Praca a jakość życia Polaków – zmiany w okresie pandemii COVID-19 (monografia, e-book)

Celem głównym monografii jest przedstawienie znaczenia aktywności zawodowej, zwłaszcza pracy zarobkowej, dla jakości życia Polaków. Ze względu na kompleksowość i złożoność oraz wielowymiarowość tych kategorii, a także ich wzajemne powiązania, w opracowaniu skupiono się na następujących zagadnieniach: kwestiach związanych z pojęciem jakości życia oraz jej poszczególnymi aspektami, wybranych metodach i sposobach pomiaru jakości życia, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności zawodowej, zmianach sytuacji zawodowej w okresie pandemii COVID-19 w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Ważne miejsce w publikacji zajmują wyniki badań ankietowych związanych z oceną satysfakcji z pracy i czasu wolnego (jego ilości i sposobów spędzania), które ulegały zmianom w okresie pandemii. Monografia ma charakter teoretyczno-empiryczny – oprócz rozważań opartych na literaturze przedmiotu zaprezentowano wnioski z badań własnych oraz rekomendacje praktyczne, kierowane zarówno do pracodawców, pracowników, jak i instytucji i organizacji mających bezpośredni i pośredni wpływ na kształtowanie stosunków pracy w Polsce.

Autor Anna Skórska
ISBN 978-83-7875-818-1
Liczba stron 132
Format PDF
Data i miejsce publikacji Katowice, 7.11.2022
Otwarty dostęp na licencji CC BY 4.0

  Pełna wersja do pobrania