Z żalem zawiadamiamy o śmierci Śp. prof. Andrzeja St. Barczaka


Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 21 maja 2019 roku zmarł

Śp.

Prof. dr hab. Andrzej St. Barczak

Profesor nauk ekonomicznych, Wybitny Ekonometryk i Statystyk, Naukowiec i Badacz,
Nauczyciel akademicki, Społecznik i Publicysta,

Doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
Profesor honorowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,

Od lat studiów związany z naszą Uczelnią, sławiący Almae Matris w krajowym i międzynarodowym środowisku akademickim, między innymi, poprzez pełnienie funkcji:

kierownika Zakładu Ekonometrii /1972–1978/, prodziekana Wydział Przemysłu ds. nauki /1975–1981/, prorektora ds. nauczania, dydaktyki i ds. studenckich /1981–1984/, dziekana – Wydziału Przemysłu /1984–1987/, dyrektora Instytutu Ekonometrii /1987–1990/, kierownika Katedry Ekonometrii /1992–2009/, kierownika Zakładu Mikroekonomii Instytutu Zarządzania Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego /1996- 2003/, rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach /2009-2011/, członka Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego /1987–1998/, Centralnej Komisji ds. Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego, Komisji Konkursowej Komitetu Badań Naukowych (KBN) /1994–2006/, Komisji Nagród Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów /2001–2005/, członka i przewodniczącego /2007–2011/ Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, członka Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, członka Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego /1962-2014/ i prezesa Zarządu Oddziału Katowickiego /2005-2014/, członka Polskiego Towarzystwa Statystycznego – przewodniczącego Oddziału Katowickiego /1990–2008/, członka Komisji Matematycznej Głównego Urzędu Statystycznego /1976–1981/, Rady Statystycznej GUS /1981–2005/, The Econometric Society, The European Economic Association, The Royal Economic Society, Rady Statystyki przy Premierze Rady Ministrów /2012–2016/, Rady Naukowej Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Komisji Ekonomicznej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, członka wielu rad programowych czasopism naukowych, członka honorowego Loży Katowickiej Business Centre Club oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, przewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszu Górnośląskiego, członka Rad Nadzorczych Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach /2006-2009/, Eurofaktora S.A. w Mysłowicach oraz Akcept S.A. Mysłowice, przewodniczącego Rady Programowej Radia Katowice S.A. /2008-2017/, doradcy Wojewody Śląskiego oraz doradcy Prezydenta Miasta Katowice.
Odznaczonego między innymi: Krzyżem Oficerskim oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową "Za zasługi dla statystyki RP" wyróżnionego: Śląską Nagrodą Jakości w dziedzinie "Nauka", Srebrną Odznaką Honorową Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Złotą Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, "Skrzydłami Merkurego", Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt działalności naukowo-badawczej w dziedzinie nauk ekonomicznych 


Żegnamy Mistrza wielu pokoleń ekonomistów – Człowieka renesansu – niezwykłego Mentora i Przyjaciela 


Rodzinie i Najbliższym Śp. Profesora
składamy wyrazy głębokiego współczucia
 

pogrążeni w smutku

Rektor i Senat,

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania
oraz cała Społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 

Pogrzeb odbył się w sobotę 25 maja 2019 roku o godzinie 11.30 w Kościele św. Józefa Robotnika w Katowicach Józefowcu, przy ul. Jana Mikusińskiego 8.

 

Publikacja z uroczystości odnowienia doktoratu prof. dr hab. A. Barczaka, dr.h.c.