Przejdź do menu Przejdź do treści

Rachunkowość i Controlling - studia magisterskie na UE Katowice

Kierunek Rachunkowość i Controlling to wysokiej klasy i nowoczesny kierunek studiów, który powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy i zgłaszane zainteresowania studentów. Podjęcie studiów na tym kierunku ułatwia pozyskanie kompleksowych, cenionych w środowisku gospodarczym kwalifikacji zawodowych, a także prestiżowych certyfikatów. 

Kierunek Rachunkowość i Controlling oferowany jest przede wszystkim dla osób zainteresowanych rachunkowością oraz problemami integrowania rachunkowości z systemem controllingu. Zapewnia on profesjonalną wiedzę w zakresie tworzonych informacji finansowych w systemie rachunkowości finansowej i integracji rachunkowości z controllingiem, zwłaszcza pozyskiwanie, przetwarzanie i prezentowanie informacji w nowoczesnych środowiskach informatycznych, co otwiera możliwości pracy w różnych zawodach. 

W ramach kierunku przewidziano dwa moduły zajęć: Moduł Rachunkowość lub Moduł Controlling, które będą wybieralne przez 3 semestry, i w każdym z tych semestrów można wybrać dowolny moduł przedmiotów, w zależności od indywidualnych zainteresowań. Na tym kierunku ponad 48% punktów ECTS pochodzi z wybieralnych przedmiotów. 

Absolwenci kierunku Rachunkowość i Controlling staną się poszukiwanymi pracownikami na rynku pracy, łatwo dostosowującymi się do oczekiwań pracodawców.

Dlaczego warto?

Rachunkowość i Controlling to nowy kierunek studiów, który zapewnia największą ilość godzin z rachunkowości a także rachunkowości zintegrowanej z controllingiem spośród wszystkich innych kierunków oferowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Zajęcia obejmują przedmioty wykorzystujące zróżnicowane oprogramowania, dopasowane do nowoczesnego rynku pracy. Ten kierunek zapewni profesjonalne przygotowanie do zdobycia prestiżowych certyfikatów zawodowych: ACCA, CIMA, CFA, uprawnień biegłego rewidenta czy  doradcy podatkowego. Ten kierunek doskonale przygotowuje do podjęcia pracy zawodowej w rachunkowości oraz rachunkowości zintegrowanej z controllingiem oraz udoskonala umiejętności językowe.

Kierunek Rachunkowość i Controlling  wyróżnia:

 • nacisk na nabycie umiejętności praktycznych i samodzielnego myślenia,
 • w programie kształcenia przewidziano wiele zajęć w postaci ćwiczeń i laboratoriów komputerowych,
 • nacisk na pozyskanie umiejętności pracy w systemach informatycznych,
 • możliwość zindywidualizowanego wyboru ścieżki kształcenia ( student będzie dokonywał wyborów modułów z rachunkowości albo controllingu na trzech semestrach),
 • przygotowanie warsztatowe do przetwarzania danych,
 • troska o naukę języków obcych (na II stopniu student wybiera m.in. przedmioty do wyboru w języku obcym, głównie języku angielskim).

Kompetencje po studiach

Studia II stopnia na kierunku Rachunkowość i Controlling pozwalają na pozyskanie kluczowych kompetencji dla przyszłej pracy zawodowej, tj.:

 • stosowanie narzędzi informatycznych wykorzystywanych w działach controllingu i rachunkowości zarządczej, w tym m.in. wykorzystania programu MS EXCEL w controllingu i raportowaniu menedżerskim, analizy danych z pakietem SPSS STATISTICA, systemów informatycznych  VBA i Python, wykorzystania systemów analitycznych BI oraz systemów Data Science, pozwalających korzystać z dużych zbiorów danych,
 • rozwiązywanie problemów w zakresie rachunkowości finansowej, w szczególności  sprawozdawczości niefinansowej i finansowej (tj.m.in. wycena aktywów i pasywów, sporządzanie sprawozdań) także skonsolidowanej, 
 • rozwiązywanie problemów w zakresie rachunkowości w jednostkach stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej,
 • rozwiązywanie  problemów controllingu i rachunkowości zarządczej,
 • dostosowanie systemów rachunkowości dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem,
 • analizę i syntezę zachodzących procesów ekonomicznych w przedsiębiorstwach o zróżnicowanej specyfice: produkcyjnej, handlowej, dla instytucji finansowych oraz jednostek sektora publicznego,
 • zaprojektowanie systemu controllingu w przedsiębiorstwach o zróżnicowanej specyfice: produkcyjnej, handlowej, dla instytucji finansowych oraz jednostek sektora publicznego,
 • podejmowanie czynności controllingowych w przedsiębiorstwach o zróżnicowanej specyfice: produkcyjnej, handlowej, dla instytucji finansowych oraz jednostek sektora publicznego.

