Przejdź do menu Przejdź do treści

Psychologia dla Menedżera

dwa semestry (146 godzin)

Opis studiów

Celem studiów podyplomowych „Psychologia dla menedżera” jest poszerzenie wiedzy oraz rozwój praktycznych umiejętności związanych z psychologicznymi aspektami zarządzania, obejmującymi między innymi: komunikację interpersonalną, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem, budowanie efektywnych zespołów i motywowanie.

Studia przygotują uczestników do podejmowania trafnych decyzji w środowisku biznesowym, w którym czynniki interpersonalne, motywacyjne i związane z dobrostanem psychicznym nabierają coraz większego znaczenia.

Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu psychologii, która pozwoli im lepiej zrozumieć ludzką psychikę oraz dynamikę zachowań w organizacji. Będą mieli również okazję poznać praktyczne narzędzia, które pozwolą im efektywniej wykorzystać potencjał członków zarządzanych zespołów, wzmocnić relacje między pracownikami oraz kreować dojrzałą kulturę organizacyjną.

Program został podzielony na cztery moduły, w ramach których zgrupowano przedmioty powiązane tematycznie, tj.:

 • moduł I: Wprowadzenie do psychologii menedżerskiej
 • moduł II: Kompetencje interpersonalne w praktyce menedżerskiej
 • moduł III: Budowanie efektywnych zespołów z perspektywy psychologicznej
 • moduł IV: Rozwój osobisty i dobrostan psychiczny w miejscu pracy

Forma prowadzenia zajęć na studiach podyplomowych „Psychologia dla menedżera” czerpie inspirację z najlepszych praktyk w treningach menedżerskich - jest oparta na licznych warsztatach, ćwiczeniach, analizie case studies i metodach interaktywnych pozwalających uczestnikom na pełne zaangażowanie oraz efektywną naukę.

Organizatorzy studiów „Psychologia dla menedżera” dążą nie tylko do przekazania wiedzy i rozwijania umiejętności praktycznego jej zastosowania, ale także do stworzenia społeczności absolwentów i wykładowców, którzy wzajemnie się wspierają poprzez aktywną wymianę doświadczeń i budowanie sieci kontaktów biznesowych, zarówno podczas trwania studiów, jak i po ich zakończeniu.

Adresaci

Oferta studiów skierowana jest do osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu psychologii, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii menedżerskiej, a także zainteresowanych zdobywaniem praktycznych umiejętności wykorzystywania narzędzi psychologicznych w zarządzaniu.

Słuchaczami studiów będą osoby spełniające warunki określone w wewnętrznych regulacjach dotyczących organizacji studiów podyplomowych przyjęte przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Korzyści

Ukończenie studiów podyplomowych „Psychologia dla menedżera” pozwoli na rozwój kompetencji w zakresie psychologicznych aspektów zarządzania, dzięki którym wzmocnione zostaną zdolności przywódcze i menadżerskie.  W rezultacie słuchacz zwiększy efektywność i skuteczność  swoich interwencji menedżerskich.

Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy studiów  rozwiną świadomość konsekwencji podejmowanych decyzji, co pozwoli im na lepszy wybór optymalnego wariantu działania, a w konsekwencji,  na rozwój kariery zawodowej czy awans na wyższe stanowiska.  

Już w trakcie studiów słuchacze, tworząc aktywną społeczność studentów, absolwentów i wykładowców kierunku „Psychologia dla menedżera” mogą liczyć na wsparcie profesjonalistów w przypadku pojawienia się realnych problemów związanych z zagadnieniami będącymi przedmiotem studiów.

Po ukończeniu studiów słuchacz:

 • zyska solidne podstawy wiedzy z zakresu psychologii, a szczególnie psychologii społecznej, poznawczej i klinicznej, co pozwoli mu na lepsze zrozumienie ludzkiego zachowania i umożliwi podejmowanie bardziej efektywnych decyzji.
 • rozwinie umiejętności komunikacji interpersonalnej, co przyczyni się do zwiększenia efektywności w relacjach zawodowych.
 • pozna techniki budowania efektywnych zespołów, motywowania pracowników oraz zarządzania różnicami indywidualnymi, co wpłynie na zwiększenie produktywności i satysfakcji z pracy w zespole.
 • nabędzie umiejętności radzenia sobie z konfliktami oraz trudnymi sytuacjami w zespole, co pozwoli mu na utrzymanie zdrowego i efektywnego środowiska pracy.
 • zdobędzie wiedzę na temat rozwoju osobistego, asertywności i dobrostanu psychicznego, co przyczynia się do poprawy jakości życia zawodowego.
 • nauczy się technik radzenia sobie ze stresem, rozwijania odporności psychicznej i dbania o zdrowie psychiczne, co przełoży się na lepszą jakość życia i wyższą wydajność zawodową.
 • zdobędzie wiedzę na temat coachingu i mentoringu w zarządzaniu, co pozwoli mu na rozwijanie potencjału pracowników i osiąganie lepszych wyników.

W efekcie uczestnictwa w studiach podyplomowych z zakresu psychologii zarządzania, słuchacz będzie lepiej przygotowany do pełnienia roli menedżera, lidera oraz promotora zdrowia psychicznego.

Wskazane korzyści wpłyną na zwiększenie efektywności zatrudniającej absolwenta kierunku  organizacji.

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Założenia studiów

Studia „Psychologia dla menedżera” organizowane są w celu upowszechniania wiedzy psychologicznej oraz wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości. Stanowią one unikatową propozycję edukacyjną. Program tworzy spójną koncepcję wzmacniania kompetencji menadżerskich ukierunkowanych na psychologiczne aspekty zarządzania.

Studia mają się odbywać w systemie dwusemestralnym – łącznie 146 godzin, 36 ECTS.

Studia zostały podzielone na cztery moduły, tj.:

 • MODUŁ I. Wprowadzenie do psychologii menedżerskiej
 • MODUŁ II. Kompetencje interpersonalne w praktyce menedżerskiej
 • MODUŁ III. Budowanie efektywnych zespołów z perspektywy psychologicznej
 • MODUŁ IV. Rozwój osobisty i dobrostan psychiczny w miejscu pracy

Ze względu na wagę i znaczenie poszczególnych modułów przypisano im odpowiednie ilości godzin i punktów ECTS:

 • Moduł I - 8  pkt ECTS
 • Moduł II - 9  pkt ECTS
 • Moduł III - 9  pkt ECTS
 • Moduł IV - 10 pkt ECTS

Metody prowadzenia zajęć

Wykłady, ćwiczenia, konwersatoria.

Program

Szczegółowe programy Studiów Podyplomowych dostępne są pod linkiem:

https://sylabusy.ue.katowice.pl/kandydat/

l.p.

Przedmiot

Liczba  godzin teoretycznych

Liczba  godzin praktycznych

Punkty ECTS

1

Wprowadzenie do psychologii menedżerskiej

16

16

8

2

Kompetencje interpersonalne w praktyce menedżerskiej

8

16

9

3

Budowanie efektywnych zespołów z perspektywy psychologicznej

8

40

9

4

Rozwój osobisty i dobrostan psychiczny w miejscu pracy

10

32

10

Razem

42

104

36

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia odbywają się w rybnickiej filii UE Katowice w formie stacjonarnej w soboty i niedziele.

Studia trwają dwa semestry.

Kryteria ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach jak i zaliczenie poszczególnych modułów stanowiących o zdobyciu 36 pkt ECTS.

Kadra dydaktyczna

Do współpracy w ramach realizowanych studiów podyplomowych „Psychologia dla menedżera” zaproszeni zostali wybitni specjaliści a jednocześnie praktycy, w tym pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wykładowcy którzy swoje wysokie kompetencje potwierdzają osiągnięciami zawodowymi, rozpoznawalni w środowisku praktyków psychologów i trenerów biznesu.

Kierownicy studiów

dr Katarzyna Olejko, e-mail: katarzyna.olejko@uekat.pl 

mgr Szymon Nęcki

Cena

Czesne w roku akademickim 2023/2024

 • 4950 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
 • zniżki w opłacie czesnego

Jak się zapisać

Od 28 kwietnia do 30 września 2023 roku trwa rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 (rozpoczęcie zajęć w listopadzie 2023). Rekrutacja odbywa się w 100% online za pośrednictwem internetowego systemu rekrutacyjnego.

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe w rybnickiej Filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:

e-mail: dziekanat_filia@ue.katowice.pl
tel.: +48 32 4329850 i +48 32 4329851
ul. Rudzka 13 Budynek B, pokój 1.3, 44-200 Rybnik

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3