Nagroda Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w trzeciej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z zakresu bankowości, pieniądza i finansów. Autor najwybitniejszej publikacji może otrzymać 80 000 zł lub wyróżnienie w wysokości 30 000 zł.


Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe

Celem Konkursu jest stałe podnoszenie jakości publikacji ekonomicznych i promocja najwybitniejszych prac polskich ekonomistów. Do udziału w Konkursie zachęcani są polscy ekonomiści – autorzy publikacji wydanych lub rozpowszechnionych na terenie Polski w okresie między 25 września 2015 r. a 21 stycznia 2019 r.

Zgłoszenia prac do Konkursu, napisanych wyłącznie w języku polskim, mogą dokonywać:

  • autorzy lub współautorzy publikacji, pod warunkiem dołączenia dwóch recenzji przygotowanych niezależnie przez dwóch profesorów kierunków ekonomicznych uczelni działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  • rady wydziałów lub rady naukowe instytutów, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomii, za zgodą autora albo wszystkich współautorów, pod warunkiem dołączenia kserokopii uchwały ww. podmiotu w sprawie zgłoszenia publikacji do Konkursu.

Publikacje wraz z załącznikami należy przesłać w terminie do dnia 21 stycznia 2019 r.

Regulamin oraz szczegółowe informacje dot. Konkursu dostępne są na stronie Narodowego Banku Polski.

Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe