Przejdź do menu Przejdź do treści

Ekonomia - studia licencjackie na UE Katowice

Studia na kierunku Ekonomia pozwolą Ci poznać zagadnienia z obszaru współczesnej ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem procesów związanych z innowacyjnością, konkurencyjnością, a także metodami ilościowymi. W ramach oferty edukacyjnej możesz wybrać jedną z czterech specjalności, która pozwoli Ci zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarach związanych z:

 • projektowaniem i wdrażaniem  rozwiązań sprzedażowych;
 • działalnością przedsiębiorstwa z punktu widzenia menedżera;
 • gospodarką elektroniczną; 
 • handlem międzynarodowym.

Nowoczesne programy studiów oraz metody prowadzenia zajęć pozwalają połączyć wiedzę teoretyczną z jej weryfikacją w praktyce, szczególnie w obszarze proponowanych specjalności, tj. Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych, Ekonomia menedżerska, Gospodarka elektroniczna oraz Handel zagraniczny. 

Nauczysz się pracy indywidualnej i zespołowej, a także zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje, które odpowiadają obecnemu zapotrzebowaniu na elastycznym rynku pracy.

Jeśli interesują Cię procesy gospodarcze, chcesz pogłębiać i rozszerzać wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości gospodarczej, a jednocześnie zdobyć praktyczne umiejętności, ten kierunek jest dla Ciebie!

Dlaczego warto?

Studia na kierunku pozwolą Ci poznać różne aspekty funkcjonowania gospodarki w wymiarze mikro- i makroekonomicznym, a także nowoczesne metody i techniki analizowania procesów ekonomicznych. Otrzymasz narzędzia niezbędne do skutecznego diagnozowania i rozwiązywania problemów w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową.

Praktyczne podejście do realizowania przedmiotów, szczególnie specjalnościowych, da Ci  wiedzę o gospodarowaniu we współczesnym złożonym i dynamicznie zmieniającym się świecie, a jednocześnie praktyczne umiejętności, które wykorzystasz na rynku pracy.  

W trakcie studiów możesz realizować interesujące praktyki, publikować artykuły naukowe w czasopismach branżowych lub naukowych oraz współpracować w ramach badań naukowych.

Kompetencje po studiach

Po studiach na kierunku Ekonomia, w zależności od wybranej specjalności, będziesz mógł:

 • pozyskiwać i analizować informacje potrzebne przy analizie rynku i podejmowaniu decyzji operacyjnych;
 • stosować nowoczesne metody ilościowe z wykorzystaniem wsparcia informatycznego;
 • analizować zjawiska gospodarcze;
 • przygotowywać diagnozy stanu gospodarki, w tym z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych;
 • prowadzić badania rynku;
 • wykorzystując metody i techniki gromadzenia oraz przetwarzania informacji dokonywać analiz biznesowych; 
 • wykorzystywać narzędzia informatycznego wspomagania procesów i usług biznesowych;
 • podejmować decyzje dotyczące pracowników, kapitału rzeczowego i finansowego na poziomie przedsiębiorstwa, lokalnym, regionalnym oraz państwa;
 • wykonywać zadania związane z udziałem w zarządzaniu organizacją lub prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w kraju i na rynkach międzynarodowych.

Możliwości pracy po studiach

Po ukończeniu studiów, w zależności od wybranej specjalności, będziesz mógł pracować m.in. na stanowiskach:

 • specjalisty ds. analiz, diagnozowania, prognozowania, projektowania, planowania, modelowania, programowania zjawisk gospodarczych;
 • spedytora i logistyka;
 • specjalisty w zakresie organizowania, negocjowania i zawierania umów z partnerami krajowymi i zagranicznymi;
 • specjalisty ds. prowadzenia i rozliczania transakcji międzynarodowych;
 • kierownika, menedżera, w działach personalnych; 
 • eksperta, doradcy i konsultanta;
 • analityka wykorzystującego różnorodne narzędzia informatyczne;
 • audytora i kontrolera działalności gospodarczej i administracji skarbowej;
 • będziesz również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej zarówno na rynkach krajowych, jak i międzynarodowych.

