Przejdź do menu Przejdź do treści

Szczegółowy opis procedury

Przygotowanie i złożenie projektu:

 1. Opracowanie ogólnej koncepcji projektu.
 2. Wybór źródła finansowania tj. programu umożliwiającego pozyskanie środków na finansowanie zaplanowanych działań.  
 3. Pozyskanie partnerów zewnętrznych (jeśli są wymagani).
 4. Kontakt z odpowiednią jednostką wspierającą:

  Nazwa jednostki

  Typy projektów

  Biuro Doskonałości Naukowej (BDN)

  międzynarodowe i krajowe projekty naukowe (np. NCN), 

  Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM)

  międzynarodowe projekty dydaktyczne oraz mobilnościowe (np. Erasmus+, CEEPUS itp.)

  Biuro Internacjonalizacji (BI)

  międzynarodowe projekty dydaktyczne i naukowe realizujące cele Strategii Internacjonalizacji (np. NAWA, Metropolitarny Fundusz Nauki itp.)

 5. Wyznaczenie kierownika projektu i zespołu projektowego.
 6. Opracowanie wniosku o dofinansowanie zgodnie z wytycznymi programu
 7. Opracowanie “fiszki” na obowiązującym druku stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 167/20 z dnia 14 grudnia 2020.
 8. Złożenie „fiszki” do Komisji ds. Oceny Ryzyka Realizacji Projektów (min. 2 tygodnie przed terminem złożenia Wniosku).
 9. Przygotowanie przez Komisję ds. Oceny Ryzyka Realizacji Projektów rekomendacji dla JM Rektor w sprawie projektu.
 10. Podjęcie decyzji przez JM Rektor w sprawie złożenia projektu.
 11. Złożenie projektu w instytucji finansującej (w przypadku pozytywnej decyzji JM Rektor).
 12. Przekazanie przez jednostkę wspierającą we współpracy z kierownikiem projektu informacji do:
  • Działu Analiz w celu uwzględnienia w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu; 
  • Biura Zamówień Publicznych – o planowanym projekcie w celu uwzględnienia w planie zamówień publicznych oraz celem uzgodnienia procedur postępowania w odniesieniu do planowanych w projekcie zamówień zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
  • jednostek realizujących zamówienia publiczne – o planowanym projekcie w celu uwzględnienia w planie rzeczowo-finansowym i planie zamówień publicznych.
 13. Otrzymanie informacji o przyznaniu lub nieprzyznaniu dofinansowania na realizację projektu.
 14. Poinformowanie Komisji ds. Oceny Ryzyka Realizacji Projektów oraz jednostki wspierającej o decyzji w zakresie przyznania środków. 

Realizacja projektu:

 1. Otwarcie na wniosek kierownika projektu wydzielonego rachunku bankowego do obsługi projektu oraz wyodrębnienie kont księgowych.
 2. Podpisanie umowy o dofinansowaniu projektu (po konsultacji treści z jednostką wspierającą oraz akceptacji radcy prawnego).
 3. Otwarcie strony WWW projektu w ramach “Portalu Projekty” 
 4. Powierzenie pracownikowi Uniwersytetu obowiązków, zadań i odpowiedzialności kierownika projektu (na podstawie powołania podpisanego przez JM Rektora). 
 5. Powołanie (na wniosek kierownika projektu) zespołu projektowego, jeżeli jest to uzasadnione charakterem i/lub wymogami projektu.
 6. Realizacja projektu zgodnie z jego zasadami, wytycznymi i harmonogramem we współpracy z jednostką wspierającą, służbami finansowo-księgowymi oraz innymi jednostkami uczelni.

 Zakończenie projektu:

 1. Zakończenie wszystkich działań przewidzianych w projekcie.
 2. Dokonanie ostatecznego rozliczenia kosztów projektu i uzgodnienie poprawności księgowań z Działem Finansowo-Księgowym.
 3. Przygotowanie i złożenie raportu końcowego z realizacji projektu wraz z wymaganymi dokumentami do lidera projektu lub instytucji finansującej.
 4. Zamknięcie na wniosek kierownika projektu wydzielonego rachunku bankowego do obsługi projektu.


Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3