Konkursy o Nagrodę Prezesa NBP na pracę magisterską, doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych

Rusza konkurs Narodowego Banku Polskiego. Do 17 lipca 2020 r. uczestnictwo w konkursie mogą zgłaszać autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Polski w 2019 r. oraz autorzy prac, na podstawie których w latach 2018-2019 uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Polski.


Obrazek przedstawia logo NBP w kolorze zielonym.

Prace na konkursy mogą zgłaszać autorzy, a także - za ich zgodą - uczelnie i promotorzy.

Autorom najlepszych prac magisterskich kapituła konkursowa przyzna:

  • pierwszą nagrodę w wysokości 15 000 zł,
  • drugą nagrodę w wysokości 10 000 zł,
  • trzecią nagrodę w wysokości 7 000 zł,
  • dwa wyróżnienia po 5 000 zł.

Autorzy najlepszych prac doktorskich i habilitacyjnych otrzymają w przypadku pracy doktorskiej:

  • nagrodę główną w wysokości 30 000 zł,
  • trzy wyróżnienia po 10 000 zł; w przypadku pracy habilitacyjnej: 
  • nagrodę główną w wysokości 50 000 zł,
  • trzy wyróżnienia po 20 000 zł.

Termin nadsyłania prac: 17 lipca 2020 r.

Pracę zapisaną na płycie CD/DVD wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres:

Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa

Z dopiskiem "Konkurs na pracę magisterską lub Konkurs na pracę doktorską/habilitacyjną".

O przyjęciu pracy decyduje data stempla pocztowego.

Ogłoszenie wyników: IV kwartał 2020 r.

Regulaminy konkursów oraz formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie.