Konsolidacja sprawozdań finansowych

 

 

Celami naukowo-badawczymi niniejszego opracowania są: charakterystyka możliwych do zastosowania metod konsolidacji sprawozdań finansowych według polskich regulacji prawnych oraz według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej;  przedstawienie istotnych różnic merytorycznych między jedną a drugą grupą standardów rachunkowości; ukazanie wpływu przyjętych konkretnych alternatywnych rozwiązań merytorycznych na jakość informacji ekonomicznej o grupie kapitałowej. Sformułowane cele badawcze osiągnięto sekwencyjnie w pięciu rozdziałach.