Europejskie standardy na UE Katowice

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stara się o uzyskanie wyróżnienia "HR Excellence in Research" przyznawanego przez Komisję Europejską. Wyróżnienie świadczy o tym, iż uczelnia zapewnia najlepsze warunki pracy naukowcom oraz prowadzi procesy rekrutacyjne w sposób przejrzysty, zgodny z wytycznymi Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Jego przyznanie ma więc potwierdzić atrakcyjność warunków pracy i rozwoju kariery naukowców na UE Katowice.


"HR Excellence in Research" jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii "Human Resources Strategy for Researchers" (HRS4R), nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy i karier naukowców w Europie. Znakiem tym wyróżniane są instytucje działające w sferze B+R (zarówno publiczne jak i prywatne) oraz organizacje finansujące badania, które skutecznie wdrażają zasady Karty i Kodeksu. Poza szczególnym wyróżnieniem dla uczelni, jest to potwierdzenie doskonałych warunków dla pracowników badawczych i naukowo-badawczych oraz atmosfery bezpieczeństwa i zaufania dzięki jasnym zasadom rekrutacji. Dodatkowo stanowi to podstawę premiowania jednostki w międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej w programie ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020 w zakresie badań i innowacji, krajowych konkursach grantowych Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jak również w konkursach i programach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Daje to także prawo do zamieszczania ogłoszeń na platformie Euraxess.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach rozpoczął procedurę wdrożeniową "HR Excellence in Research" w październiku 2017 r. przesyłając do Komisji Europejskiej, podpisaną przez rektora dr. hab. Roberta Tomanka, prof. UE, deklarację poparcia dla zasad Karty i Kodeksu. Oficjalną odpowiedź KE przesłała już miesiąc później, zachęcając uczelnię do kontynuowania procedury wdrożeniowej. Teraz uniwersytet musi przeprowadzić analizę, która pozwoli ocenić, w jakim stopniu jego funkcjonowanie jest spójne z Kartą i Kodeksem oraz przygotować plan działania nakierowany na likwidację ewentualnych zidentyfikowanych braków, wraz z opisem konkretnych działań do tego prowadzących. Konieczna będzie także ocena zgodności procesów rekrutacji z europejskimi zasadami otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji opartych na kwalifikacjach (ang. Open, Transparent and Merit-based Recruitment, w skrócie OTM-R). Ma się tym zająć powołany przez rektora specjalny Zespół ds. wdrożenia Karty i Kodeksu, składający się zarówno z pracowników naukowo-dydaktycznych, jak i administracyjnych. Pierwsze spotkanie zespołu, na którym ustalono harmonogram działań oraz podzielono konkretne zadania pomiędzy grupy robocze, odbyło się 12 stycznia, a kolejne zaplanowano na 1 marca br.

– "Maksymalnie w ciągu roku od przesłania deklaracji należy przeprowadzić w instytucji analizę wewnętrzną, która pozwoli ocenić, w jakim stopniu jej funkcjonowanie jest spójne z Kartą  i Kodeksem. Jednym z zadań jest opracowanie ankiety dotyczącej zgodności wewnętrznych procedur z ich zapisami. Pytania ankietowe mają w jak największym stopniu odzwierciedlać treść merytoryczną zawartą w Karcie i Kodeksie. Ankieta ma zaś pomóc w odpowiedzi na pytania, czy zdaniem respondentów zasady oraz zalecenia tam ujęte są stosowane i respektowane w instytucji. Grupę docelową stanowią pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni, naukowo-techniczni, inżynieryjno-techniczni i doktoranci." – mówiła podczas pierwszego spotkania zespołu dr hab. Barbara Kos, prof. UE, prorektor ds. nauki i kadry akademickiej, inicjator procedury wdrożeniowej.  

Na przedstawienie Komisji Europejskiej strategii HR i planu działania uczelnia ma czas do 25 października 2018 r. Po ich ocenie KE podejmie decyzję w sprawie przyznania wyróżnienia "HR Excellence in Research". W przypadku otrzymania wyróżnienia, po upływie 2 lat uniwersytet powinien przeprowadzić ponowną ocenę postępów i efektów wdrażania zasad Karty i Kodeksu wraz z planem na kolejne 3 lata. Po 5 latach od otrzymania wyróżnienia uczelnia będzie musiała przeprowadzić ponowną analizę, której oceny dokona KE, po czym zadecyduje, czy wysłać do instytucji wyznaczonych ekspertów zagranicznych. Wyniki tej analizy i wizyty warunkują zachowanie prawa do dalszego używania wyróżnienia HR. Wyróżnienie "HR Excellence in Research" to proces ciągły, który wiąże się z regularną oceną postępów we wdrażaniu i przestrzeganiu zasad Karty i Kodeksu dokonywaną przez zagranicznych ekspertów. Wyniki oceny ekspertów decydują o tym, czy instytucja utrzyma wyróżnienie HR. Ocena i wizyta odbywają się regularnie co 3 lata.

Więcej:

www.ue.katowice.pl/uczelnia/badania-i-rozwoj/logo-hr.html

www.nauka.gov.pl/europejska-karta-naukowca/

www.euraxess.pl/pl/poland/pracodawcy/karta-i-kodekspracodawcy