Specjalność: zarządzanie projektami międzynarodowymi

Specjalność dotychczas realizowana była w ramach ŚMSH.

Postępujący proces globalizacji, otwierające się granice i wzajemne przenikanie się gospodarek różnych krajów są przyczyną złożonych i intensywnych zmian, jakie towarzyszą funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw. Zmiany owe sprawiają, że w przedsiębiorstwach rośnie liczba realizowanych projektów, których celem jest kreowanie nowych produktów i usług, zdobywanie  nowych rynków zbytu, lokowanie kapitałów w przedsięwzięcia  inwestycyjne czy też wprowadzanie innowacji w procesach zarządzania. Pojawienie się w Polsce wielonarodowych przedsiębiorstw zaowocowało powstaniem zespołów międzynarodowych współpracujących nad interdyscyplinarnymi projektami „ponad granicami państw i kultur”. Rozwój kariery zawodowej stracił swój dawny pionowy, hierarchiczny charakter. Koncentruje się wokół różnorodnych projektów, których realizatorami są zespoły o zmiennym składzie osobowym i dość amorficznej strukturze. Pracownicy stają się dzisiaj nomadami wędrującymi poziomo wokół coraz bardziej złożonych i niepowtarzalnych przedsięwzięć, czyli projektów.

Celem kształcenia na specjalności jest opanowanie interdyscyplinarnej wiedzy oraz nabycie i rozwijanie umiejętności w zakresie:

 • elastycznego projektowania i skutecznego implementowania strategii działania przedsiębiorstwa,
 • efektywnego pozyskiwania i wykorzystywania kapitałów na finansowanie działalności,
 • zarządzania ryzykiem i przepływami finansowymi,
 • diagnozy i projekcji efektywności ekonomicznej projektów,
 • budżetowania projektów,
 • nowoczesnych technik zarządzania projektami,
 • narzędzi planowania, koordynacji i kontroli działań,
 • skutecznego komunikowania w otoczeniu międzynarodowym i wielokulturowym, 
 • funkcjonowania w zespołach wielonarodowych i wielokulturowych, rozumienia uwarunkowań różnic kulturowych partnerów zagranicznych,
 • interpretowania międzynarodowych uregulowań prawa handlowego, podatkowego i finansowego,
 • przedsiębiorczego i innowacyjnego wykorzystywania szans, jakie stwarza rynek międzynarodowy,
 • skutecznego negocjowania kontraktów handlowych,
 • wykorzystania technik marketingowych, handlowych i logistycznych do realizacji projektów międzynarodowych.

W procesie kształcenia nacisk kładziony jest na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy, stąd przewaga technik interaktywnych takich, jak studia przypadków, symulacja, prace w małych zespołach oraz obowiązkowy staż trzymiesięczny w firmach krajowych i zagranicznych.

Nabycie umiejętności projekcyjnych, metodycznych i społecznych w toku studiów oraz ich rozwijanie w praktyce biznesowej jest podłożem do podejmowania i realizacji projektów w  środowisku międzynarodowym. Absolwenci będą profesjonalnie przygotowani do pełnienia funkcji menedżera, analityka i realizatora w międzynarodowych zespołach projektowych realizowanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, firmy consultingowe, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe oraz jednostki administracji państwowej i samorządowej.