Handel zagraniczny

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Handel Zagraniczny jest aspektem wielowymiarowym i interdyscyplinarnym, obejmującym zarówno ujęcie ekonomiczne, prawne, jak i związane z relacjami na płaszczyźnie międzynarodowej i międzykulturowej.

Specjalność Handel Zagraniczny jest odpowiedzią na sygnały odnoszące się do rosnącego zapotrzebowania na pracowników przedsiębiorczych znających specyfikę nowych międzynarodowych uwarunkowań handlowych, a jednocześnie gotowych do wyzwań z zakresu komunikacji międzykulturowej w biznesie.

Celem specjalności jest umożliwienie studentom zdobycia całościowej wiedzy z zakresu handlu zagranicznego oraz pozyskania praktycznych umiejętności służących prowadzeniu działalności w zakresie różnorodnych form aktywności handlowej na rynkach międzynarodowych.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

W ramach specjalności Handel Zagraniczny student uzyskuje gruntowną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie: praw ekonomii międzynarodowej, prowadzenia rozmów i korespondencji w językach obcych, finansów międzynarodowych, marketingu międzynarodowego, public relations, rozwijania kontaktów handlowych zgodnie z zasadami protokołu dyplomatycznego, oceny i ograniczania ryzyka w handlu, prowadzenia badań rynkowych.

Dzięki uwzględnieniu w programie ćwiczeń o charakterze praktycznym, student będzie mógł rozwijać się w zakresie przedsiębiorczości przydatnej zarówno w pracy „najemnej”, jak i pracy na własny rachunek, a także posiądzie umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Jedną z kluczowych cech absolwenta specjalności ma być elastyczność i umiejętność dostosowania się do wymagań pracodawców, działających na różną skalę, jak również w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Specjalność Handel Zagraniczny przygotowuje do pracy w korporacjach międzynarodowych - ich centralach oraz filiach i oddziałach prowadzonych zarówno w Polsce, jak i za granicą; w polskich przedsiębiorstwach współpracujących z partnerami zagranicznymi niezależnie od skali i form ich działalności; prowadzenia własnej działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych, w tym zwłaszcza rynku europejskim; pełnienia funkcji konsultanta lub analityka rynków zagranicznych, specjalisty i menedżera różnych szczebli zarządzania w firmach o profilu zarówno handlowym, usługowym, jak i produkcyjnym, które działają w środowisku międzynarodowym, jak np. spółki joint venture, firmy konsultingowe, biura maklerskie, przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych oraz różnego rodzaju instytucjach i organizacji międzynarodowych.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Studenci Specjalności Handel Zagraniczny mają możliwość zdobywania dodatkowych umiejętności, pracując w Kole Naukowym „International Challenge”, poprzez realizację badań naukowych, pracę przy organizacji cyklicznego Seminarium DNI EUROPEJSKIE oraz uczestnictwo w konferencji naukowej organizowanej przez Katedrę MSE, a także udział w studenckich konferencjach organizowanych przez inne ośrodki akademickie.