Projekt "Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki" - nabór wniosków

Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na realizację projektu w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki" w latach 2019 - 2022.


Obrazek przedstawia osobę wypełniającą dokumenty.
Źródło: unsplash.com

 

Warunki ogólne:
Warunkiem ubiegania się o dotację przez Wnioskodawcę – uczelnię wyższą, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2019 r. poz. 1668), prowadzącą działalność na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jest złożenie wniosku o przyznanie dotacji na realizację projektu, który spełnia kryteria określone w Regulaminie udzielania dotacji w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki" w latach 2019-2022, zatwierdzonym Uchwałą nr 258/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 26 listopada 2019 r.

Miejsce i termin składania wniosków:
Wnioski o przyznanie dotacji na realizację projektu (wraz z załącznikami) można składać w Kancelarii Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.30 – 15.30, albo listownie (za pośrednictwem poczty, kuriera, itp.), wysyłając na adres: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice.

Nabór wniosków ma charakter ciągły. Alokacja na rok 2020 wynosi 2.990.000,00 zł.

Sposób wypełniania wniosków:

  1. Uczelnia ubiegająca się o udzielenie dotacji składa wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu (wraz z załącznikami) wypełniony komputerowo, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2019-2022, zatwierdzonego Uchwałą nr 258/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 26 listopada 2019 r.
  2. Wniosek o przyznanie dotacji (wraz z załącznikami) należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej. Liczba znaków w części II Opis projektu, nie jest ograniczona.
  3. Wersję papierową wniosku o przyznanie dotacji (wraz z załącznikami, w postaci oryginałów, lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) - wydrukowaną, opieczętowaną, z własnoręcznymi podpisami osób uprawnionych, należy złożyć w zaklejonej kopercie. Kopertę należy opatrzyć pieczęcią Wnioskodawcy i następującą informacją: Wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki”.

Więcej informacji na stronie.