Krajowe i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej

 

 

Dydaktycznym celem podręcznika jest prezentacja ogólnych wymogów formalnych i jakościowych sprawozdawczości finansowej oraz charakterystyka każdego z pięciu elementów rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego. Odrębne rozdziały poświęcono strukturze i zawartości bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawieniu zmian w kapitale własnym oraz informacji dodatkowej. Szczególną uwagę zwrócono na nadrzędne zasady rachunkowości obowiązujące przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, oraz uplasowanie i wycenę bilansową poszczególnych pozycji sprawozdawczych.

 

Autor                     Halina Buk

ISBN                      978-83-7875-154-0

Liczba stron          215

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2014

Cena                    18,50 zł

 


Powrót do listy