XI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa

21-23 września odbędzie się XI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa "Dokonania Współczesnej Myśli Ekonomicznej – Wolność w Ujęciu Nauk Społecznych". Honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dr hab. Robert Tomanek, prof. UE.


Już po raz jedenasty mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konferencji organizowanej przez pracowników Zakładu Historii Myśli Ekonomicznej Katedry Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W październiku 1997 roku zorganizowaliśmy pierwszą ogólnopolską konferencję dotyczącą dorobku myśli ekonomicznej Drugiej Rzeczypospolitej. Dwa lata później, we wrześniu 1999 roku, rozpoczęliśmy cykliczne (co dwa lata) konferencje pod wspólnym tytułem: DOKONANIA WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI EKONOMICZNEJ. Pierwszą z nich poświęcono teoriom neoliberalnym wobec ekonomicznej roli państwa, drugą, zorganizowaną w 2001 roku, relacjom między teorią ekonomii a polityką gospodarczą. Trzecia - z 2003 roku, dotyczyła teorii nieliberalnych wobec ekonomicznej roli państwa, czwarta z 2005 roku - teorii i praktyki ekonomii instytucjonalnej. W 2007 roku dyskutowaliśmy nad szeroko rozumianym keynesizmem i jego rolą w polityce ekonomicznej. Konferencja z 2009 roku dotyczyła znaczenia kategorii wyboru w teorii i praktyce gospodarczej. W 2011 roku przedmiotem konferencji był dobrobyt w rozumieniu nauk społecznych, cztery lata temu racjonalność, efektywność i etyka, a ostatnio konferencję poświęciliśmy dwóm podstawowym kategoriom ekonomicznym: wartości i własności.

W tym roku przedmiotem rozważań chcemy uczynić trzecią kluczową kategorię ekonomiczną, jaką jest wolność. Temat powinien zainteresować nie tylko ekonomistów, ale również przedstawicieli pokrewnych nauk społecznych oraz praktyków gospodarczych.

Zapraszamy serdecznie do spotkania i wymiany poglądów dotyczących proponowanego tematu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Zgłoszenie na konferencję

Zgłoszenia na konferencję będą przyjmowane za pośrednictwem systemu rejestracji umieszczonego na niniejszej stronie internetowej.

W razie pytań, prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem: konferencja.hme@ue.katowice.pl

Miejsce konferencji - konferencja odbędzie się w dniach 21-23 września 2017 r. w Hotelu Wilga w Ustroniu.

Opłata konferencyjna - opłata konferencyjna wynosi 1100 zł.

Opłatę konferencyjną należy wnieść do dnia 30 czerwca 2017 r. na konto Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:

ING Bank Śląski o/Katowice

59 1050 1214 1000 0022 9625 8706

z dopiskiem: Konferencja historyków myśli ekonomicznej/nazwisko i imię

Publikacja

Wszystkie referaty będą recenzowane. Referaty, które w wyniku dwóch pozytywnych recenzji uzyskają najwyższą liczbę punktów, zostaną opublikowane w „Studiach Ekonomicznych” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (w 2016 r. 10 punktów MNiSW, ISSN 2083-8611), a pozostałe w monografii pokonferencyjnej (5 punktów). Objętość referatu, sformatowanego zgodnie z wymogami redakcyjnymi wraz z przypisami, literaturą oraz streszczeniem w języku angielskim powinna wynosić od 20 do 21 tyś. znaków (pół arkusza). Artykuły powyżej 21 tyś. znaków nie będą podlegały procedurze wydawniczej.

Wymogi redakcyjne dla referatów w języku polskim znajdują się na stronie konferencji. W przypadku odrzucenia tekstu przez recenzenta, niespełnienia wymogów formalnych lub rezygnacji na mniej niż 30 dni przed terminem konferencji opłata konferencyjna nie zostanie zwrócona.

Tekst w trzech egzemplarzach w formie papierowej (jeden egzemplarz wraz z imieniem i nazwiskiem autora drukowany dwustronnie, dwa egzemplarze bez nazwiska drukowane jednostronnie) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD lub przesłanej na adres e-mail: konferencja.hme@ue.katowice.pl), zawierającej tekst oraz dane autora (imię, nazwisko, stopień/tytuł naukowy, afiliacja, adres korespondencyjny, e-mail, telefon) prosimy złożyć najpóźniej w dniu konferencji. Do papierowej wersji artykułu należy dołączyć wypełnione i podpisane Oświadczenie Autora dostępne pod adresem (plik do pobrania na stronie Konferencji). 

Więcej