Quantitative Asset and Risk Management

Studia w języku angielskim

1. OPIS SPECJALNOŚCI

ARIMA to specjalność na kierunku Finasne i rachunkowość prowadzona w języku angielskim, która w praktyczny sposób pokazuje zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach. Program skierowany jest do absolwentów studiów I stopnia, posiadających dobrą znajomość języka angielskiego, matematyki oraz arkusza kalkulacyjnego.

Program specjalności kładzie nacisk na praktyczne możliwości pomiary i wyceny ryzyka w każdym aspekcie zarządzania aktywami (zarówno na rynku finansowym jak i ubezpieczeniowym). Student tej specjalności ma unikalną możliwość uzyskania dodatkowego dyplomu (tzw. Double Degree) po uzyskaniu co najmniej 30 punktów ECTS w jednej z trzech partnerskich uczelni (Uniwersytet Boloński – Włoch, University of Applied Sciences Vienna – Austria, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi – Rumunia). Dodatkowo, dzięki akredytacji CFA najlepsi studenci mogą otrzymać dofinansowanie egzaminów, natomiast akredytacja PRMIA pozwala na zaliczenie 2 z 4 egzaminów PRM.

Program studiów jest tak skonstruowany, aby absolwent dowolnego kierunku studiów I stopnia, zainteresowany tą tematyką, był w stanie osiągnąć sukces. Pierwszy semestr ma charakter wprowadzający do tematyki finansów i metod ilościowych. Natomiast od drugiego semestru tematyka wykładów nawiązuje ściśle do problematyki zarządzania aktywami oraz ryzykiem.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Program specjalności ARIMA został tak skonstruowany, by wiedza teoretyczna dotycząca ryzyka oraz zarządzania aktywami, zdobywana w trakcie studiów była harmonijnie zintegrowana z praktyką. Studenci tej specjalności poszerzają swą wiedzę z zakresu pomiaru różnego typu ryzyk, wyceny instrumentów finansowych oraz zarządzania nimi w oparciu modele. Dodatkowe wykorzystanie technologii komputerowej (VBA, R, MATLAB) wspomaga proces przyswajania teorii tak, by wiedza stanowiła bazę do praktycznego poznania zaawansowanych technik modelowania i wyceny.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Program skierowany jest do absolwentów studiów I stopnia, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową z instytucjami finansowymi, organami regulującymi i sprawującymi nadzór nad tymi instytucjami oraz innymi organizacjami funkcjonującymi w środowisku finansowo-bankowym zarówno w kraju jaki za granicą.

Ukończenie specjalności ARIMA, dzięki praktycznej znajomości biznesowego języka angielskiego oraz metod ilościowych znacząco ułatwia zatrudnienie w instytucjach działających na rynku finansowym lub w jego otoczeniu: bankach inwestycyjnych i uniwersalnych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, firmach konsultingowych i informatycznych.

Umowy double degree z prestiżowymi uniwersytetami oraz akredytacje międzynarodowych organizacji potwierdzają spełnienie wysokich standardów kształcenia, pozwalające na podjęcie pracy zarówno w kraju jak i za granicą.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Student może uczestniczyć w działalności Koła Naukowego Analiz Rynku Finansowego pozwalającego na poszerzanie wiedzy z zakresu metod ilościowych.

Pamiętaj!

Studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim są płatne.
Zapoznaj się z tabelą opłat: www.ue.katowice.pl/studia-stacjonarne/oplaty