Program studiów

Program studiów uwzględnia najnowsze trendy w nauce i w praktyce gospodarczej. Przedmioty kierunkowe pozwolą Ci zdobyć szeroką wiedzę ekonomiczną (Mikroekonomia, Makroekonomia, Polityka gospodarcza dla zrównoważonego rozwoju), ale również zdobyć bądź rozszerzyć kompetencje (Źródła informacji o gospodarce, Badania rynku, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Praktyczne umiejętności interpersonalne). Przedmioty specjalnościowe, ukierunkowane na praktykę, dostarczą Ci cennych umiejętności i kompetencji niezbędnych na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Wykładowcy

Wykwalifikowani wykładowcy, zaznajomieni z rynkiem i aktualnymi trendami w dziedzinie ekonomii i finansów, posiadają doświadczenie dydaktyczne, badawcze i praktyczne. Wykładowcy stosują nowoczesne metody dydaktyczne, w tym z wykorzystaniem narzędzi IT i specjalistycznego oprogramowania. Niektóre zajęcia prowadzą praktycy życia gospodarczego. Gościnnie na wykładach pojawiają się profesorowie z uczelni krajowych i zagranicznych.

Współpraca

Na kierunku wspierana jest aktywność studentów w warsztatach, praktykach, stażach i webinariach prowadzonych przez praktyków gospodarczych z banków, z instytucji zajmujących się rynkami finansowymi, w tym rynkiem walutowym, z sektora HR, z korporacji transnarodowych, etc. W ramach współpracy z partnerem strategicznym kierunku firmą GPRE Menagement sp. z o. o. (Globalworth Poland Real Estate), będziesz mógł odbyć ciekawe praktyki i spotkać interesujących ludzi.

Pasje naukowe możesz rozwijać w kołach naukowych, m.in. Debaty ekonomiczne, Ekonomia sportu, FOREX, HASHTAG, HR-owców oraz International Challenge.

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+

Studenci kierunku Ekonomia mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie). Najczęściej wyjeżdżają do Niemiec, Włoch, Francji oraz Hiszpanii, ale również do Grecji, Portugalii czy Słowacji. 

Co można dalej studiować?

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz:

 1. kontynuować naukę na II stopniu kierunku Ekonomia wybierając moduł menedżerski, 
 2. kontynuować naukę na II stopniu kierunku Ekonomia wybierając moduł informatycznego wspomagania analiz ekonomicznych,
 3. wybrać pokrewny kierunek Analityka gospodarcza (dostępny na UE), 
 4. wybrać pokrewny kierunek Przedsiębiorczość i Finanse (dostępny na UE).

Jak się dostać

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów na I stopień studiów są dwa przedmioty: język obcy oraz drugi przedmiot do wyboru: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS. Oba przedmioty kwalifikacyjne możesz wybrać zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Sam wskazujesz, które egzaminy będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Dokładnie przelicz punkty i wybierz najbardziej korzystny wynik. Punkty rekrutacyjne z wyników z poziomu podstawowego są przeliczane poprzez pomnożenie wyniku razy 0,7, natomiast na poziomie rozszerzonym - razy 1,0.

Na przykład:

 • Matura podstawowa z matematyki - 70% x 0,7 = 49 (wynik jest korzystniejszy)
 • Matura rozszerzona z matematyki - 45% x 1 = 45

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdziesz poniżej.

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów.
Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

Mimo wybrania trzech kierunków w IRK, można zostać zakwalifikowanym tylko na jeden kierunek! 

2. Wgraj do podania zdjęcie

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej  500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane ze świadectwa dojrzałości

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi na świadectwie. 

W przypadku poprawiania matury lub zdawani dodatkowych przedmiotów, w systemie IRK, w zakładce "wyksztalcenie" wpisz numer świadectwa maturalnego, nie aneksu. Przy składaniu dokumentów przedstaw do wglądu zarówno świadectwo maturalne, jak i aneks.

UWAGA! DANE NIE SĄ POBIERANE Z SYSTEMU KREM!

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za wpłaconą w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu w systemie IRK2 pojawi się informacja. W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacjirekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne. 

5. Sprawdź wyniki

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po jej zakończeniu.

