Przejdź do menu Przejdź do treści

Specjalność: zarządzanie projektami międzynarodowymi

1. OPIS SPECJALNOŚCI 

Postępujący proces globalizacji, otwierające się granice i wzajemne przenikanie się gospodarek różnych krajów są przyczyną złożonych i intensywnych zmian, jakie towarzyszą funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw. Zmiany owe sprawiają, że w przedsiębiorstwach rośnie liczba realizowanych projektów, których celem jest kreowanie nowych produktów i usług, zdobywanie nowych rynków zbytu, lokowanie kapitałów w przedsięwzięcia inwestycyjne czy też wprowadzanie innowacji w procesach zarządzania. Pojawienie się w Polsce wielonarodowych przedsiębiorstw zaowocowało powstaniem zespołów międzynarodowych współpracujących nad interdyscyplinarnymi projektami „ponad granicami państw i kultur”. Rozwój kariery zawodowej stracił swój dawny pionowy, hierarchiczny charakter. Koncentruje się wokół różnorodnych projektów, których realizatorami są zespoły o zmiennym składzie osobowym i dość amorficznej strukturze. Pracownicy stają się dzisiaj nomadami wędrującymi poziomo wokół coraz bardziej złożonych i niepowtarzalnych przedsięwzięć, czyli projektów.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ 

Celem kształcenia na specjalności jest opanowanie interdyscyplinarnej wiedzy oraz nabycie i rozwijanie umiejętności w zakresie:

 • elastycznego projektowania i skutecznego implementowania strategii działania przedsiębiorstwa,

 • efektywnego pozyskiwania i wykorzystywania kapitałów na finansowanie działalności,

 • zarządzania ryzykiem i przepływami finansowymi,

 • diagnozy i projekcji efektywności ekonomicznej projektów,

 • budżetowania projektów,

 • nowoczesnych technik zarządzania projektami,

 • narzędzi planowania, koordynacji i kontroli działań,

 • skutecznego komunikowania w otoczeniu międzynarodowym i wielokulturowym, 

 • funkcjonowania w zespołach wielonarodowych i wielokulturowych, rozumienia uwarunkowań różnic kulturowych partnerów zagranicznych,

 • interpretowania międzynarodowych uregulowań prawa handlowego, podatkowego i finansowego,

 • przedsiębiorczego i innowacyjnego wykorzystywania szans, jakie stwarza rynek międzynarodowy,

 • skutecznego negocjowania kontraktów handlowych,

 • wykorzystania technik marketingowych, handlowych i logistycznych do realizacji projektów międzynarodowych.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE 

Nabycie umiejętności projekcyjnych, metodycznych i społecznych w toku studiów oraz ich rozwijanie w praktyce biznesowej jest podłożem do podejmowania i realizacji projektów w środowisku międzynarodowym. Absolwenci będą profesjonalnie przygotowani do pełnienia funkcji menedżera, analityka i realizatora w międzynarodowych zespołach projektowych realizowanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, firmy konsultingowe, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe oraz jednostki administracji państwowej i samorządowej.

4. DODATKOWE INFORMACJE 

 • Program kierunku Zarządzanie i specjalności Zarządzanie projektami międzynarodowymi jest systematycznie konsultowany i aktualizowany w oparciu o sugestie Rady Programowej, której członkami są pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni i ośrodka zagranicznego oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej i absolwenci.

 • Studenci specjalności Zarządzanie projektami międzynarodowymi mają możliwość samodzielnego kształtowania programu studiów w części obejmującej szeroką gamę przedmiotów swobodnego wyboru oferowanych na Kierunku, w języku polskim i obcym. 

 • Studenci mogą skorzystać z pełnej indywidualizacji ścieżki kształcenia oraz indywidualnej organizacji studiów, a także Tutoringu Akademickiego.

 • Wybrane przedmioty realizowane na specjalności to: Metodyki zarządzania projektem, Projekty europejskie, Zarządzanie w zespołach wielokulturowych.

 • Tworząc koncepcję specjalności w warstwie teoretycznej głęboko sięgnęliśmy do większości obecnie funkcjonujących metodyk zarządzania projektem, zarówno tych tradycyjnych, jak i metodyk agile. Warstwa teoretyczna została poddana praktycznej ocenie i interpretacji, wynikającej z prowadzonych równocześnie studiów podyplomowych: Zarządzanie projektem, praktycznej realizacji projektów oraz wdrożeń w przedsiębiorstwach metodyk projektowych. Proces wspiera międzynarodowa organizacja Project Management Institute. Akredytowani Project Managerzy oraz członkowie organizacji prowadzą na specjalności wykłady na temat wybranych obszarów zarządzania projektem.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca