Zdjęcie Maria  Czech

dr Maria Czech

Bogucicka 3
Bud. A; pok. 417a
40-226 Katowice

Konsultacje:

 

Uwaga!

Ze względu na zawieszenie zajęć dydaktycznych i konsultacji w budynkach Uniwersytetu Ekonomicznego, w semestrze zimowym 2020/2021 r. konsultacje będą odbywały się on-line, za pomocą poczty elektronicznej maria.czech@ue.katowice.pl lub na platformie google meet - po wcześniejszym zgłoszeniu (w celu wygenerowania kodu do spotkania). Link do spotkania będzie wysyłany umówionym studentom.

 

KONSULTACJE:

Studia stacjonarne

Poniedziałki 8.00-9.30

Studia niestacjonarne

25.10.2020 godz. 13.20-13.50

22.11.2020 godz. 10.15-10.45

13.12.2020 godz. 13.00-13.30

17.01.2021 godz. 10.15-10.45

 

SEMINARIUM

 

17.10.2020 godz. 16.15-18.50

 

19.12.2020 godz. 13.20-15.35

 

23.01.2021 godz. 16.15-18.50

 

 

 

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam studentów I i II stopnia na cykl indywidualnych spotkań realizowanych w ramach Tutoringu Akademickiego. Tutoring skierowany jest do studentów zorientowanych na rozwój naukowy i zawodowy w następujących obszarach:

  1. Bankowość
  2. Rynki finansowe
  3. Instrumenty finansowe ze szczególnym uwzględnieniem kredytowych instrumentów pochodnych
  4. Zastosowanie derywatów kredytowych w bankowości
  5. Zarządzanie ryzykiem kredytowym
  6. Zarządzanie kapitałem w instytucjach finansowych i niefinansowych
  7. Problematyka dotycząca inwestycji na rynku kapitałowym oraz inwestycji alternatywnych
  8.  Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
  9. Zagadnienia związane z kryptowalutami

Więcej informacji na temat Programu Tutoringu Akademickiego realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach znajduje się pod adresem: https://www.ue.katowice.pl/studenci/program-tutoringu-akademickiego.html


 

 

 

Publikacje

1.    Czech M., Ochrona konsumentów na rynku kapitałowym w Polsce, [w:] Finanse i Prawo Finansowe / Journal of Finance and Financial Law, Vol. 4(28), 2020, s. 45-63

2.    Czech M., Global debt as a determinant of notional amounts outstanding changes of credit default swaps in non-financial institutions, In New Challenges in Economic Policy, Business, and Management, Ujwary-Gil A. & Gancarczyk M. (Eds.), Institute of Economics, Polish Academy of Sciences, Warsaw 2020, s. 105-126

3.   Czech M., Credit default swap w transakcjach średnioterminowych na globalnym rynku finansowym, Difin, Warszawa 2019, (224 strony)

4.      Czech M., Mechanizmy funkcjonowania derywatów kredytowych w świetle literatury przedmiotu, [w:] Bank i pieniądz w erze FinTech. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 84(1)/2019, red. Wiesławy Caputa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2019, s. 43-63.

5.    Czech M., Wykorzystanie credit default swap w utrzymaniu wymaganego poziomu kapitału regulacyjnego w instytucjach bankowych. [w:] Dyskusje o kapitale wczoraj i dziś, Musiał G. (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice, 2019

6.      Czech M., Pyka I., Kontrakty CDS w roli nowoczesnego parametru oceny ryzyka kredytowego kraju, [w:] Współczesne Finanse. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Nr 356. Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2018, s. 124-145.

7.      Czech M., Cichorski P., Instrumenty pochodne, [w:] Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, red. J. Cichorska, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2015, s. 130-137.

8.   Czech M., Cichorski P., Instrumenty rynku walutowego, [w:] Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, red. J. Cichorska, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2015, s. 71-77.

