Zdjęcie Maria Czech

dr Maria Czech

Bogucicka 3
Bud. A; pok. 417a
40-226 Katowice

Konsultacje:

Uwaga:

W związku z komunikatem wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina dotyczącym zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych do 25 marca 2020, na mocy Zarządzenia nr 27/20 z dn. 11 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach konsultacje odbywają się online.

Zaliczenie poprawkowe

Zaliczenie poprawkowe (ostateczny termin) odbędzie się:

27.02.2020 godz. 13.30 studia stacjonarne

29.02.2020 godz. 12.25 studia niestacjonarne

 

Uwaga: Zaliczenie poporawkowe odbędzie się w środę 5 lutego w następujących godzinach:

 16.00 studia stacjonarne

 17.00 studia niestacjonarne

Za zmianę terminu bardzo przepraszam

 

Na wniosek studentów, zaliczenie przedmiotu Zarzadzanie instytucjami finansowymi (studia stacjonarne) odbędzie się 5 lutego o godz. 15.45

Na wniosek studentów, dodatkowa możliwość zaliczenia kolokwium (II termin) oraz konsultacje odbędą się 1.02 (sobota) w godz. 11.15-12.30

 

Terminy konsultacji:

27.02.20 godz. 13.30-14.30

29.02.20 godz. 12.25-13.25

12.03.20 godz. 13.30-15.00

19.03.20 godz. 10.00-11.30 Uwaga zmiana! Ze względu na sytuację epidemiologiczną, konsultacje odbędą się on-line (poczta elektroniczna).

26.03.20 godz. 13.30-15.00 On-line

05.04.20 godz. 09.15-10.45 On-line poczta elektroniczna lub meet.google.com/gqe-buuc-zot

16.04.20 godz. 13.30-14.00 Poczta elektroniczna

18.04.20 godz. 12.30-13.30 Poczta elektroniczna

23.04.20 godz. 10.10-11.40 Poczta elektroniczna

30.04.20 godz. 10.10-11.40 Poczta elektroniczna

07.05.20 godz. 10.10-11.40 Poczta elektroniczna

14.05.20 godz. 10.10-11.40 Poczta elektroniczna

21.05.20 godz. 10.10-11.40 Poczta elektroniczna

28.05.20 godz. 10.10-11.40 Poczta elektroniczna

06.06.20 godz. 16.05-17.05 sala 215B Poczta elektroniczna

 

Seminarium dyplomowe (termin on-line)

21.03.2020 godz. 9.00-11.15, poczta elektroniczna

 

 

Publikacje

 1. Czech M.: Credit default swap w transakcjach średnioterminowych na globalnym rynku finansowym, Difin, 2019 (224 strony)
 2. Czech M.: Mechanizmy funkcjonowania derywatów kredytowych w świetle literatury przedmiotu, [w:] Bank i pieniądz w erze FinTech. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 84(1)/2019, red. Wiesławy Caputa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2019, s. 43-63.
 3. Czech M., Pyka I.: Kontrakty CDS w roli nowoczesnego parametru oceny ryzyka kredytowego kraju, [w:] Współczesne Finanse. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Nr 356. Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2018, s. 124-145.
 4. Czech M., Cichorski P.: Instrumenty pochodne, [w:] Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, red. J. Cichorska, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2015, s. 130-137.
 5. Czech M., Cichorski P.: Instrumenty rynku walutowego, [w:] Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, red. J. Cichorska, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2015, s. 71-77.
 6. Czech M.: Miary ryzyka w procesie budowy i zarządzania portfelem inwestycyjnym. [w:] O niektórych uwarunkowaniach funkcjonowania Polski i jej sąsiedztwa na tle wyzwań XXI wieku. T. 2. red. A. Maksimczuk, K. Kucab-Bąk, I. Przychocka, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sywałkach, Suwałki 2014, s. 254-265.
 7. Czech M.: Rola stowarzyszeń i klubów inwestycyjnych na rynku kapitałowym w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo, Gospodarka. Świat, red. J. Osiński, J. Z. Popławska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014, s. 189-200.
 8. Czech M.: Analiza wybranych kredytowych instrumentów pochodnych w aspekcie wzrostu gospodarczego, [w:] Innowacje a wzrost gospodarczy. Cz. 2, red. W. Gradoń, J. Harasim. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe 2014, nr 186, s. 131-143.
 9. Czech M.: Polski rynek finansowy w obliczu europejskiego kryzysu zadłużeniowego, [w:]  Współczesna Ekonomia wobec załamania koniunktury gospodarczej, red. K. Koj, J. Szostak. Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2013, nr 15, s. 57-74. 
 10. Czech M.: Bondspot S.A jako platforma obrotu derywatami kredytowymi, [w:] Innowacje w bankowości i finansach. Tom II, red. J. Harasim, B. Frączak, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Katowice 2013, nr 174 s. 199-212.
 11. Czech M., Pyka I.: Rynek kredytowych instrumentów pochodnych w procesie zmian, Oeconomia vol. XLVII, 3 UMCS, Lublin 2013, s. 521-531. 
 12. Czech M., Szewczyk Ł.: Homo oeconomicus na rynku usług finansowych w Polsce, [w:] Homo oeconomicus w przestrzeni społeczno-pastoralnej, red. I. Celary, G. Polok, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2013, s. 224-235.
 13. Czech M., Szewczyk Ł.: Społeczna odpowiedzialność instytucji parabankowych w Polsce, [w:] Rynek, Społeczeństwo, Kultura, nr  1, Agencja managerska VIP for You, Dobrzeń Wielki 2012, s. 42-47.
 14. Czech M., Szewczyk Ł.: Bank komercyjny jako instytucja zaufania publicznego, [w:] Odpowiedzialność w przestrzeni społeczno-pastoralnej, red. I. Celary, G. Polok, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 97-109.
 15. Czech M.: Stabilność strefy euro w aspekcie realizacji kryteriów korwengencji, [w:] Warsztaty doktoranckie ’11. Zarządzanie – Finanse – Ekonomia, red. J. Harasim Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2012, s. 66-67.
 16. Czech M.: Decyzje inwestorów indywidualnych na rynku kapitałowym w warunkach niepewności, [w]: Warsztaty doktoranckie ’10. Zarządzanie – Finanse – Ekonomia, red. J. Harasim, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2011, s. 43-53.
 17. Czech M.: Analiza porównawcza wybranych giełd europejskich w warunkach globalnego kryzysu finansowego, [w:] Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w warunkach niepewności, red. A. Limański, R. Milic-Czerniak, Wydawnictwo WSZMiJO, Katowice 2010, s. 137-147.
 18. Czech M.: Analiza struktury inwestorów na warszawskim parkiecie w aspekcie fluktuacji indeksu WIG20, [w:] Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse" 2010, vol. 6/ nr 4, s. 92-102.

Zainteresowania

Rynki finansowe

Instrumenty finansowe

Bankowość