Przejdź do menu Przejdź do treści

Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Oferta dydaktyczna specjalności łączy w sobie zagadnienia rynkowe oraz polityki realizowanej na poziomie lokalnym i regionalnym. Studia na specjalności daje podstawę rozumienia mechanizmów funkcjonowania rynku nieruchomości, umiejętność stosowania procedur związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz oceny skutków ekonomicznych prowadzonej przez gminy. Identyfikowanie mechanizmów interwencji publicznej kształtuje umiejętność formułowania celów i korzystania z narzędzi polityk w zakresie gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

Interdyscyplinarną wiedzę studenci zdobywają dzięki przedmiotom specjalnościowym obejmującym m.in. aspekty ekonomiczne, prawne i techniczne gospodarowania nieruchomościami oraz planowania przestrzennego. Zapoznają się również ze szczegółowymi procedurami związanymi z zarządzaniem nieruchomościami, pośrednictwem w obrocie nieruchomościami oraz rzeczoznawstwem majątkowym. Równocześnie absolwenci nabywają umiejętności i kompetencje do pracy w interdyscyplinarnych zespołach opracowujących dokumenty strategiczne, programowe i planistyczne.

Studia na specjalności łączą w sobie dwie komplementarne dziedziny wiedzy, co pozwala absolwentom wykonywać zarówno prace analityczne, jak i projektowe związane m.in. z planowaniem projektów publicznych, wyborem lokalizacji, oceną skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wyceną nieruchomości, zarządzaniem nieruchomościami oraz pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Studenci specjalności nabywają wiedzę z zakresu:

 • gospodarowania nieruchomościami, w szczególności analizy rynków nieruchomości, zarządzania nieruchomościami zarówno prywatnymi, jak i publicznymi, wyceny nieruchomości,
 • polityk rozwoju lokalnego i regionalnego, w szczególności kwestii dotyczących zasobów przestrzennych, kształtowania ładu przestrzennego, mieszkalnictwa, terenów inwestycyjnych i nieruchomości biznesowych, rewitalizacji miast.

Studenci specjalności uzyskują unikatowe umiejętności stosowania metod analitycznych, symulacyjnych i prognostycznych przy wykorzystaniu oprogramowania informatycznego GIS. Ponadto zyskują kompetencje społeczne skoncentrowane na pracy w interdyscyplinarnych zespołach opracowujących strategie rozwoju lokalnego i regionalnego, plany przestrzenne i sektorowe programy operacyjne.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy w:

 • urzędach gminnych, miejskich, starostwach powiatowych oraz urzędach marszałkowskich i wojewódzkich, w wydziałach właściwych dla spraw związanych z gospodarką nieruchomościami, planowaniem przestrzennym oraz polityką rozwoju lokalnego i regionalnego,
 • biurach planowania przestrzennego i pracowniach urbanistycznych,
 • firmach zajmujących się wyceną nieruchomości, pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, zarządzaniem nieruchomościami, doradztwem na rynku nieruchomości,
 • firmach deweloperskich,
 • firmach publicznych i prywatnych zajmujących się analizą rynku, geomarketingiem, tworzeniem prognoz i symulacji przestrzennych przy wykorzystaniu narzędzi GIS,
 • fundacjach, stowarzyszeniach oraz innych organizacjach pozarządowych działających na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Studenci specjalności aktywnie uczestniczą w działalności Kół Naukowych:

 • Koła Naukowego "Nieruchomości",
 • Koła Naukowego "AREA",
 • Koła Naukowego "Pro Futuro".

Koło Naukowe "Nieruchomości" wydaje czasopismo naukowe pt. "Projekt Nieruchomości", dostępne są w wersji elektronicznej: issuu.com/skn.projektnieruchomosci

Kadra naukowo-dydaktyczna oraz studenci specjalności współpracują z:

 • Towarzystwem Urbanistów Polskich, w zakresie interdyscyplinarnych projektów mikro-planowania przestrzeni miejskich,
 • 13 uniwersytetami z Czech, Słowacji, Słowenii, Austrii, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Macedonii, Czarnogóry w ramach sieci wymiany dydaktycznej CEEPUS-REDENE,
 • urzędami miejskimi w zakresie pozyskiwania danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN),
 • urzędami miejskimi w ramach rozwijania mechanizmów uspołecznienia rozwoju lokalnego,
 • Klubem Myśli Ekologicznej w Katowicach.
Dołącz do nas

Nasi partnerzy