Przejdź do menu Przejdź do treści

 

IV Ogólnopolskiej Konferencji z udziałem gości zagranicznych
„Biznes w kulturze – kultura w biznesie”

pod  tytułem

„Kierunki rozwoju relacji jednostek kultury z otoczeniem”


9 listopada 2017 r., Aula CNTI, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


          IV Ogólnopolska Konferencja miała na celu ukazanie aktualnych problemów funkcjonowania jednostek kultury, w kontekście uwarunkowań turbulentnego otoczenia, w którym coraz większą uwagę skupia się wokół upowszechniania i propagowania kultury w społeczeństwie.
             Tematem przewodnim tegorocznej konferencji były kierunki rozwoju relacji jednostek kultury z otoczeniem. Punktem wyjścia do rozważań, dyskusji i analiz były cele oraz metody zarządzania relacjami, jakie podmioty sfery kulturalnej budują w swoim otoczeniu bliższym jak i dalszym. Z jednej strony relacje w działalności instytucji kultury determinują efektywność ich działania, z drugiej strony, jak każde przedsiębiorstwo są uzależnione od otoczenia, które legitymizuje jego działalność oraz umożliwia funkcjonowanie dzięki dostarczaniu niezbędnych zasobów. Celem konferencji była zatem próba dokonania analizy i oceny relacji jednostek kultury z otoczeniem, jak również identyfikacja obszarów, w których to otoczenie – bezpośrednio lub pośrednio - może kształtować sposób funkcjonowania podmiotów sfery kulturalnej. W warunkach turbulentnego otoczenia problematyka ta nabiera szczególnego znaczenia.  
            Kierunki rozwoju relacji jednostek kultury z otoczeniem były przedmiotem rozważań zarówno środowiska naukowego, jak i praktyków życia gospodarczego. W trakcie konferencji zaprezentowane zostały dwa podejścia: naukowe oraz praktyczne. Podejście naukowe uwzględniało teoretyczne aspekty budowania i utrzymywania relacji podmiotów sfery kultury z interesariuszami oraz założenia w tworzeniu kapitału relacyjnego. Z kolei podejście praktyczne pozwoliło ukazać ów problem z punktu widzenia rzeczywistego funkcjonowania jednostek kultury oraz szans i barier, które napotykają w swojej działalności w zetknięciu z otoczeniem. Tym samym, założeniem konferencji było stworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, reprezentującymi zarówno środowisko akademickie, jak i praktykę życia gospodarczego.

Program konferencji obejmował następujące bloki tematyczne:

      1.    Relacje z odbiorcami kultury (klientami)
      2.    Relacje z instytucjami państwowymi,
      3.    Relacje z mediami,
      4.    Relacje z instytucjami finansowymi,
      5.    Relacje ze społecznością lokalną,
     6.   Relacje z podmiotami wspomagającymi ich funkcjonowanie (np. przedsiębiorstwa logistyczno – transportowe, agencje reklamowe, agencje badań rynku, uczelnie wyższe, szkoły, urzędy pracy itp.)

W trakcie konferencji przeprowadzone zostały konkursy w następujących kategoriach:

  • konkurs na najlepszy artykuł naukowy,
  • konkurs na najlepszą prezentację,
  • konkurs na najlepszy poster, spośród tych które zaprezentowane zostały w holu przed Aulą CNTI.

           Zarówno artykuły, prezentacje, jak i postery muszą bezpośrednio wiązać się z tematyką konferencji, w szczególności z tegorocznym tematem przewodnim. Nagrodzeni otrzymali certyfikat potwierdzający osiągnięcie oraz upominek od ZPiT „Silesianie”.
            Istniała możliwość uczestnictwa w konferencji w formie czynnej (wraz z referatem), bądź biernej (bez referatu). Najlepsze artykuły spośród nadesłanych zostaną opublikowane w formie monografii, wydanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz zostały zaprezentowane w trakcie konferencji. Pozostałe opracowania, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, ukażą się w materiałach pokonferencyjnych (w formie elektronicznej). O akceptacji artykułów do publikacji decyduje Rada Programowa. Organizatorzy dopuszczają również możliwość publikacji artykułów anglojęzycznych.
               Językiem konferencji oraz publikacji jest język polski i angielski. Wszyscy uczestnicy otrzymali potwierdzenie udziału w konferencji.
Współorganizatorem wydarzeń jest Stowarzyszenie Folklorystyczne „Silesianie”. Patronat honorowy nad Konferencją oraz wydarzeniami towarzyszącymi objął Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Adresaci konferencji:

  • Przedstawiciele środowiska akademickiego, pracownicy naukowi
  • Przedstawiciele małych i średnich jednostek kultury (m.in. domów kultury, stowarzyszeń, zespołów),
  • Studenci.


Rada Programowa:

prof. dr hab. Sławomir Smyczek- honorowy konsultant
prof. UE dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat – Przewodnicząca
prof. Katarina Fichnova PhD, Uniwersytet im. Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja)
dr hab. Magdalena Sobocińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Beata Reformat, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr Anna Kwiecień, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr Aleksandra Nocoń, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr Magdalena Wójcik – Jurkiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr Katarzyna Walotek - Ściańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr inż. Łukasz Wróblewski - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Komitet Organizacyjny:

mgr Jerzy Stasica - Przewodniczący
mgr Gabriel Czapla - Sekretarz
prof. UE dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat
dr hab. Beata Reformat
dr hab. Grzegorz Głód
dr Wojciech Głód
dr Anna Kwiecień
dr Aleksandra Nocoń
dr Magdalena Wójcik – Jurkiewicz
mgr Dominika Szymocha
mgr Jakub Kol

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3