Przejdź do menu Przejdź do treści

Specjalność: zarządzanie projektami międzynarodowymi

1. OPIS SPECJALNOŚCI 

Postępujący proces globalizacji, otwierające się granice i wzajemne przenikanie się gospodarek różnych krajów są przyczyną złożonych i intensywnych zmian, jakie towarzyszą funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw. Zmiany owe sprawiają, że w przedsiębiorstwach rośnie liczba realizowanych projektów, których celem jest kreowanie nowych produktów i usług, zdobywanie nowych rynków zbytu, lokowanie kapitałów w przedsięwzięcia inwestycyjne czy też wprowadzanie innowacji w procesach zarządzania. Pojawienie się w Polsce wielonarodowych przedsiębiorstw zaowocowało powstaniem zespołów międzynarodowych współpracujących nad interdyscyplinarnymi projektami „ponad granicami państw i kultur”. Rozwój kariery zawodowej stracił swój dawny pionowy, hierarchiczny charakter. Koncentruje się wokół różnorodnych projektów, których realizatorami są zespoły o zmiennym składzie osobowym i dość amorficznej strukturze. Pracownicy stają się dzisiaj nomadami wędrującymi poziomo wokół coraz bardziej złożonych i niepowtarzalnych przedsięwzięć, czyli projektów.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ 

Celem kształcenia na specjalności jest opanowanie interdyscyplinarnej wiedzy oraz nabycie i rozwijanie umiejętności w zakresie:

 • elastycznego projektowania i skutecznego implementowania strategii działania przedsiębiorstwa,

 • efektywnego pozyskiwania i wykorzystywania kapitałów na finansowanie działalności,

 • zarządzania ryzykiem i przepływami finansowymi,

 • diagnozy i projekcji efektywności ekonomicznej projektów,

 • budżetowania projektów,

 • nowoczesnych technik zarządzania projektami,

 • narzędzi planowania, koordynacji i kontroli działań,

 • skutecznego komunikowania w otoczeniu międzynarodowym i wielokulturowym, 

 • funkcjonowania w zespołach wielonarodowych i wielokulturowych, rozumienia uwarunkowań różnic kulturowych partnerów zagranicznych,

 • interpretowania międzynarodowych uregulowań prawa handlowego, podatkowego i finansowego,

 • przedsiębiorczego i innowacyjnego wykorzystywania szans, jakie stwarza rynek międzynarodowy,

 • skutecznego negocjowania kontraktów handlowych,

 • wykorzystania technik marketingowych, handlowych i logistycznych do realizacji projektów międzynarodowych.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE 

Nabycie umiejętności projekcyjnych, metodycznych i społecznych w toku studiów oraz ich rozwijanie w praktyce biznesowej jest podłożem do podejmowania i realizacji projektów w środowisku międzynarodowym. Absolwenci będą profesjonalnie przygotowani do pełnienia funkcji menedżera, analityka i realizatora w międzynarodowych zespołach projektowych realizowanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, firmy konsultingowe, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe oraz jednostki administracji państwowej i samorządowej.

4. DODATKOWE INFORMACJE 

 • Program kierunku Zarządzanie i specjalności Zarządzanie projektami międzynarodowymi jest systematycznie konsultowany i aktualizowany w oparciu o sugestie Rady Programowej, której członkami są pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni i ośrodka zagranicznego oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej i absolwenci.

 • Studenci specjalności Zarządzanie projektami międzynarodowymi mają możliwość samodzielnego kształtowania programu studiów w części obejmującej szeroką gamę przedmiotów swobodnego wyboru oferowanych na Kierunku, w języku polskim i obcym. 

 • Studenci mogą skorzystać z pełnej indywidualizacji ścieżki kształcenia oraz indywidualnej organizacji studiów, a także Tutoringu Akademickiego.

 • Wybrane przedmioty realizowane na specjalności to: Metodyki zarządzania projektem, Projekty europejskie, Zarządzanie w zespołach wielokulturowych.

 • Tworząc koncepcję specjalności w warstwie teoretycznej głęboko sięgnęliśmy do większości obecnie funkcjonujących metodyk zarządzania projektem, zarówno tych tradycyjnych, jak i metodyk agile. Warstwa teoretyczna została poddana praktycznej ocenie i interpretacji, wynikającej z prowadzonych równocześnie studiów podyplomowych: Zarządzanie projektem, praktycznej realizacji projektów oraz wdrożeń w przedsiębiorstwach metodyk projektowych. Proces wspiera międzynarodowa organizacja Project Management Institute. Akredytowani Project Managerzy oraz członkowie organizacji prowadzą na specjalności wykłady na temat wybranych obszarów zarządzania projektem.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3