9.     Czech M., Miary ryzyka w procesie budowy i zarządzania portfelem inwestycyjnym. [w:] O niektórych uwarunkowaniach funkcjonowania Polski i jej sąsiedztwa na tle wyzwań XXI wieku. T. 2. red. A. Maksimczuk, K. Kucab-Bąk, I. Przychocka, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sywałkach, Suwałki 2014, s. 254-265.

10.   Czech M., Rola stowarzyszeń i klubów inwestycyjnych na rynku kapitałowym w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo, Gospodarka. Świat, red. J. Osiński, J. Z. Popławska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014, s. 189-200.

11.   Czech M., Analiza wybranych kredytowych instrumentów pochodnych w aspekcie wzrostu gospodarczego, [w:] Innowacje a wzrost gospodarczy. Cz. 2, red. W. Gradoń, J. Harasim. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe 2014, nr 186, s. 131-143.

12.   Czech M., Polski rynek finansowy w obliczu europejskiego kryzysu zadłużeniowego, [w:]  Współczesna Ekonomia wobec załamania koniunktury gospodarczej, red. K. Koj, J. Szostak. Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2013, nr 15, s. 57-74. 

13.   Czech M., Bondspot S.A jako platforma obrotu derywatami kredytowymi, [w:] Innowacje w bankowości i finansach. Tom II, red. J. Harasim, B. Frączak, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Katowice 2013, nr 174 s. 199-212.

14.   Czech M., Pyka I., Rynek kredytowych instrumentów pochodnych w procesie zmian, Oeconomia vol. XLVII, 3 UMCS, Lublin 2013, s. 521-531. 

15.   Czech M., Szewczyk Ł., Homo oeconomicus na rynku usług finansowych w Polsce, [w:] Homo oeconomicus w przestrzeni społeczno-pastoralnej, red. I. Celary, G. Polok, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2013, s. 224-235.

16.   Czech M., Szewczyk Ł., Społeczna odpowiedzialność instytucji parabankowych w Polsce, [w:] Rynek, Społeczeństwo, Kultura, nr  1, Agencja managerska VIP for You, Dobrzeń Wielki 2012, s. 42-47.

17.   Czech M., Szewczyk Ł., Bank komercyjny jako instytucja zaufania publicznego, [w:] Odpowiedzialność w przestrzeni społeczno-pastoralnej, red. I. Celary, G. Polok, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 97-109.

18.  Czech M. Stabilność strefy euro w aspekcie realizacji kryteriów korwengencji, [w:] Warsztaty doktoranckie ’11. Zarządzanie – Finanse – Ekonomia, red. J. Harasim Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2012, s. 66-67.

19.   Czech M. Decyzje inwestorów indywidualnych na rynku kapitałowym w warunkach niepewności, [w]: Warsztaty doktoranckie ’10. Zarządzanie – Finanse – Ekonomia, red. J. Harasim, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2011, s. 43-53.

20.   Czech M. Analiza porównawcza wybranych giełd europejskich w warunkach globalnego kryzysu finansowego, [w:] Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w warunkach niepewności, red. A. Limański, R. Milic-Czerniak, Wydawnictwo WSZMiJO, Katowice 2010, s. 137-147.

21.   Czech M. Analiza struktury inwestorów na warszawskim parkiecie w aspekcie fluktuacji indeksu WIG20, [w:] Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse" 2010, vol. 6/ nr 4, s. 92-102.

 

 

 

Zainteresowania

Rynki finansowe

Instrumenty finansowe

Bankowość

Działalność międzynarodowa

 

19.05.2020 r. 4th International Scientific Conference  “Contemporary Challenges In Economic And Business Research” in Faculty of Economics and Business University of Maribor: referat pt. Credit Default Swap in Credit Risk Management. Functions and Directions of Development.

8-10.04.2020 Virtual International Days in Quimper in IUT Quimper Université Bretagne Occidentale (UBO), France: wykłady dotyczące wybranych metod finansowania projektów inwestycyjnych oraz wykład dotyczący bogactwa kulturowego Górnego Śląska oraz kierunków kształcenia i możliwości rozwoju na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Do góry