Możliwości pracy po studiach

Absolwent studiów II stopnia kierunku Rachunkowość i Controlling uzyska specjalistyczne przygotowanie (wiedzę, umiejętności i  kompetencje społeczne) do podjęcia zatrudnienia na stanowiskach:

 • księgowego lub głównego księgowego,
 • pracownika lub managera działu controllingu i rachunkowości zarządczej,
 • audytora wewnętrznego,
 • pracownika działu rachunkowości lub controllingu w instytucjach finansowych oraz instytucjach wspomagających funkcjonowanie systemu finansowego (m.in. w bankach, firmach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, biurach podatkowych i rachunkowych, izbach i urzędach skarbowych, nadzorze finansowym, audycie i kontroli wewnętrznej),
 • pracownika działu rachunkowości lub controllingu w jednostkach administracji rządowej i samorządowej

oraz wielu innych specjalistycznych stanowiskach, związanych z przetwarzaniem i prezentowaniem informacji finansowych.

Program studiów

Program studiów kierunku Rachunkowość i Controlling został dostosowany do potrzeb dynamicznego rynku pracy i nowoczesnego procesu studiowania. Przewidziano wiele zajęć do wyboru przez studenta a także warsztatów komputerowych. Kierunek zapewnia różnorodne metody prowadzenia zajęć – wykład interaktywny, opracowywanie projektów, studia przypadków, laboratoria informatyczne, dyskusje, debaty i inne.

Semestr 1

 stacjonarneniestacjonarne
przedmiotwykładćwiczenialaboratoriaproseminarium/
seminaria
wykładćwiczenialabolatoriaproseminarium/
seminaria
Wprowadzenie do badań naukowych015000900
Statystyka i ekonometria
w rachunkowości  i controllingu
15015090150
Prawo finansowe z elementami
prawa podatkowego
300300150150
Organizacja controllingu1500012000
Pomiar i controlling wartości przedsiębiorstwa1500012000
Przedmioty dla studentów, którzy nie ukończyli I stopnia studiów kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalności: Rachunkowość i Podatki lub Rewizji Finansowej lub kierunku  Rachunkowość i Controlling
Zaawansowana rachunkowość finansowa
z elementami sprawozdawczości
153000121800
Instrumenty opodatkowania przedsiębiorstw 151500121200
Zaawansowane zagadnienia  kosztów w controllingu15150012900
Przedmioty dla studentów, którzy ukończyli I stopień studiów kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność: Rachunkowość i Podatki lub Rewizję Finansową lub kierunek Rachunkowość i Controlling
Analiza podatkowa przedsiębiorstwa153000122400
Zaawansowana sprawozdawczość
finansowa i zintegrowana
1515009900
Przedsiębiorstwo na rynku finansowym15150012900
suma16513545011790300

Semestr 2

 stacjonarneniestacjonarne
przedmiotwykładćwiczenialaboratoriaproseminarium/
seminaria
wykładćwiczenialabolatoriaproseminarium/
seminaria
Rachunkowość zarządcza
z elementami controllingu
151500121200
Społeczna odpowiedzialność biznesu3000015000
Zarządzanie efektywnością 301500211200
Zarządzanie finansami korporacji30150015900
Analiza danych z pakietem SPSS I STATISTICA0030000180
Moduł: Controlling
Sprawozdawczość menadżerska
z wykorzystaniem programu MS Excel
15030000210
Controlling z wykorzystaniem programu MS Excel150150120120
Controlling inwestycyjny150009000
Moduł: Rachunkowość
Wycena w rachunkowości150009000
Podatki w rachunkowości15300091800
Krajowe Standardy Rewizji Finansowej3000018000
Przedmiot do wyboru 
Filozofia nauki / Historia gospodarcza150009000
suma2257575012951510

Semestr 3

 stacjonarneniestacjonarne
przedmiotwykładćwiczenialaboratoriaproseminarium/
seminaria
wykładćwiczenialabolatoriaproseminarium/
seminaria
Projekt konsultingowy w zakresie rachunkowości015000900
Inwestycje na rynku kapitałowym15150001800
Międzynarodowa sprawozdawczość finansowa303000241500
Seminarium magisterskie0001500012
Moduł: Controlling
Systemy informatyczne
VBA i Python w controllingu
15045090270
Controlling strategiczny150009000
Rachunkowość instrumentów zabezpieczających15150012000
Moduł: Rachunkowość 
Data Science w rachunkowości0015000120
Wycena i raportowanie instrumentow finansowych3015006900
Wykorzystanie  programu MS EXCEL
w analizie sprawozdań finansowych
150300120180
Przedmiot do wyboru
Przedmiot swobodnego  wyboru w języku angielskim150009000
suma15090901581515712

Semestr 4

stacjonarneniestacjonarne
przedmiotwykładćwiczenialaboratoriaproseminarium/
seminaria
wykładćwiczenialabolatoriaproseminarium/
seminaria
Seminarium magisterskie0001500012
Raportowanie relacji kapitałowych15300091500
Systemy analityczne BI w rachunkowości
zarządczej i controllingu
0030000150
Moduł: Controlling
Etyczne zagadnienia sprawozdawczości
finansowej i niefinansowej
150009000
Controlling bankowy15150012900
Controlling w jednostkach sektora finansów publicznych1515009900
Moduł: Rachunkowość 
Rachunkowość bankowa15150012900
Etyczne zagadnienia polityki bilansowej150009000
Rachunkowość w jednostkach
sektora finansów publicznych
1515009900
Przedmiot do wyboru
Przedmiot swobodnego  wyboru w języku angielskim150009000
suma12090301578511512

Wykładowcy

Wykładowcami na kierunku Rachunkowość i Controlling jest doświadczona kadra dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, która posiada wysokie kwalifikacje i bogaty dorobek naukowy.

Współpraca

Partnerami strategicznymi kierunku są:

 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oddział Katowice, 
 • Association of International Certified Professional Accountants (AICPA) i The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA).

Studenci Kierunku Rachunkowość i Controlling  będą mogli być pełnoprawnymi członkami Koła Naukowego Rachmistrz. W ramach uczestnictwa w Kole Naukowym będą mogli prowadzić badania naukowe, realizować artykuły i uczestniczyć w  konferencjach naukowych  a także reprezentować Uczelnię w konkursach z Rachunkowości.

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+

Studenci kierunku Rachunkowość i Controlling mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie).

Jak się dostać

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnym nadanym przez uczelnie publiczne i niepubliczne. 

Kandydaci na studia drugiego stopnia kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów. W ramach limitów miejsc przyjmowani są kandydaci, których ocena na dyplomie jest nie niższa niż ocena graniczna ustalona przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

UWAGA! Jesteś jeszcze przed obroną, również możesz aplikować na studia. Wpisz w wykształceniu wyższym dokument jaki posiadasz (lub który bronisz np. w czerwcu/ lipcu 2024r.) oraz rok i kraj wydania. Potem wybierz interesujący Cię kierunek.

2. Wgraj do podania zdjęcie

Uwaga: Zdjęcie jest niezbędne do wygenerowania podania o przyjęcie na studia. 

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane z dyplomu

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi w dyplomie. Wpisz dokładną i pełną nazwę uczelni wydającej dyplom, nazwę wydziału (jeżeli jest!), nazwę kierunku i specjalności oraz ocenę i datę wydania dokumentu - wszystko zgodnie z danymi na dyplomie lub zaświadczeniu o obronie.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł w internetowym systemie rekrutacji.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za rozliczoną w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu. W systemie IRK2 pojawi się informacja ze statusem "opłacono". W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! W przypadku, gdy fakt dokonania przez kandydata opłaty rekrutacyjnej uiszczonej w terminie nie zostanie odnotowany w systemie IRK, dzień po zakończonej rejestracji należy dostarczyć do Działu rekrutacji dowód wpłaty (osobiście, przez osobę trzecią lub zeskanować i wysłać na adres: rekrutacja@ue.katowice.pl.

Niedopełnienie niniejszego obowiązku wyklucza z postępowania rekrutacyjnego.

Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

5. Sprawdź wyniki

W wyznaczonym terminie w systemie pojawi się informacja o kwalifikacji na studia. Otrzymasz także wiadomość o kwalifikacji e-mailem, na adres podany podczas rejestracji. 

Zakwalifikowanie na studia, nie oznacza, przyjęcia na studia. To informacja od Uczelni, że możesz podjąć studia na wybranym kierunku.

Teraz kolej na Ciebie!

Jeśli chcesz podjąć studia na kierunku, na który Cię zakwalifikowano konieczne jest złożenie dokumentów w wymaganym terminie.

6. Skompletuj dokumenty

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.
 2. Oryginał dyplomu i suplementu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów*.
 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.
 4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

Pamiętaj o konieczności okazania oryginałów dokumentów dot. wykształcenia oraz wykonania ich kserokopii przed wizytą w biurze Rekrutacji. Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce. Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

*Jeśli nie posiadasz jeszcze wydanego dyplomu to możesz do dokumentów załączyć oryginał zaświadczenia o przebytej obronie. Zaświadczenie powinno zawierać nazwę uczelni, tryb i kierunek studiów, uzyskany tytuł zawodowy, datę i ocenę obrony, pieczęć i podpis osoby upoważnionej. Jednak możesz zostać przyjęty dopiero po okazaniu oryginału dyplomu i suplementu, w terminie 30 dni po obronie. 

7. Złóż dokumenty

Sprawdź w terminarzu dni i godziny urzędowania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
ul. Bogucicka 5
40-287 Katowice

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

UWAGA! Jesteś jeszcze przed obroną, również możesz aplikować na studia. Wpisz w wykształceniu wyższym dokument jaki posiadasz (lub który bronisz np. w czerwcu/ lipcu 2024r.) oraz rok i kraj wydania. Potem wybierz interesujący Cię kierunek.

2. Wgraj do podania zdjęcie

Uwaga: Zdjęcie jest niezbędne do wygenerowania podania o przyjęcie na studia. 

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane z dyplomu

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi w dyplomie. Wpisz dokładną i pełną nazwę uczelni wydającej dyplom, nazwę wydziału (jeżeli jest!), nazwę kierunku i specjalności oraz ocenę i datę wydania dokumentu - wszystko zgodnie z danymi na dyplomie lub zaświadczeniu o obronie.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł w internetowym systemie rekrutacji.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za rozliczoną w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu. W systemie IRK2 pojawi się informacja ze statusem "opłacono". W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! W przypadku, gdy fakt dokonania przez kandydata opłaty rekrutacyjnej uiszczonej w terminie nie zostanie odnotowany w systemie IRK, dzień po zakończonej rejestracji należy dostarczyć do Działu rekrutacji dowód wpłaty (osobiście, przez osobę trzecią lub zeskanować i wysłać na adres: rekrutacja@ue.katowice.pl.

Niedopełnienie niniejszego obowiązku wyklucza z postępowania rekrutacyjnego.

Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

5. Sprawdź wyniki

W wyznaczonym terminie w systemie pojawi się informacja o kwalifikacji na studia. Otrzymasz także wiadomość o kwalifikacji e-mailem, na adres podany podczas rejestracji. 

Zakwalifikowanie na studia, nie oznacza, przyjęcia na studia. To informacja od Uczelni, że możesz podjąć studia na wybranym kierunku.

Teraz kolej na Ciebie!

Jeśli chcesz podjąć studia na kierunku, na który Cię zakwalifikowano konieczne jest złożenie dokumentów w wymaganym terminie.

6. Skompletuj dokumenty

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.
 2. Oryginał dyplomu i suplementu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów*.
 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.
 4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

Pamiętaj o konieczności okazania oryginałów dokumentów dot. wykształcenia oraz wykonania ich kserokopii przed wizytą w biurze Rekrutacji. Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce. Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

*Jeśli nie posiadasz jeszcze wydanego dyplomu to możesz do dokumentów załączyć oryginał zaświadczenia o przebytej obronie. Zaświadczenie powinno zawierać nazwę uczelni, tryb i kierunek studiów, uzyskany tytuł zawodowy, datę i ocenę obrony, pieczęć i podpis osoby upoważnionej. Jednak możesz zostać przyjęty dopiero po okazaniu oryginału dyplomu i suplementu, w terminie 30 dni po obronie. 

7. Złóż dokumenty

Sprawdź w terminarzu dni i godziny urzędowania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
ul. Bogucicka 5
40-287 Katowice

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Opłaty

Sprawdź opłaty za studia dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka:

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  bezpłatne 
Opłata rekrutacyjna85 PLN
Opłata za semestr studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia   3200 PLN [szczegóły i zniżki]

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
+48 32 257 7152

Katarzyna Zajdel

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
+48 32 257 7011

Karolina Żelazek

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
+48 32 257 7012
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3