczności, prezentują wielowymiarową statystyczną... [Więcej]
Podstawowym zamysłem niniejszej publikacji dotyczącej smart city jest analiza specyfiki procesów ekonomicznych i społecznych współczesnych miast, zachodzących w warunkach przełomu technicznego i technologicznego. Tym samym w monografii przyjęto trzy... [Więcej]
Analiza i modelowanie preferencji, jak również modelowanie ryzyka, to problematyka z zakresu badań operacyjnych znajdująca się na styku ekonomii, zarządzania, matematyki stosowanej i informatyki – stanowi ona przedmiot zainteresowania Autorów... [Więcej]
W niniejszej publikacji podjęto próbę opisu i analizy zagadnień związanych z rozwojem szeroko rozumianej rachunkowości w aspekcie ciągłego postępu technologicznego oraz w obliczu nieustannych zmian przepisów prawnych. Kluczowe stało się zagadnienie... [Więcej]
Rozważania prowadzone w niniejszej monografii koncentrują się na zagadnieniu, w jaki sposób miasta i regiony Europy Środkowej powinny wdrażać płynące ze świata nowe rozwiązania: idee, koncepcje, technologie, aby wzmacniać swoją rezyliencję... [Więcej]