Przejdź do menu Przejdź do treści

Nowości wydawnicze

Nowe media i technologie w komunikacji marketingowej – wybrane obszary aplikacji (monografia, e-book)

Celem niniejszej monografii, stanowiącej pokłosie IX edycji konferencji „Nowe media i technologie komunikacji marketingowej” zorganizowanej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, jest prezentacja wybranych zagadnień dotyczących wykorzystania nowych technologii i nowych mediów w komunikacji marketingowej. W centrum uwagi Autorów – studentów i doktorantów reprezentujących różne krajowe ośrodki akademickie –...
[Więcej]

Patologie w zachowaniach konsumentów na rynku usług ubezpieczeniowych (monografia, e-book)

Niniejsza monografia ma na celu zdefiniowanie i zrozumienie złożoności i wieloaspektowości patologii w zachowaniach konsumentów na tym rynku. Praca składa się z pięciu rozdziałów, wstępu i zakończenia. Rozdział I ma charakter teoretyczny i podjęto w nim próbę charakterystyki zachowań konsumentów jako punktu wyjścia rozważań na temat patologii konsumenckich. W rozdziale II scharakteryzowano rynek usług...
[Więcej]

Rynek pracy w kontekście zmian pokoleniowych i cyfryzacji (podręcznik)

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rynek pracy funkcjonujący w czasach głębokich zmian demograficznych oraz dynamicznej cyfryzacji. Za cel rozważań obrano zidentyfikowanie oraz uporządkowanie podstawowych pojęć związanych z przemianami pokoleniowymi i cyfryzacją rynku pracy. Podręcznik składa się z czterech rozdziałów. W każdym zawarte są: część, w której wyjaśnione zostały zagadnienia teoretyczne, pytania...
[Więcej]

Small area estimation ‒ model-based approach in economic research (monografia, e-book)

The main theoretical and exploratory objective of this book is to propose methods for predicting subpopulation characteristics and to analyse the properties of the predictors, taking into account the correlation between the random variables. The practical objectives include: – adapting the methods of small area estimation, a model-based approach, for economic data obtained in longitudinal surveys; – proposing and...
[Więcej]

Odporna mobilność miejska (monografia, e-book)

W zamierzeniu Autorów niniejsza publikacja ma posłużyć wypełnieniu luki w badaniach nad odpornością transportu i mobilności miejskiej. Teoretyczne znaczenie tego typu rozważań należy postrzegać w kontekście praktycznych wyzwań związanych z budowaniem odpornych miast i odpornej mobilności miejskiej. Wyniki przeprowadzonych badań przedstawiono w pięciu rozdziałach. Rozdział pierwszy poświęcono identyfikacji źródeł...
[Więcej]

Stulecie największej polskiej inflacji (monografia, e-book)

W monografii przedstawiono sytuację gospodarczą, społeczną i polityczną Polski po odzyskaniu niepodległości i problemy związane z ustabilizowaniem finansów. Pierwszy rozdział stanowi wprowadzenie w teoretyczne uwarunkowania funkcjonowania pieniądza i zawiłości inflacji, przy ukazaniu różnych teorii dotyczących tego zjawiska. W rozdziale drugim omawia się problemy gospodarcze, społeczne i polityczno-ustrojowe, które...
[Więcej]

Instrumenty opodatkowania bezpośredniego ludności i podmiotów gospodarczych. Podatek dochodowy od osób prawnych. Materiały do wykładu i ćwiczeń (podręcznik)

Podręcznik stanowi oryginalne, całościowe opracowanie dotyczące funkcjonowania podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do podmiotów gospodarczych. W ciekawy i przystępny sposób umożliwia Czytelnikowi nabycie wiedzy oraz wykształcenie umiejętności poprawnego odczytywania i rozumienia konstrukcji tego podatku określonej w ustawie podatkowej. W podręczniku na tle ogólnych rozważań dotyczących podatków...
[Więcej]

Just transition of coal regions in Poland. Impulses, contexts and strategic recommendations (monografia, e-book)

The goals of this monograph include collecting and organizing knowledge, experience and studies related to just transition, and formulating strategic recommendations for Poland’s coal regions. It is an attempt at providing a synthetic insight into the multi-contest situations within these areas, and indicating their specificity and diversity. The complexity of the addressed issue determines the structure of the...
[Więcej]

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w gospodarce nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego. Studium badawczo-poznawcze (monografia, e-book)

Niniejszą monografię poświęcono prezentacji innowacyjnego modelu procedury wykorzystania nowych mediów w gospodarce nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego (JST). Założenie, iż niezbędne stają się modernizowanie sposobów zarządzania w samorządzie i wprowadzenie najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarce zasobami mieszkaniowymi, potwierdziły analiza i krytyka piśmiennictwa,...
[Więcej]

Zasobowe uwarunkowania zdolności internacjonalizacyjnej przedsiębiorstw. Wiedza. Relacje. Kultura (monografia, e-book)

Niniejsza monografia jest wynikiem badań naukowych zespołu Katedry Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, poszukującego odpowiedzi na pytanie, jakie zasoby są najważniejsze w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa, zmierzającym do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na krajowym i międzynarodowym rynku, oraz w jaki sposób zasoby te budują jego zdolność internacjonalizacyjną. Praca...
[Więcej]

International Service Management in the Context of Sustainable Development (monografia, e-book)

This book facilitates a harmonious convergence of the insights of distinguished scholars and practitioners who have written their chapters drawing primarily on three interconnected perspectives on sustainability and consumption. Entire publication is divided into four parts and contains selected chapters related to different aspects of service management from perspective of sustainable development and in context of...
[Więcej]

Zagrożona przyszłość miast − aspekty środowiskowe i demograficzne (monografia, e-book)

W ramach niniejszej monografii Autorzy skupili się na dwóch obszarach: zagrożenia ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie miast oraz zagrożenia pochodzenia demograficznego. Prowadzone rozważania dotyczą zagadnień takich jak m.in. miasto jako habitat kształtujący podstawy bytu człowieka, zagrożenia o charakterze egzo- i endogenicznym, scenariusze przyszłości miast zagrożonych ekologicznie, zagrożenia środowiskowe...
[Więcej]
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3