Przejdź do menu Przejdź do treści

Aktualnie realizowane projekty

Strona zawiera informacje dotyczące aktualnie realizowanych na Uczelni projektów dydaktycznych i naukowych o charakterze międzynarodowym. Aktualizacja listy odbywa się minimum dwa razy do roku (lipiec i grudzień).

Sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo w finansach

Kierownik

Okres realizacji Jednostka wspierającaŹródło finansowania
dr hab. Bożena Frączek, prof. UE27.02.2024 - 30.11.2024Biuro InternacjonalizacjiMetropolitalny Fundusz Wspierania Nauki

Projekt klastrowy, który skupia sie wokół ważnego i popularnego w ostatnim czasie obszaru jakim jest cyberbezpieczeństwo. Wraz ze wzrostem korzystania z usług cyfrowych i zakupów internetowych nasiliło się występowanie tego zjawiska, a obniżenie jego poziomu w regionie to zadanie, które wymaga wielu aktywności dedykowanych różnym grupom społecznym. Młodzież jest szczególnie ważną grupą, gdyż wkracza w samodzielne życie i powinna być świadoma problemów związanych z dynamicznie rozwijającą się technologią generatywną (sztuczną inteligencją) i związanymi z nią zagrożeniami. Kształcenie w tym obszarze jest niezwykle istotne i wymaga odpowiednich innowacyjnych metod edukacyjnych. Odpowiedzią na tę potrzebę jest niniejszy projekt, który dzięki współpracy ze światowej sławy naukowcem pozwoli na wprowadzenie nowoczesnych metod dydaktycznych uwzględniających sztuczną inteligencję oraz zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa. 

                                                                                          Więcej informacji

ECOnomics4Climate II

Kierownik

Okres realizacji Jednostka wspierającaŹródło finansowania
dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, prof. UE27.02.2024 - 30.11.2024Biuro InternacjonalizacjiMetropolitalny Fundusz Wspierania Nauki

Projekt jest klastrem spójnych tematycznie modułów, obejmujących działania realizowane w ramach promocji nowej dyscypliny, jaką jest ekonomia zmian klimatu. Główne aktywności zakładają współpracę ze światowej klasy naukowcami (3 osoby), z wiodących ośrodków europejskich. Oprócz wykładów i warsztatów, zaproszeni naukowcy włączą się w mentoring dotyczący projektów realizowanych przez kadrę akademicką UE Katowice. W szczególności, otoczą oni opieką merytoryczną młodych naukowców, którzy będą realizowali badania będące przedmiotem pozostałych modułów. Proponowane tematy badań mają na celu pokazanie kilku interesujących, oryginalnych i jednocześnie różnych badań naukowych, wpisujących się w cele strategiczne GZM, odnosząc się do koncepcji „zrównoważonej zielonej metropolii” w jej wymiarach związanych w szczególności z niską emisyjnością, zarządzaniem energią oraz rozwojem innowacyjnych branż.

                                                                                          Więcej informacji

Do góry

Sustainable Alliance Manager: Learning Experience towards Collaborative Skills with Green Consciousness - SAMExperience

KierownikOkres realizacji Jednostka wspierającaŹródło finansowania
prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka 01.10.2023 - 30.09.2026Biuro InternacjonalizacjiErasmus+ (Akcja 2)

 

Krótkoterminowym celem projektu jest opracowanie SAMExperience, które jest międzynarodowym, cyfrowym, elastycznym i spersonalizowanym doświadczeniem edukacyjnym dla Sustainable Alliance Managers (SAM). Celem długoterminowym jest zapewnienie profesjonalistom niezbędnych umiejętności współpracy i ekologicznych umiejętności tworzenia i zarządzania zrównoważonymi sojuszami w MŚP w sektorze produkcyjnym. 

                                                   Więcej informacji dostępnych wkrótce

Empowering Entrepreneurs through SME Financing Education (SEED FUND)

KierownikOkres realizacji Jednostka wspierającaŹródło finansowania

dr hab. Izabella Steinerowska-Streb, Prof. UE

01.09.2023 - 31.09.2026 Biuro Współpracy MiędzynarodowejErasmus+ (Akcja 2)

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności MŚP do analizy informacji dotyczących możliwości finansowania, minimalizując przy tym wpływ dezinformacji. Projekt ma na celu kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych poprzez edukację i wsparcie w wykorzystywaniu technologii cyfrowych do oceny szans finansowania. Skierowany jest w szczególności do absolwentów uczelni i młodych przedsiębiorców, oferując wsparcie w zdobywaniu umiejętności innowacyjnych i przedsiębiorczych, promując także postawę otwartości na transformację cyfrową. Projekt ma również promować współpracę i wymianę doświadczeń między uczestnikami a instytucjami edukacyjnymi oraz sektorem prywatnym. Efektem ma być stworzenie innowacyjnego i interaktywnego kursu w oparciu o platformę e-learningową.

 

                                                   Więcej informacji dostępnych wkrótce

Efficient university administration (GOOD STAFF)

KierownikOkres realizacji Jednostka wspierającaŹródło finansowania
dr Jolanta Bernais 01.11.2023 - 31.10.2025 Biuro Współpracy Międzynarodowej Erasmus+ (Akcja 2)

 

Głównym celem projektu jest opracowanie narzędzia umożliwiającego kompleksową ocenę kompetencji o predyspozycji kandydatów do pracy i pracowników administracyjnych uczelni. Rezultatami podjętych działań będzie:

  • przygotowanie kompleksowych profili kompetencji dla wybranych stanowisk w grupie pracowników administracyjnych;
  • merytoryczne opracowanie zestawu pytań/zagadnień/problemów, które pozwolą zweryfikować poziom kompetencji kandydata do pracy w administracji uczelni;
  • opracowanie narzędzia informatycznego do oceny kompetencji pracowników administracyjnych wraz z kompendium interpretacji wyników oceny.

 

                                                   Więcej informacji dostępnych wkrótce

Reflecting Economics And Climate Change in Teaching - REACCT

KierownikOkres realizacji Jednostka wspierającaŹródło finansowania
dr hab. Monika Wieczorek – Kosmala, prof. UE01.11.2023 - 31.10.2026Biuro InternacjonalizacjiErasmus+ (Akcja 2)

 

Głównym celem projektu jest promocja edukacji o zmianach klimatycznych na uczelniach wyższych o profilu ekonomicznym. Działania w projekcie przewidują przygotowanie innowacyjnych treści kształcenia, w oparciu o wyniki forów dyskusyjnych ze środowiskiem nauki i biznesu. Rezultaty mają przyczynić się do wsparcia absolwentów uczelni ekonomicznych w przygotowaniu do nowych ról zawodowych, związanych z procesem zielonej transformacji i dążeniem do celów neutralności klimatycznej. 

                                                   Więcej informacji dostępnych wkrótce

Education Towards Circular And Sustainable Economy – ET CASE

KierownikOkres realizacji Jednostka wspierającaŹródło finansowania
dr hab. Monika Wieczorek – Kosmala, prof. UE01.11.2023 - 31.10.2026Biuro InternacjonalizacjiErasmus+ (Akcja 2)

 

Głównym celem projektu jest wsparcie szkół średnich w edukacji dotyczącej gospodarki w obiegu zamkniętym i zrównoważonej konsumpcji. W ramach projektu opracowane zostaną m.in.: innowacyjne programy i materiały edukacyjne, wspierające świadomość ekologiczną młodzieży. Projekt zakłada także wsparcie instytucjonalne dla szkół średnich, podnoszące ich gotowość do wdrażania innowacji wspierających osiąganie celów zrównoważonej konsumpcji.

                                                   Więcej informacji dostępnych wkrótce

Massive Open Online Week for Collaborative Digital Education (MOOW CODE)

KierownikOkres realizacji  Jednostka wspierającaŹródło finansowania
dr hab. Agata Austen, Prof UE01.01.2022 - 31.12.2024Biuro Współpracy Międzynarodowej Erasmus+ , Partnerstwa współpracy (Akcja 2)

 

MOOW CODE jest przyszłościowym i zorientowanym na wpływ projektem, który ma na celu rozwój i promocję MOOW, wieloaspektowego, synergicznego formatu cyfrowego uczenia się i współtworzenia w szkolnictwie wyższym. Ambicją projektu jest zapoczątkowanie silnego ruchu MOOW w całej Europie poprzez dostarczenie wszystkich wymaganych metod i instrumentów do planowania, organizacji i wdrażania MOOW.

                                                  Więcej informacji

International Centre of Research Excellence in Transition of Coal Regions (ExCORE)

Kierownik Okres realizacji  Jednostka wspierającaŹródło finansowania
Prof. Monika Wieczorek-Kosmala 01.07.2022 – 30.06.2024 Biuro InternacjonalizacjiNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej

 

 Celem projektu jest stworzenie warunków dla międzynarodowych zespołów badawczych i prowadzenia wspólnych badań naukowych na temat zielonej transformacji regionów węglowych.

                                                  Więcej informacji

 

Feel good @ UEKat - wsparcie dla poprawy kondycji psychofizycznej studentów zagranicznych UE Katowice

 

Kierownik

Okres realizacji Jednostka wspierającaŹródło finansowania
Magdalena Skowron01.07.2023 - 31.12.2024Biuro InternacjonalizacjiNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie przyjaznego środowiska dla studentów, które będzie sprzyjać poprawie ich kondycji psychicznej i fizycznej.

                                                                                            Więcej informacji

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca