Charakterystyka kierunku Przedsiębiorczość i Finanse

Kierunek Przedsiębiorczość i Finanse jest nowością w ofercie dydaktycznej Wydziału Ekonomii. Szczególną cechą wyróżniającą jest profil praktyczny tego kierunku, w odróżnieniu od profilu ogólnoakademickiego pozostałych kierunków.
Przede wszystkim kładziony jest nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych w prowadzeniu biznesu, jak również w organizacji przedsięwzięć społecznych. Przekazywana wiedza będzie bazowała na naukach o ekonomii, finansach, zarządzaniu oraz im pokrewnych.  Student po ukończeniu studiów będzie potrafił uruchomić własną firmę i sprawnie ją poprowadzić, posiadając umiejętność praktycznej analizy zjawisk i procesów ekonomicznych oraz określenia ich uwarunkowań. Jednocześnie będzie posługiwał się metodami i technikami niezbędnymi do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji biznesowych.
CELEM KIERUNKU JEST:

·     przekazanie kompleksowej oraz spójnej wiedzy z zakresu przygotowania i prowadzenia przedsięwzięć biznesowych,

·     wykształcenie praktycznych umiejętności w najważniejszych obszarach prowadzenia firmy - zarządzanie, finanse, rachunkowość, podatki, analiza ekonomiczna, analiza rynku, informatyka, biznes międzynarodowy,

·  kształtowanie przedsiębiorczej postawy, w tym m.in. umiejętności pozyskiwania zasobów oraz gospodarowania nimi, w tym w szczególności kierowania ludźmi, gotowości do podejmowania ryzyka, zdolności do kreowania pomysłów i wykorzystania potencjalnych okazji rynkowych.

WYBRANE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE:

·      Zarządzanie firmą

·      Finanse przedsiębiorstw

·      Nowoczesne metody i narzędzia pracy menedżera

·      Strategie podatkowe

·      Analiza rynku i badania marketingowe

·      Business Intelligence

Do realizacji zajęć zostaną włączone osoby z doświadczeniem praktycznym, zwłaszcza w zakresie rachunkowości, strategii podatkowych, pozyskiwania środków na finansowanie działalności gospodarczej, strategii rozwoju biznesu na poziomie krajowym i międzynarodowym. Ze względu na szczególny nacisk położony na praktyczne umiejętności, zajęcia w zdecydowanej większości będą odwzorowywać rzeczywiste środowisko biznesowe i będą prowadzone w formie warsztatowej.
Równolegle, aby zapewnić stabilność oferty dydaktycznej przez cały okres studiowania, w ramach kierunku Przedsiębiorczość i Finanse nie będą funkcjonować specjalności. Studia pierwszego stopnia akcentują w głównej mierze wymiar operacyjnych procesów biznesowych, natomiast studia drugiego stopnia skupiają się w szczególny sposób na perspektywie strategicznej procesów zarządczych.

ABSOLWENT KIERUNKU BĘDZIE PRZYGOTOWANY DO PRACY JAKO:

·       menedżer/kierownik w poszczególnych obszarach zarządzania firmą

·       menedżer kontraktowy

·       analityk finansowy

·       dyrektor finansowy, controller

·       menedżer i organizator podmiotów ekonomii społecznej

·       uczestnik zespołów projektowych lub zadaniowych

·       specjalista ds. strategii wykorzystania ICT w firmie

·       właściciel firmy

Bogata oferta edukacyjna uzupełniona jest o możliwość zdobywania wykształcenia częściowo na innych uczelniach - krajowych i zagranicznych (w ramach programów wymiany krajowej i międzynarodowej). Współpraca z praktykami biznesu daje możliwości odbycia ciekawych praktyk studenckich w zaprzyjaźnionych firmach i instytucjach.