II edycja konkursu Beyond Barriers

Do 14 kwietnia br. trwa przyjmowanie projektów badawczych do II edycji konkursu Beyond Barriers ogłoszonego przez JM Rektor prof. dr hab. inż. Celinę M. Olszak. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich pracowników naukowych Uniwersytetu.

Beyond Barriers jest konkursem na interdyscyplinarne projekty badawcze zgłaszane w zespołach.

Zespół badawczy

 • w skład zespołu mogą wchodzić wyłącznie pracownicy zatrudnieni w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy;
 • zespół powinien składać się z co najmniej pięciu osób o zróżnicowanym doświadczeniu i dorobku naukowym;
 • w składzie zespołu muszą się znaleźć pracownicy z co najmniej dwóch katedr;
 • co najwyżej 40% składu zespołu mogą stanowić osoby, które w 2022 roku uzyskały grant rektorski;
 • pracownik może być kierownikiem lub członkiem zespołu realizującego tylko jeden projekt interdyscyplinarny w tym samym czasie.

Tematyka konkursu

Tematyka proponowanego projektu musi obejmować problematykę mieszczącą się jednocześnie w co najmniej dwóch dyscyplinach naukowych.

Warunki konkursu

 • okres realizacji maksymalnie 24 miesiące,
 • maksymalna wysokość finansowania pojedynczego projektu w okresie realizacji wynosi 40 tys. zł,
 • całkowity budżet bieżącej edycji konkursu wynosi 80 tys. zł,
 • końcowym rezultatem projektu mają być:

  • p

   ublikacje: w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach konferencyjnych, których wartość punktowa zgodnie z wykazem, o którym mowa w pkt 7, wynosi nie mniej niż 100,
  • monografie wydane przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie wydawnictw poziomu II sporządzonym i udostępnionym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, obowiązującym dla roku opublikowania pracy, a także rozdziały w tych monografiach.
  • Wniosek o finansowanie projektu badawczego w oparciu o wyniki badania złożony w zewnętrznej instytucji badawczej.

Harmonogram

 • termin składania wniosków konkursowych: 14 kwietnia 2023 r.
 • termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 kwietnia 2023 r.
 • planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 1 maja 2023 r.

Wnioski należy składać w formie elektronicznej w formacie pdf na adres: katarzyna.goralczyk@ue.katowice.pl.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie Biura Doskonałości Naukowej.