Krajowe i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej

 

 

Dydaktycznym celem podręcznika jest prezentacja ogólnych wymogów formalnych i jakościowych sprawozdawczości finansowej oraz charakterystyka każdego z pięciu elementów rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego. Odrębne rozdziały poświęcono strukturze i zawartości bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawieniu zmian w kapitale własnym oraz informacji dodatkowej. Szczególną uwagę zwrócono na nadrzędne zasady rachunkowości obowiązujące przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, oraz uplasowanie i wycenę bilansową poszczególnych pozycji sprawozdawczych.

Autor Halina Buk
ISBN                       978-83-7875-154-0
Liczba stron 215
Format
170 x 240 mm
Oprawa
miękka
Rok wydania
2014Powrót do listy