Przejdź do menu Przejdź do treści

Szczegółowy opis procedury

Przygotowanie i złożenie projektu:

 1. Opracowanie ogólnej koncepcji projektu.
 2. Wybór źródła finansowania tj. programu umożliwiającego pozyskanie środków na finansowanie zaplanowanych działań.  
 3. Pozyskanie partnerów zewnętrznych (jeśli są wymagani).
 4. Kontakt z odpowiednią jednostką wspierającą:

  Nazwa jednostki

  Typy projektów

  Biuro Doskonałości Naukowej (BDN)

  międzynarodowe i krajowe projekty naukowe (np. NCN), 

  Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM)

  międzynarodowe projekty dydaktyczne oraz mobilnościowe (np. Erasmus+, CEEPUS itp.)

  Biuro Internacjonalizacji (BI)

  międzynarodowe projekty dydaktyczne i naukowe realizujące cele Strategii Internacjonalizacji (np. NAWA, Metropolitarny Fundusz Nauki itp.)

 5. Wyznaczenie kierownika projektu i zespołu projektowego.
 6. Opracowanie wniosku o dofinansowanie zgodnie z wytycznymi programu
 7. Opracowanie “fiszki” na obowiązującym druku stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 167/20 z dnia 14 grudnia 2020.
 8. Złożenie „fiszki” do Komisji ds. Oceny Ryzyka Realizacji Projektów (min. 2 tygodnie przed terminem złożenia Wniosku).
 9. Przygotowanie przez Komisję ds. Oceny Ryzyka Realizacji Projektów rekomendacji dla JM Rektor w sprawie projektu.
 10. Podjęcie decyzji przez JM Rektor w sprawie złożenia projektu.
 11. Złożenie projektu w instytucji finansującej (w przypadku pozytywnej decyzji JM Rektor).
 12. Przekazanie przez jednostkę wspierającą we współpracy z kierownikiem projektu informacji do:
  • Działu Analiz w celu uwzględnienia w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu; 
  • Biura Zamówień Publicznych – o planowanym projekcie w celu uwzględnienia w planie zamówień publicznych oraz celem uzgodnienia procedur postępowania w odniesieniu do planowanych w projekcie zamówień zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
  • jednostek realizujących zamówienia publiczne – o planowanym projekcie w celu uwzględnienia w planie rzeczowo-finansowym i planie zamówień publicznych.
 13. Otrzymanie informacji o przyznaniu lub nieprzyznaniu dofinansowania na realizację projektu.
 14. Poinformowanie Komisji ds. Oceny Ryzyka Realizacji Projektów oraz jednostki wspierającej o decyzji w zakresie przyznania środków. 

Realizacja projektu:

 1. Otwarcie na wniosek kierownika projektu wydzielonego rachunku bankowego do obsługi projektu oraz wyodrębnienie kont księgowych.
 2. Podpisanie umowy o dofinansowaniu projektu (po konsultacji treści z jednostką wspierającą oraz akceptacji radcy prawnego).
 3. Otwarcie strony WWW projektu w ramach “Portalu Projekty” 
 4. Powierzenie pracownikowi Uniwersytetu obowiązków, zadań i odpowiedzialności kierownika projektu (na podstawie powołania podpisanego przez JM Rektora). 
 5. Powołanie (na wniosek kierownika projektu) zespołu projektowego, jeżeli jest to uzasadnione charakterem i/lub wymogami projektu.
 6. Realizacja projektu zgodnie z jego zasadami, wytycznymi i harmonogramem we współpracy z jednostką wspierającą, służbami finansowo-księgowymi oraz innymi jednostkami uczelni.

 Zakończenie projektu:

 1. Zakończenie wszystkich działań przewidzianych w projekcie.
 2. Dokonanie ostatecznego rozliczenia kosztów projektu i uzgodnienie poprawności księgowań z Działem Finansowo-Księgowym.
 3. Przygotowanie i złożenie raportu końcowego z realizacji projektu wraz z wymaganymi dokumentami do lidera projektu lub instytucji finansującej.
 4. Zamknięcie na wniosek kierownika projektu wydzielonego rachunku bankowego do obsługi projektu.


Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca