Zarządzanie - studia I stopnia

1. OPIS STUDIÓW

Studia na kierunku Zarządzanie oferują fascynującą podróż do wnętrza przedsiębiorstw. Wybierając ten kierunek student pozna zasady funkcjonowania i tajniki zarządzania współczesnymi organizacjami, projektami, jakością, zasobami ludzkimi, finansami przedsiębiorstw. Kompetencje absolwenta kierunku dodatkowo wzmacniają przedmioty w zakresie podstaw marketingu, przywództwa, przedsiębiorczości i zachowań organizacyjnych.

Po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie student będzie przygotowany do pracy w charakterze specjalisty zarządzania, menedżera średniego i wyższego szczebla, doradcy i konsultanta w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do założenia i prowadzenia własnej firmy.

Dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej z dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości, student będzie umiał skutecznie rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem w organizacjach i prowadzeniem biznesu. Pozna metody, narzędzia i techniki, które wykorzysta w praktyce jako przyszły menedżer, przywódca bądź przedsiębiorca. Z powodzeniem będzie mógł wdrażać i realizować oryginalne i ciekawe przedsięwzięcia strategiczne i pomysły operacyjne. Zdobyte umiejętności i wiedza w zakresie języków obcych pozwolą także na pracę w organizacjach międzynarodowych, w różnych instytucjach Unii Europejskiej, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się zarządzaniem na szczeblu międzynarodowym.

Kierunek Zarządzanie oferuje również wiele specjalności z zakresu zarządzania, zasobów ludzkich oraz marketingu. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą, a następnie do wyboru tej, która najlepiej odpowiada zainteresowaniom i predyspozycjom Studenta. 

Studenci kończąc kierunek Zarządzanie dysponują umiejętnościami praktycznego wykorzystania narzędzi, metod i technik menedżerskich, analizy i diagnozy procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu, umiejętnościami komunikacyjnymi potrzebnymi do skutecznego przywództwa, rozwiązywania konfliktów i negocjacji. Absolwent potrafi inicjować działania i podejmować wyzwania, działając samodzielnie i w zespołach.

Zakończenie studiów związane jest z przygotowaniem pracy licencjackiej, która ma charakter projektu - rozwiązania problemu w zakresie zarządzania. Uzyskane wyniki pracy staną się skutecznym argumentem w rozmowach kwalifikacyjnych z pracodawcą i mogą być przedmiotem konkursów w zakresie studiowanego kierunku.

2. KORZYŚCI

Absolwent kierunku Zarządzanie potrafi:

 • diagnozować procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym przedsiębiorstwie i jego otoczeniu,
 • obsługiwać klientów i doradzać im,
 • przeprowadzić badania rynku i na ich podstawie zaplanować działania w przedsiębiorstwie,
 • dokonać analizy strategicznej na potrzeby decyzji strategicznych przedsiębiorstw,
 • przygotować założenia strategii firm, różnych sektorów i w wielu obszarach działania,
 • tworzyć projekty strategii marketingowych, w tym kampanii reklamowych 
 • napisać biznesplan i strategię własnego biznesu.

Po ukończeniu studiów na pierwszym stopniu można pracować jako:

 • specjalista ds. zarządzania, marketingu, HR, zarządzania projektem, zarządzania jakością, zarządzania finansami przedsiębiorstw,
 • specjalista ds. obsługi procesów w korporacji,
 • doradca klienta,
 • przedsiębiorca prowadzący własny biznes,
 • specjalista do spraw reklamy, wizerunku, PR,
 • badacz opinii publicznej i rynku.

Przykładowe instytucje i firmy, w których może pracować po ukończeniu pierwszego stopnia studiów:

 • duże i małe przedsiębiorstwa,
 • korporacje międzynarodowe działające w regionie śląskim, całym kraju i za granicą,
 • własna firma,
 • firmy rodzinne,
 • organizacje rządowe i pozarządowe,
 • ośrodki badania opinii publicznej i rynku,
 • e-biznes,
 • media tradycyjne i elektroniczne,
 • agencje doradztwa personalnego,
 • agencje public relations i reklamowe.

3. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Zajęcia na kierunku Zarządzanie prowadzone są w formie wykładów i interaktywnych ćwiczeń, jak również wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach. Studenci rozwiązują studia przypadków, wykorzystując poznane metody zarządzania, analizy strategicznej, finansowej i marketingowej. Zapraszamy dyrektorów firm i instytucji na mini-wykłady, co pokazuje zarządzanie przedsiębiorstwem w praktyce. Kadrę stanowią wykwalifikowani nauczyciele akademiccy publikujący książki i artykuły w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, jak również praktycy z biznesu. Nabyte w trakcie studiów umiejętności i kompetencje pozwalają studentom na podjęcie pracy już w trakcie trwania studiów.

4. SPECJALNOŚCI

Specjalności na I stopniu
Marketing
Przedsiębiorczość małej i średniej firmy
Zarządzanie w usługach i handlu
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi

5. DODATKOWE INFORMACJE

 • Program kierunku Zarządzanie jest systematycznie konsultowany i aktualizowany w oparciu o sugestie Rady Programowej, której członkami są pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni i ośrodka zagranicznego oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej i absolwenci.

 • W grudniu 2020 roku zostało podpisane porozumienie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w zakresie współudziału w tworzeniu i realizacji strategii Kierunku Zarządzanie, realizacji zadań dydaktycznych i naukowych, a w szczególności opieki merytorycznej nad studentami Kierunku i praktyk. Porozumienie obejmuje wykłady, doradztwo zawodowe i coaching.

 • Studenci Kierunku Zarządzanie mają możliwość samodzielnego kształtowania programu studiów w części obejmującej szeroką gamę przedmiotów swobodnego wyboru oferowanych na Kierunku, w języku polskim i obcym. 

 • Studenci mogą skorzystać z pełnej indywidualizacji ścieżki kształcenia oraz indywidualnej organizacji studiów, a także Tutoringu Akademickiego.

 • Na kierunku działają koła naukowe otwarte na studentów kierunku Zarządzanie, m.in. Koło Naukowe Turystyki "KoNTiki", Koło Naukowe "Human Resource Development", Koło Naukowe Zarządzania "Synergia", Naukowe Koło "AD_VENTURE" oraz International Business Research Club.

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice

Angelika Gagracz

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice