Przejdź do menu Przejdź do treści

Nowości wydawnicze

Wybrane metody i techniki analizy danych z programem Statistica (podręcznik)

W podręczniku zaprezentowano zestaw wybranych metod i technik statystycznych, które można wykorzystać w analizie danych. Publikacja składa się ze wstępu, rozdziału poświęconego organizacji danych w programie Statistica, siedmiu rozdziałów teoretyczno-praktycznych, zakończenia oraz bibliografii. Należy zaznaczyć, że autor ograniczył się do niezbędnych informacji z zakresu teorii dotyczącej zastosowanych metod...
[Więcej]

Gospodarka w dobie internacjonalizacji (monografia, e-book)

Monografia traktuje o współczesnych problemach gospodarczych, społecznych, demograficznych i ekologicznych. Podjęto próbę pokazania, na przykładzie konkretnych państw i regionów, jak funkcjonuje gospodarka w dzisiejszych realiach. Przedstawione problemy dotyczą różnych gałęzi szeroko rozumianej gospodarki, w tym ubezpieczeń, transportu, migracji, alternatywnych źródeł energii czy rynku pracy. W monografii został...
[Więcej]

The Sharing Renaissance: Insights from Research on Urban Logistics Networks (monografia, e-book)

This book is a comprehensive compendium of knowledge about the sharing economy and the impact of sharing solutions on the shaping of urban logistics networks. The publication presents the genesis and development of the sharing economy concept and also provides a taxonomy of these solutions. The monograph also presents a set of tools for effective evaluations of the sharing economy in urban areas. It is worth noting...
[Więcej]

Rozwój niskoemisyjnej logistyki w łańcuchach dostaw. Wybrane zagadnienia (monografia, e-book)

W niniejszej monografii zaprezentowano wyniki badań teoretyczno-empirycznych obejmujących analizę literatury (głównie recenzowane artykuły naukowe dotyczące koncepcji niskoemisyjnej logistyki) oraz badania ankietowe poświęcone rozwojowi niskoemisyjnej logistyki w łańcuchach dostaw. Autorzy – pracownicy Katedry Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – w poszczególnych rozważaniach zawarli...
[Więcej]

Finanse korporacji – podstawy teoretyczne i zagadnienia praktyczne (podręcznik)

Podręcznik w sposób kompleksowy prezentuje treści dotyczące skutecznych narzędzi wykorzystywanych w procesach decyzyjnych korporacji w obszarze finansów z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć teorii i praktyki. Jego celem jest przedstawienie wiedzy akademickiej i rozwiązań praktycznych niezbędnych do zrozumienia zasad podejmowania decyzji finansowych w korporacji w oparciu o racjonalne przesłanki. Podstawy...
[Więcej]

Problemy współczesnej rewizji finansowej (monografia, e-book)

Niniejsza publikacja stanowi efekt XIV Ogólnopolskich Dni Rachunkowości zorganizowanych przez Koło Naukowe Rachunkowości „Rachmistrz” działające przy Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autorami rozdziałów są studenci, przedstawiciele kół naukowych uczelni wyższych w Polsce. W monografii zostały przybliżone kwestie zmian w sprawozdawczości finansowej z podkreśleniem roli raportowania...
[Więcej]

Podstawowe składowe sprawozdań finansowych. Zbiór zadań (podręcznik)

Niniejszy zbiór zadań stanowi kompendium wiedzy o przygotowywaniu podstawowych składowych sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień. Został podzielony na rozdziały poświęcone wyodrębnionym pozycjom według prezentacji w bilansie. Materiał każdego rozdziału zwraca jednak uwagę nie tylko na wycenę i prezentację bilansową, ale również na ujęcie skutków zmian w...
[Więcej]

Media lokalne i regionalne na tle współczesnych procesów komunikacyjnych (monografia, e-book)

W niniejszej monografii podjęto próbę pokazania struktury i kierunku ewolucji mediów lokalnych i regionalnych w Polsce na tle teorii i poglądów m.in. takich autorów jak M.A. Tudor, S. Bratosin, M. Castells, N. Chomsky, E.S. Herman, R. Merton, P. Lazarsfeld, F. Capra, A.-V. Anttiroiko, Ch. Fuchs, N. Luhmann, D. Ingenhoff i M. Koelling. Wśród poruszanych w rozważaniach tematów znajdują się: charakterystyka mediów w...
[Więcej]

HR Compliance w zarządzaniu ryzykiem personalnym (monografia, e-book)

Monografia stanowi aktualne kompendium wiedzy na temat ryzyka personalnego, wnosząc wkład do nurtu badań związanych z szansami i zagrożeniami zarządzania zasobami ludzkimi. Przedmiot rozważań ujęto w czterech rozdziałach. W rozdziale pierwszym dokonano eksplikacji pojęcia ryzyka, charakteryzując je w kontekście indywidualnym, społecznym i organizacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia globalnego ryzyka w...
[Więcej]

Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań. Wydanie V poprawione i uaktualnione (podręcznik)

Niniejszy zbiór zadań poświęcono zagadnieniom rachunkowości finansowej jednostek gospodarczych, włączając w nie regulacje ustawy o rachunkowości, a także wybrane regulacje prawa podatkowego i handlowego. Jego treść dostosowana jest do wykładu z rachunkowości finansowej, prowadzonego na kierunku Finanse i rachunkowość na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Całość...
[Więcej]

Polityka kulturalna wobec wyzwań nowoczesnego społeczeństwa rynkowego: kultura – kreatywność – życie codzienne. Między polityką kulturalną a ekonomią kultury (monografia, e-book)

Niniejszą monografię poświęcono analizie dziedziny kultury jako przedmiotu polityki i ekonomii w kontekście nowoczesnego społeczeństwa rynkowego i jego głównych cech: imperializmu ekonomicznego, paternalizmu wiedzo-władzy i estetyzacji rzeczywistości społecznej. Celem pośrednim jest demitologizacja stereotypów dotyczących pojęcia kultury oraz fałszywego obrazu relacji między kulturą a polityką oraz gospodarką. W...
[Więcej]

Narzędzia statystyczne w ekonomii i biznesie (podręcznik)

Niniejszy podręcznik poświęcono tematyce przeprowadzania analiz statystycznych przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi statystycznych oraz umiejętności odpowiedniej interpretacji uzyskanych wyników. Bardzo ważny element, na który zwrócono uwagę, stanowi odpowiednia wizualizacja danych, dzięki której możliwy jest dobór odpowiednich narzędzi statystycznych umożliwiających pogłębioną analizę. Każde zagadnienie...
[Więcej]
Dołącz do nas

Nasi partnerzy