W systemie IRK2 pojawi się informacja o zakwalifikowaniu na studia.

 

6. Skompletuj dokumenty

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.
 2. Oryginał świadectwa dojrzałości, który przedstawisz do wglądu, a w przypadku wpisania wyników z aneksu do matury, również ten aneks
 3. Oryginał Dyplomu kwalifikacji zawodowych na poziomie technika - jeśli dotyczy
 4. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.
 5. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 - jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.
 6. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - jeżeli kandydat jest osobą niepełnoletnią. Pobierz oświadczenie.

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce.

Naklejkę na teczkę pobierz z systemu IRK2, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

7. Złóż dokumenty

Sprawdź w terminarzu dni i godziny pracy Zespołu Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

 • NA STUDIA W KATOWICACH
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice

 • NA STUDIA W RYBNIKU
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3 
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

Mimo wybrania trzech kierunków w IRK, można zostać zakwalifikowanym tylko na jeden kierunek!

2. Wgraj do podania zdjęcie

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane ze świadectwa dojrzałości

Wprowadzone wyniki z matury powinny pokrywać się z wynikami uzyskanymi na świadectwie.

Dane będą również zweryfikowane z systemem KReM (Krajowym Rejestrem Matur).

W przypadku poprawiania matury lub zdawania dodatkowych przedmiotów, w systemie IRK, w zakładce "wykształcenie" wpisz numer świadectwa maturalnego, nie aneksu. Przy składaniu dokumentów przedstaw do wglądu zarówno świadectwo maturalne, jak i aneks.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny numer konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za rozliczoną w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu. W systemie IRK2 pojawi się informacja ze statusem "opłacono". W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

5. Sprawdź, czy podanie uzupełnione jest prawidłowo

Po zamknięciu systemu nie będziesz mieć możliwości edycji danych, nie zmienisz wprowadzonych wyników, nie dodasz zdjęcia ani nie uzupełnisz deklaracji.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza ranking punktów, na podstawie którego kandydaci będą kwalifikowani do przyjęcia. Kwalifikacji będą podlegać jedynie osoby, które prawidłowo wypełnią podanie w systemie i dokonają opłaty rekrutacyjnej we wskazanym terminie. 

Jeżeli nie wgrasz zdjęcia i nie wypełnisz deklaracji, nie będziesz mieć możliwości wydrukowania podania oraz naklejki na teczkę, które są niezbędne na dalszym etapie postepowania.

7. Skompletuj dokumenty

 

1. Podaniena studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach.
    Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.

2. Oryginał świadectwa dojrzałości, który przedstawisz do wglądu, a w przypadku wpisania 
    wyników z aneksu do matury, również ten aneks

3. Oryginał Dyplomu kwalifikacji zawodowych na poziomie technika - jeśli dotyczy

4. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.

5. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – jeśli kierunek
    prowadzony jest w języku angielskim.

6. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - jeżeli
    kandydat jest osobą niepełnoletnią. Pobierz oświadczenie.

 

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce.

Naklejkę na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

8. Złóż dokumenty

ZŁÓŻ DOKUMENTY PRZED ZAKOŃCZENIEM REKRUTACJI! Sprawdź w terminarzudni i godziny pracy Zespołu Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

 • NA STUDIA W KATOWICACH
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice

 • NA STUDIA W RYBNIKU
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Osoby, które złożą komplet dokumentów zostaną od razu zakwalifikowane do przyjęcia na studia, a po zakończeniu rekrutacji otrzymają informację o przyjęciu.

Opłaty

Sprawdź opłaty za studia dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka:

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  bezpłatne 
Opłata rekrutacyjna85 PLN
Opłata za semestr studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia   3200 PLN [szczegóły i zniżki]

Progi punktowe 

111 punktów - tyle w roku akademickim 2023/2024 wynosi próg punktowy na kierunek Ekonomia. Pamiętaj, że progi punktowe mogą się zmieniać!

Limit miejsc 

150 miejsc – limit miejsc na studia stacjonarne w naborze 2022/2023
50 miejsce – limit miejsc na studia niestacjonarne w naborze 2022/2023

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7151

Katarzyna Zajdel

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7011

Karolina Żelazek

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7012
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3