Planowanie zadań badawczych na 2020


Planowanie zadań badawczych na 2020

W związku z obowiązkiem opracowania planu rzeczowo-finansowego na działalność naukowo-badawczą Uczelni na 2020 rok, uprzejmie informujemy, iż dniem 16 września br. mija termin na złożenie w Biurze Badań i Projektów Naukowych dokumentacji dotyczącej planowanych na rok 2020 zadań badawczych.

Prosimy o złożenie:

  1. Pełnego opisu zadania badawczego wraz z kosztorysem, planowanego ze środków subwencji przeznaczonej na utrzymania i rozwój potencjału badawczego;
  2. Pełnego opisu projektu indywidualnego wraz z kosztorysem, planowanego ze środków subwencji przeznaczonej na rozwój młodych naukowców*;
  3. Kosztorysu dotyczącego zadań związanych z upowszechnianiem nauki – organizacja konferencji naukowych: krajowych, z udziałem gości zagranicznych, międzynarodowych, itp. zgodnie z Zarządzaniem Rektora nr 117/16 z dnia 19 grudnia 2016 z późn. zm.).

Uprzejmie przypominamy, że:

  1. W przypadku planowania zadań badawczych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, obowiązuje zarządzenie Rektora nr 47/17 z dnia 15 maja 2017 roku z późn zm.
  2. W przypadku planowania projektów badawczych indywidualnych obowiązuje zarządzenie Rektora nr 40/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku z późn zm.
  3. Jeżeli planują Państwo konferencje naukowe, prosimy o zaplanowanie kosztów udziału pracowników Katedry w pozycji: Dofinansowanie działalności statutowej Kosztorysu konferencji, a nie w pozycji: opłaty konferencyjne.
  4. Wszelkie planowane w katedrze zadania badawcze składane są zbiorczo wraz z podpisem Kierownika Katedry. Uczestnicy studiów doktoranckich przekazują dokumentację do katedry, w której zatrudniony jest ich promotor lub opiekun. 

Obowiązujące formularze:

Prosimy o przesłanie dokumentacji w wersji elektronicznej na adres oraz w wersji papierowej do Biura Badań w terminie do 16 września br.

* Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie Wyższym i Nauce, młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która: jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w uczelni.