Zarządzanie - studia licencjackie na UE Katowice

osoba prowadząca prezentacje w biurze, obok napis "Zarządzanie"

Studia na kierunku Zarządzanie oferują fascynującą podróż do wnętrza przedsiębiorstw. Wybierając ten kierunek student pozna zasady funkcjonowania i tajniki zarządzania współczesnymi organizacjami, projektami, jakością, zasobami ludzkimi, finansami przedsiębiorstw. Kompetencje absolwenta kierunku dodatkowo wzmacniają przedmioty w zakresie podstaw marketingu, przywództwa, przedsiębiorczości i zachowań organizacyjnych.

Po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie będziesz przygotowany do pracy w charakterze specjalisty zarządzania, menedżera średniego i wyższego szczebla, doradcy i konsultanta w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do założenia i prowadzenia własnej firmy.

Dlaczego warto?

Po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie będziesz przygotowany do pracy w charakterze specjalisty zarządzania, menedżera średniego i wyższego szczebla, doradcy i konsultanta w organizacjach o profilu
gospodarczym lub publicznym, a także do założenia i prowadzenia własnej firmy.

Absolwent kierunku zyskuje doświadczenie praktyczne dzięki partnerom biznesowym kierunku, przede wszystkim mentoringu patrona strategicznego KSSE (Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), KPMG, PAP w Katowicach (Polskiej Agencji Przedsiębiorczości), Master Odpady i Energia sp. z o.o. w Tychach.

Gościnnie w wykładach uczestniczą profesorowie zagranicznych uczelni m.in. z Hiszpanii, Włoch, Kanady.  

Kompetencje po studiach

Absolwent kierunku Zarządzanie potrafi:

 • diagnozować procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym przedsiębiorstwie i jego otoczeniu,
 • przeprowadzić badania rynku i na ich podstawie zaplanować działania w przedsiębiorstwie,
 • dokonać analizy strategicznej na potrzeby decyzji strategicznych przedsiębiorstw,
 • przygotować założenia strategii firm, różnych sektorów i w wielu obszarach działania,
 • tworzyć projekty strategii marketingowych, w tym kampanii reklamowych,
 • napisać biznesplan i strategię własnego biznesu,
 • komunikować się efektywnie na potrzeby przywództwa, rozwiązywania konfliktów i negocjacji,
 • inicjować działania i podejmować wyzwania, działając samodzielnie i w zespołach.

Absolwent kierunku zyskuje doświadczenie praktyczne dzięki partnerom biznesowym kierunku, przede wszystkim mentoringu patrona strategicznego KSSE.

Możliwości pracy po studiach

Po ukończeniu kierunku można pracować jako:

 • specjalista ds. zarządzania, marketingu, HR, zarządzania projektem, zarządzania jakością, zarządzania finansami przedsiębiorstw, ds. obsługi procesów w korporacji,
 • doradca klienta,
 • przedsiębiorca prowadzący własny biznes i firmę rodzinną,
 • specjalista do spraw reklamy, wizerunku, PR,
 • badacz opinii publicznej i rynku.

Przykładowe instytucje i firmy, w których może pracować po ukończeniu kierunku:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • korporacje międzynarodowe działające w regionie, kraju i za granicą,
 • własny biznes,
 • firmy rodzinne,
 • organizacje rządowe i pozarządowe,
 • ośrodki badania opinii publicznej i rynku,
 • agencje doradztwa personalnego,
 • agencje public relations i reklamowe.

Program studiów

Program kierunku Zarządzanie jest systematycznie konsultowany i aktualizowany w oparciu o sugestie Rady Programowej, której członkami są pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni i ośrodka zagranicznego oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej i absolwenci.

W programie studiów znajduje się szeroki zakres przedmiotów, m.in:

 • Prawo z Elementami Ochrony Własności Przemysłowej i Prawa Autorskiego,
 • Badania Marketingowe,
 • Zarządzanie Projektami,
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi,
 • Zarządzanie Zrównoważone.

Wykładowcy

Kadrę stanowią wykwalifikowani nauczyciele akademiccy publikujący książki i artykuły w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, jak również praktycy biznesu. Zajęcia są prowadzone w formie wykładów, interaktywnych ćwiczeń, jak również wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach. 

Do uczestnictwa w zajęciach zapraszamy dyrektorów firm i instytucji, co pokazuje zarządzanie przedsiębiorstwem w praktyce. 

Gościnnie na wykładach uczestniczą profesorowie zagranicznych uczelni m.in. z Hiszpanii, Włoch, Kanady.

 • dr hab. Izabela Sztangret prof. UE, cytat
 • Rafał Rydzewski, cytat

Współpraca

W grudniu 2020 roku zostało podpisane porozumienie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w zakresie współudziału w tworzeniu i realizacji strategii Kierunku Zarządzanie, realizacji zadań dydaktycznych i naukowych, a w szczególności opieki merytorycznej nad studentami Kierunku i programem praktyk. Porozumienie obejmuje wykłady, doradztwo zawodowe i coaching.

Ponadto współpracujemy z:

 • Fujitsu Technology Solutions Sp. z. o. o., 
 • PMI Project Management Institute Polska,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • PTE w Katowicach,
 • Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach,
 • Kompania Piwowarska S.A. Tyskie Browary Książęce,
 • KPMG,
 • PAP w Katowicach (Polskiej Agencji Przedsiębiorczości),
 • Master Odpady i Energia sp. z o.o. w Tychach.

Na kierunku działają koła naukowe otwarte na studentów kierunku Zarządzanie, m.in.: 

 • Koło Naukowe Turystyki "KoNTiki", 
 • Koło Naukowe "Human Resource Development", 
 • Koło Naukowe Zarządzania "Synergia", 
 • Naukowe Koło "AD_VENTURE",
 • International Business Research Club.

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+

Studenci kierunku Zarządzanie mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie). Najczęściej wyjeżdżają do Grecji, Hiszpanii i Portugalii, ale również do Belgii, Rumunii, Słowenii, Włoch i na Cypr.

Co można dalej studiować?

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz:

 1. kontynuować naukę na II stopniu kierunku Zarządzanie.
 2. wybrać jedną ze specjalności kierunku Zarządzanie z naciskiem na wybrany przez Ciebie obszar zainteresowań.
 3. wybrać pokrewny kierunek jak np. Finanse menedżerskie, International Business, Zarządzanie publiczne, Prawo w Zarządzaniu. 

Jak się dostać

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów na I stopień studiów są dwa przedmioty: język obcy oraz drugi przedmiot do wyboru: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS. Oba przedmioty kwalifikacyjne możesz wybrać zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Sam wskazujesz, które egzaminy będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Dokładnie przelicz punkty i wybierz najbardziej korzystny wynik. Punkty rekrutacyjne z wyników z poziomu podstawowego są przeliczane poprzez pomnożenie wyniku razy 0,7, natomiast na poziomie rozszerzonym - razy 1,0.

Na przykład:

 • Matura podstawowa z matematyki - 70% x 0,7 = 49 (wynik jest korzystniejszy)
 • Matura rozszerzona z matematyki - 45% x 1 = 45

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdziesz poniżej.

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów.
Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

Mimo wybrania trzech kierunków w IRK, można zostać zakwalifikowanym tylko na jeden kierunek! 

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej  500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi na świadectwie. 

W przypadku poprawiania matury lub zdawani dodatkowych przedmiotów, w systemie IRK, w zakładce "wyksztalcenie" wpisz numer świadectwa maturalnego, nie aneksu. Przy składaniu dokumentów przedstaw do wglądu zarówno świadectwo maturalne, jak i aneks.

UWAGA! DANE NIE SĄ POBIERANE Z SYSTEMU KREM!

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za wpłaconą w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu w systemie IRK2 pojawi się informacja. W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne. 

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po jej zakończeniu.

W systemie IRK2 pojawi się informacja o zakwalifikowaniu na studia.

 

 

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.

      2. Oryginał świadectwa dojrzałości, który przedstawisz do wglądu, a w przypadku wpisania 
           wyników z aneksu do matury, również ten aneks

      3. Oryginał Dyplomu kwalifikacji zawodowych na poziomie technika - jeśli dotyczy

      4. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.

      5. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – jeśli kierunek
          prowadzony jest w języku angielskim.

      6. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - jeżeli
           kandydat jest osobą niepełnoletnią. Pobierz oświadczenie.

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce.

Naklejkę na teczkę pobierz z systemu IRK2, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

Sprawdź w terminarzu dni i godziny pracy Zespołu Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

 • NA STUDIA W KATOWICACH
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice

 • NA STUDIA W RYBNIKU
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3 
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Opłaty

Sprawdź opłaty za studia dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka:

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  bezpłatne 
Opłata rekrutacyjna85 PLN
Opłata za semestr studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia   2900 PLN [szczegóły i zniżki]

Progi punktowe

110 pkt - tyle w roku akademickim 2022/2023 wynosi próg punktowy na kierunek Zarządzanie. Pamiętaj, że progi punktowe mogą się zmieniać!

Limit miejsc

150 - studia stacjonarne
75 - studia niestacjonarne 

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice

Katarzyna Zajdel

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice