Konkurs na artykuł popularnonaukowy

Redakcja miesięcznika "Forum Akademickie" ogłasza XIII konkurs na artykuł popularnonaukowy: "Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach". W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 35. roku życia: pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci. Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe i pieniężne w wysokości nawet 5 tys. złotych.


Artykuły powinny popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników konkursu lub badania, w których brali udział. Na konkurs będą przyjmowane teksty w języku polskim o objętości 10-12 tys. znaków (ze spacjami) w trzech egzemplarzach opatrzonych hasłem (może to być wyraz lub dwa wyrazy). Można dołączyć kilka fotografii i rysunków obrazujących badania (w tekście lub osobno). Prac nie należy podpisywać nazwiskiem. Do prac proszę dodać zaklejoną małą kopertę listową formatu C6, oznaczoną tym samym hasłem, zawierającą dane osobowe autora (imię, nazwisko, wiek, stopień naukowy, miejsce pracy lub studiów doktoranckich, adres domowy, numer telefonu, adres e-mail) i krótką, jednostronicową notę o przebiegu pracy naukowej (nie wymagamy spisu publikacji).

Artykuły należy przesyłać z dopiskiem "Konkurs" pod adres:

Forum Akademickie, ul. Zana 38, 20-601 Lublin, pok. 407, w terminie do 11 września 2017 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2017.

Nagrodzone i wyróżnione artykuły zostaną opublikowane w "Forum Akademickim". W jury zasiądą uczeni i popularyzatorzy nauki.

Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie Forum Akademickiego.